Stem grønt for en bærekraftig fremtid

(Foto: Dreamstime.com)

Ullensaker Venstre følger Venstres 10 liberale prinsipper som er selve fundamentet for våre politiske løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
Alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Friheten gjelder overalt, for alle.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
Alle har ansvar for sine egne valg. Dette er like grunnleggende som retten til frihet. Folk som gis ansvar, griper muligheten – og vinner økt verdighet og frihet gjennom det. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å bygge sterke felles institusjoner, bekjempe fattigdom og respektere naturen.

4. Frihet forutsetter åpenhet og rettferdighet
En fri verden kjennetegnes av ver-dighet og muligheter for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne. Enhver person skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

5. Alle er likeverdige, men ingen er like
Liberalismen er raus. Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Dette krever respekt for ulikhet og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle.

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst
Liberal politikk skal ikke bare sikre materiell trygghet og velstand, men også fremme livskvalitet og menneskelig
vekst. Det gode liv kjennetegnes også av muligheten til å kunne delta i kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring

7. Politisk makt skal komme nedenfra
Stemmerett for alle, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner og i folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres
Et liberalt samfunn har fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre vil sikre åpenhet og uavhengighet i disse institusjonene, og samspill mellom dem. Maktspredning og åpne prosesser er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset
Den liberale staten må sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral, en må verne om mindretallets rettigheter og den må respektere begrensningene i egen makt. Myndighetene skal være lett tilgjengelige for borgeren. For liberalere er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis
Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger. Venstres optimisme bunner i en sterk tillit til menneskenes skaperkraft. Vi tror på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

Venstre i Ullensaker
Lokaldemokratiet er det viktigste og nærmeste vi har for å påvirke hvordan vi vil ha det i kommunen vår. Som folkevalgte skal vi representere våre velgere, og styre kommunen i den retning vi mener er riktig.

Venstre er for en positiv, grønn utvikling med gode oppvekstvilkår, varierte arbeidsplasser og et godt velferdstilbud. Vi vil i de neste fire årene gjøre det vi kan for å påvirke beslutninger for å føre kommunen i en grønnere og mer bærekraftig retning. Vi skal fremdeles stå på for friluftsliv, folkehelse og god skole- og næringspolitikk, og ønsker å trekke beslutningene mot det politiske sentrum, og et grønt skifte.

Rammen for våre handlinger er vårt program, som sier noe om viktige nasjonale og lokale politiske saker. Er du enig i våre politiske visjoner? Da er det viktig at du ved valget 14.september 2015 stemmer grønt og stemmer Venstre.
[…]

Tilbake til hovedsiden for vårt politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**