Venstre med 25 tiltak for flere bedrifter

Foto: Jo Straube

Norge møter utfordringer i tiden som kommer med økt ledighet, spesielt i petroleumssektoren. – Løsningen er ikke nødvendigvis å erstatte tapte arbeidsplasser med nye arbeidsplasser innenfor samme sektor, men bruke den høykompetente arbeidskraften i et grønt skifte og skape nye bedrifter og arbeidsplasser, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

En viktig omstilling

Det er ingen tvil om at Norge står overfor en del utfordringer i tiden som kommer knyttet til økende ledighet og framtidsutsiktene for deler av privat næringsliv spesielt knyttet til olje- og gassindustrien.

– Venstre vil legge til rette for gründerskap og nyetableringer som en egen strategi for å møte en økende ledighet. Gjennom 25 ulike tiltak som stimulerer gründere og nyetablering har Venstre som mål at det skal være netto 25.000 flere foretak i løpet av fire år eller totalt 430 000 foretak i 2019, sier Terje Breivik, finanspolitisk talsperson og nestleder i Venstre.

Venstre forventer handling, ikke flere planer fra næringsministeren.

– For Venstre utgjør små og mellomstore bedrifter ryggraden i norsk næringsliv. Over 99 prosent av bedriftene i Norge har 100 ansatte eller færre. Over 90 prosent av bedriftene i privat sektor har under 10 ansatte. Når nye bedrifter etableres og eksisterende bedrifter utvikler seg, skapes og opprettholdes arbeidsplasser, fortsetter Breivik.

Terje_gjennomsiktig

Små og mellomstore bedrifter er derfor viktige bidragsytere til verdiskapingen i Norge og til å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i hele landet. Det er derfor av avgjørende betydning å sørge for gode rammebetingelser for de minste bedriftene og at en økende ledighet møtes med en strategi for entreprenørskap, gründervirksomhet, innovasjon og ikke minst det å legge til rette for at langt flere starter eller investerer i ny virksomhet og nye foretak.

- For Venstre utgjør små og mellomstore bedrifter ryggraden i norsk næringsliv.

Terje Breivik, nestleder i Venstre.

– Vi må først og fremst rette den offentlige innsatsen inn mot de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende, sier Breivik.

Venstre om: Næring og verdiskaping

Venstre foreslår derfor 25 tiltak for å gjøre dette mulig. Det dreier seg om alt fra å gjøre det enklere (og billigere) å starte opp nye bedrifter, bedre rettighetene for enkeltpersonforetak, øke tilgangen på kapital, styrke det offentlige virkemiddelapparatet og satse på forskning og innovasjon.

Fjerner arbeidsavgiften for nystartede bedrifter i Oslo.

Mens det i flere fylker var en netto nedgang i antall bedrifter i 2014, var det en oppgang på 0,9% i Oslo. Veksten i antall foretak i 2014 var tre ganger så høy i Oslo som i resten av landet. I tillegg stod Oslo for mer enn 1 av 5 nyetableringer i 2014, og Oslos andel av netto tilvekst foretak i Norge i 2014 var 37%.

Dette tyder på at Oslo er på god vei til å bli en ledende innovasjonshovedstad. Venstre i byråd har jobbet bevisst for å tilrettelegge for etablerermiljøene i Oslo, og som et resultat av dette har co working spaces som Mesh og 657 oppstått. I tillegg har samarbeidsavtaler (MOU) med London Borough of Hackney, City of Austin, USA og Toulouse i Frankrike blitt inngått for å hjelpe gründerne ut internasjonalt.

– Oslo Venstre ønsker å gjøre det enda enklere å starte egen bedrift i Oslo og vil sette i gang et prøveprosjekt, der arbeidsgiveravgiften fjernes de tre første årene for nystartede bedrifter med færre en fem ansatte, sier Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring og 2. kandidat ved høstens valg.

Venstres 25 tiltak:

OECD uttalte i mars 2014 at Norge for å opprettholde vekst i levestandarden når petroleumsproduksjonen/petroleumsinntektene faller, har behov for en blomstrende gründerkultur for å oppdage og utnytter muligheter og tiltrekke seg risikovillig kapital og andre ressurser.

Skal vi lykkes med dette og å snu utviklingen og gjøre Norge til et innovasjonsledende land der flere velger å starte eller investere i nye bedrifter og arbeidsplasser må en rekke tiltak på plass.

Last ned dokument: 25000 flere bedrifter med Venstre

Venstre foreslår derfor en kraftfull tiltakspakke med 25 ulike tiltak for å få dette til.

Tiltaksliste for flere bedrifter

1. Fjerne arbeidsgiveravgiften de tre første årene for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte.

2. Innføre et minstefradrag på 100 000 kroner for alle selvstendig næringsdrivende som et alternativ til fradrag for faktiske kostnader.Selvstendig næringsdrivende betaler et sted mellom 33.000 og 43.000 mer i skatt enn en vanlig lønnsmottaker (gitt ellers samme fradrag). Hovedgrunnen til dette er at vanlige lønnstakere har rett på et minstefradrag på nesten 90.000 kroner og at trygdeavgiften er høyere for selvstendig næringsdrivende – selv om de har dårligere rettigheter når det gjelder bl.a. sykelønn.

3. Styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter knyttet til egen sykdom og pensjon.
Mens vanlige lønnstakere har rett på 100 % sykepenger fra 1. dag, har selvstendig næringsdrivende kun rett på 65 % fra 17. dag. I tillegg kan selvstendig næringsdrivende få skattefradrag for pensjonssparing på inntil 4 % av lønn (opptil 12 G), mens vanlige lønnstakere kan få fradrag for inntil 8 %.

