Venstres politikk de neste fire årene

Arild Raftevoll, Foto: Lerheim

Grunnlaget for den politikken Venstre vil styre etter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Demokrati: Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig og åpent for innsyn i hva som skjer. Dokumenter og informasjon må gjøres lett tilgjengelig på Internett og i papirform. Møter i folkevalgte organer skal være åpne, med mindre følsomme personopplysninger blir behandlet. De folkevalgte styrer på vegne av borgerne og skal opptre som deres ombud.

Skole og barnehage: Alle barn og unge på Askøy skal ha gode oppvekstsvilkår i sitt nærmiljø. Barnehage- og skolebarn skal ha et tilbud som gjør at de får utvikle seg og bruke sine evner til det beste for seg selv og andre. Venstre vil derfor jobbe for å sikre nødvendige midler til barnehage, skole, PPT og barnevern.

Kultur og idrett: Kultur er en viktig bærebjelke i et samfunn. I Askøy har vi mange lokalmiljø og et yrende kulturliv. Egenaktivitet, formidling, kreativitet og kulturvern skal gi grobunn for samhold, trivsel og økt verdiskaping. Slik blir Askøy en god kommune å bo i.

En miljø- og klimavennlig øy: Venstre arbeider for at kommunen skal ta sin del av ansvaret for at klimautslippene reduseres og at miljøet blir satt i fokus. Venstre ønsker å ta vare på det biologiske mangfoldet ved å styrke miljøhensynet ved arealplanlegging og utbygging.

Varm velferd: Venstre arbeider for et helsevesen som setter brukeren i sentrum og som leverer helsetjenester av høy faglig kvalitet. Hvis helsen svikter eller man har behov for hjelp av andre årsaker, skal det kommunale hjelpeapparatet være parat med skreddersydde tiltak eller omsorg ut fra den enkeltes behov. Venstre vil blant annet øke innsatsen på barnevernsområdet, fordi alle barn har rett til et trygt hjem. Foruten barnevern, prioriterer Venstre eldreomsorg og psykisk helse; to områder som er sentrale i kommunen.

Samferdsel: Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: 1. God mobilitet for hele befolkningen, 2. Et miljøtilpasset, utslippsfritt samfunn, 3. Verdiskapning for næringslivet. Samferdselspolitikken må føre samfunnet i retning av alle tre mål på samme tid: Verdiskaping, mobilitet og nullutslipp.

Næringspolitikk: Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde og utvikle velferdssamfunnet. Venstre vil jobbe for at miljøhensyn og prinsippet om bærekraftig utvikling skal danne en grønn tråd i eksisterende og ny næringsvirksomhet på øyen.

Dette er Venstres grunnlag i en kortfattet tekst. Om du vil vite mer om de konkrete tiltakene og prioriteringene er det bare å stille oss spørsmål så skal vi svare.

Godtvalg

Artikkel fra Askøyværingen (140815)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**