En bærekraftig oppdrettsnæring

foto:Leif Wasskog

Alta Venstre jobber for en frisk fjord og en elv uten oppdrettslaks, med en oppdrettsnæring som driver miljøvennlig uten risiko for annet marint liv i fjorden og villaksen.

Altaelva er en av våre største perler og en av Europas beste lakseelver. Nye generasjoner altaværinger tar del i det eventyrlige livet rundt og i elva, og sportsfiskere, hertuger og kongen kommer hvert år nordover for å oppleve Altaelva. Vi har en vakker og levende elv som skal være der for de neste generasjoner, og det er vår jobb å verne villaksen fra virksomheter og “inngrep” som kan true og redusere villaksstammen i Altaelva.

Oppdrettsnæringen har hatt en eventyrlig vekst i Alta, der lokale grundere satte igang og utviklet havbruksnæringen, og som idag har utviklet et bredt kompetansemiljø og kunnskap rundt lakseoppdrett. Det er ingen tvil om at oppdrettsnæringen bidrar med stor verdiskaping og har positive ringvirkninger for Altasamfunnet. Altafjorden er den 3. største oppdrettsfjord i Norge, noe som viser hvor stor næringa er i nasjonal målestokk.

Det følger flere miljøutfordringer med oppdrettsnæringen som vi er nødt å ta på alvor. Utfordringene ligger i dagens teknologi, ønsket om rask vekst, for mange rømminger, økende luseproblemer og uklarheter om hvilken påvirkning oppdrettsvirksomhet har på marint liv, andre fiskeslag og vannkvaliteten i Altafjorden, samt risikoen for at menneskelig svikt fører til store miljøkonsekvenser.

Dette kan ikke oppdrettsnæringen klare å løse alene og et omfattende samarbeid må til mellom oppdrettsnæringen, myndighetene og forskningsmiljøer for å omstille næringen til en bærekraftig drift med lukka anlegg. Inntil oppdrettsnæringen er kommet i mål med en omstilling til en miljømessig bærekraftig næring, ønsker ikke Alta Venstre videre vekst i dagens biomasse, eller at kommunen legger ut nye arealer til oppdrettsvirksomhet.

Føre-var prinsippet må prioriteres høyest når det kommer til miljø og natur. Når en næringsvirksomhet ikke har utviklet sikker nok teknologi til å unngå negativ påvirkning av miljøet rundt, så er det næringsvirksomheten som må tilpasse seg naturen, og ikke motsatt.

Bekymringen for Altaelva og livet i fjorden ble tatt opp i et eget møte mellom ALI sin leder Tor Erland Nilsen og Venstres partileder Trine Skei Grande den 3.august. Møtet ble avsluttet med et flott besøk i elva hos ivrige elvefiskere i 3 generasjoner.

Alta Venstre krever en bærekraftig oppdrettsnæring i lukka anlegg.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**