Venstre gjør Ullensaker grønnere

Foto: Kristin Engely

Våre barnebarn skal få like gode muligheter som oss til å oppleve natur, og ha grønne friområder å utfolde seg i. Vi må intensivere vår innsats med gode miljøvennlige tiltak.

Venstre har sju miljøprinsipper som vil være styrende i vår miljøpolitikk:

  1. Rett til et rent miljø
  2. Ivareta et føre var hensyn i alle avgjørelser
  3. Bruk av best tilgjengelig teknologi/beste miljøpraksis.
  4. Effektiv ressursbruk
  5. Rett til kommunal miljøinformasjon om luft, støy, utslipp m.m.
  6. Lokal forankring
  7. Forurenseren skal betale

Friluftsliv og folkehelse
Friluftsområder er friområder for mosjon, rekreasjon og naturopplevelser. For barn er friluftsliv en av få aktiviteter som er gratis, og sentrumsnære grøntområder bidrar til å beholde en arena hvor alle kan være med på lik linje.

Vi vet at det å komme ut i naturen og være aktive sammen med andre har gode effekter på psykisk helse. Her ligger det et stort potensiale i samarbeid mellom friluftsråd og andre friluftslivsaktører som forebyggende aktiviteter. Turer i skog og mark blir høyt verdsatt av brukere innen psykisk helsevern. Sentrumsnære områder som arena for rekreasjon og naturopplevelser er viktig, og vi jobber for markagrense i bl.a. Jessheimmarka.

Jordvern
Jordvern er en forutsetning for fremtidig matproduksjon. Vi vil sikre vern av produktiv matjord mot irreversible endringer.

Grønn kommunal praksis
Venstre vil alltid jobbe for at politikken er bærekraftig og tar miljøhensyn. Vi vil blåse støv at kommunens miljøplan og gjøre den langt mer offensiv og fremtidsrettet. Vi vil styrke tilbudet og etterspørselen etter økologiske varer, blant annet gjennom at det offentlige etterspør miljøvennlige varer og varer. Grønne, kommunale leiekontrakter og en miljøvennlig kommunal bilpark er viktige satsingsområder i
neste periode.

Miljøutslipp
Hovedflyplassen har hatt en rekke hendelser med utslipp av miljøgifter til grunnvann og vassdrag som resultat. Når det gjelder flystøy rapporterer OSL månedlig om avvik. OSL må pålegges tilsvarende rutine for alle hendelser og avvik med negativ miljøpåvirkning. Pålegg fra overordnet myndighet må følges, og kommunen holdes løpende orientert om framdrift i sanerings- og oppryddingsarbeidet etter uønskede hendelser.

Venstre vil:
✔ Etablere vernegrenser rundt områder som Nordbytjernet, Jessheimmarka, Hersjøen, Hiltonskogen, Hovin og Kopperudåsen slik at vi også i fremtiden vil ha grønne, uberørte naturområder
✔ Etablere et regionalt natur og friluftsråd for innlandskommunene for å kunne ha en sparringspartner i saker om grenser, vern, hensyn, og grøntområder.
✔ Legge til rette for økt bruk avgrøntområder og friarealer ved å øke antallet gang/sykkel/turstier og bedre fremkommeligheten på disse.
✔ Bedre og sikrere sykkelparkering med muligheter for å lade elsykler ved togstasjonene i kommunene.
✔ Skifte ut den kommunale bilparken til null- eller lavutslippsbiler.
✔ Legge til rette for innbyggerne med flere ladestasjoner for elbiler.
✔ Sette av nok grønne lunger i byplanen, og sette en markagrense før ytterligere vekst.
✔ Lage flere alternative turveier med kart og merking.
✔ Få på plass en rutine med automatisk varsling ved hendelser ved OSL.
✔ Si nei til en tredje rullebane på OSL.

Tilbake til hovedsiden for vårt politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**