Venstre vil ha omsorgsboligene på Bergli

illustrasjonsfoto
illustrasjonsfoto som viser tenkt plassering av omsorgsboligene på Bergli.

Andebu kommune har vedtatt at det skal bygges nye omsorgsboliger. Disse er foreslått lagt til Møylandtunet. Andebu Venstre mener etter en samlet vurdering at en bedre plassering vil være om omsorgsboligene blir lagt til Bergli/ Kjærlighetsstien.

Følgende argumenter taler til fordel for Bergli:

  1. Det vil bli kortere avstand til pensjonistsenteret og til sykehjemmet.
  2. Det blir en enkel omegulering til omsorgsboliger. Ingen fagmyndigheter kan komme med innsigelser her.
  3. Det vil bli like kort avstand til busstopp i Andbuveien som til ny rutebilstasjon i sentrum.
  4. Fundamentering og bygging på fjell i stedet for fundamentering på peler til fjell er billigere. Dette først og fremst på grunn av nytt EU direktiv om jordskjelvsikring. På Møylandtunet må en stor vannledning legges om. Bygningene som må fjernes på Bergli har mindre verdi enn Møylandtunet og tidligere helsestasjon som nylig ble bygd om for en høy kostnad belånt av husbanken.
  5. Infrastrukturen er på plass med grov vannledning i Granheimveien, avløpsledninger har selvfall ned til direkte til renseanlegget i Merkedamselva og trafo ved sykehjemmet har direkte kabler fra hovedtrafo på Kullerød. Avløpsvannet fra Møylandtunet må pumpes til renseanlegget via pumpestasjonen i Vassenga.
  6. Ingen beboere blir, i motsetning til nybygg på Møylandtunet, i noen særlig grad berørt av ny bebyggelse. Ved å fjerne skog på bergli blir lysforholdene bedre etter utbyggingen, enn i dag. I klokkerveien vil flere oppsittere bli direkte berørt og de har kommet med bemerkninger til oregulering av “sentrumsjordet.”
  7. Ingen konflikter med skoler og eventuell framtidig utvidelse av disse.
  8. Ved å bygge på Bergli kan en få fjernet eksisterende grunnmur og nedgravd oljetank på eiendommen uten at dette skal være eget prosjekt.

Samlet vurdering tilsier at Bergli/ Kjærlighetsstien er det beste alternativet for plassering av de nye omsorgsboligene i Andebu. Venstre ønsker også at kommunen utreder muligheter for at det nye bygget kan bli delvis selvforsynt med energi, ved hjelp av solcelleteknologi, og/eller jordvarmeanlegg. Eventuell overskuddsprobuksjon må da kunne selges/ distribueres i strømnettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**