4. Utvide (minimum doble) ordningen med landsdekkende etablerertilskudd rettet mot vekstbedrifter.
Selv om ordningen er utvidet betydelig gjennom den siste budsjettavtalen mellom Venstre og regjeringspartiene rapporterer Innovasjon Norge om at hele beløpet er brukt opp i juni og at det bare er ca. 1.000 av de over 50.000 foretakene som årlig startes som får støtte fra Innovasjon Norge. Tall for SSB viser også at bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge har nesten 10 prosent større vekst enn bedrifter som ikke får slik støtte.

5. Heve grensene for rett til én årlig rapporterings- og innbetalingstermin for mva.
I dag kan alle bedrifter med omsetning under 1 mill. få en slik ordning. Venstre ønsker å øke disse grensene til 3 mill. kroner.

6. Endre regelverket for innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende slik at skatt betales inn etterskuddsvis per kvartal og ikke forskuddsvis slik regelverket er i dag.
I dag må alle selvstendig næringsdrivende betale forskuddsskatt basert på en tenkt inntekt. Gjøres ikke dette i tide risikerer man å få en skatteregning for hele året. Venstre vil at selvstendig næringsdrivende skal betale skatt basert på faktisk inntekt på lik linje med «vanlige ansatte».

7. Gjennomføre en forenkling og modernisering av aksjeloven hvor «småbedrifter» blir en egen juridisk enhet med langt færre regler og reguleringer enn store bedrifter og aksjeselskap.

8. Styrke SkatteFunn-ordningen og gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats.
Venstre vil gjeninnføre ordningen med støtte til ulønnet forskningsinnsats slik den var under Bondevik II-regjeringen. Denne ble senere lagt på is i påvente av godkjenning av ESA. En slik godkjenning er for lengst på plass, men ordningen ble aldri gjeninnført av Stoltenberg-regjeringen. Slik forskningsinnsats finnes typisk sted i de aller minste bedriftene/enkeltpersonforetakene.

9. Forenkle all innrapportering slik at all statistikk fra bedriften kan leveres på ett sted.

10. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og øke lærlingtilskuddet.
Venstre har gjennom budsjettavtaler med regjeringspartiene fått økt lærlingtilskuddet med 10.000 kroner. Vi vil øke dette med ytterligere 5.000 kroner i 2016.

11. Innføre en KapitalFUNN-ordning som innebærer at det gis et skattefradrag på inntil 20 prosent/500 000 kroner for langsiktige investeringer (minimum 3 år) i nystartede bedrifter.
Erfaringer fra Storbritannia viser at 1 av 4 kroner ikke ville blitt investert dersom det ikke var for tilsvarende skatteincentiv der.

12. Innføre en forhåndskvalifisering av investorer, såkalte forretningsengler. Et nystartet selskap som får en sertifisert investor til å gå inn i selskapet, får automatisk stipend som er likt 100 % av investert sum, inntil kr 1,5 millioner.

13. Øke de landsdekkende innovasjonslåneordningene gjennom Innovasjon Norge til 1 mrd. per år.

14. Redusere selskapsskatten til et nivå som er konkurransedyktig sammenlignet med våre naboland.

15. Øke pre-såkornfondordningen til minimum 100 mill. kroner.
I forbindelse med RNB-2015 fikk Venstre på plass en såkornfondordning for bedrifter i tidlig etableringsfase (pre-såkornfond) med en ramme på 40. mill. kroner. Denne bør økes til minimum 100 mill. kroner i 2016.

16. Innføre EUs forordning om nye kapitalkrav som stimulerer bankene til å yte kreditt til små og mellomstore bedrifter.
Av helt uforståelige årsaker har regjeringen valgt å ta strid/veto mot EU når det gjelder å innføre nye kapitalkrav som sikrer norske småbedrifter like vilkår når det gjelder kreditt/lån som i våre naboland. Dette har Venstre tatt opp med regjeringen flere ganger uten å få noe fornuftig svar.

17. Endre mandat og oppgaver for Innovasjon Norge, Siva og Argentum slik at grønne vekstkraftige bedrifter, gründere og klyngeprogram prioriteres (foran alt annet).

18. Øke avskrivningssatsene.

19. Innføre direkte fradragsføring for FoU-kostnader.

20. (Gjen)innføre skattefrie avsetninger i fond for enkeltpersonforetak.

21. Styrke næringsrettet forskning med minimum 250 mill. årlig. Særlig styrke forskningsrådets program for å bringe forskingsresultater fram til markedet, FORNY2020/TTO og BiA – Brukerstyrt innovasjonsarena.
I tillegg bør Norges forskningsråd investere mer i strategiske programmer rettet mot framtidige vekstområder for norsk næringsliv. Slik får vi økt synergieffekt av forskning og «butikk».

22. Etablere en ny tilskuddsordning for innovative offentlige anskaffelser som gir offentlige virksomheter anledning til å søke om ekstraordinære midler for å foreta særlig krevende innovative innkjøp.
DIFI, IN, Helsedirektoratet og andre relevante institusjoner bør utvikle et tilbud til offentlige innkjøpere som setter dem bedre i stand til å vurdere framtidige innovasjonsbehov, planlegge innovasjonsprosesser og foreta innovative anskaffelser.

23. Få på plass et nasjonalt Regelråd slik Stortinget har bestemt i løpet av høsten 2015.
Venstre har fått gjennomslag for at det skal etableres et nasjonalt Regelråd etter svensk suksessmodell. En av hensiktene med Regelrådet er bl.a. sikre at nødvendig utredning og dokumentasjon av økonomiske og administrative konsekvenser ved innføring av nye regler gjennomføres.

24. Styrke SIVAs inkubatorsatsing med minimum 75 mill. kroner årlig.

25. Utarbeide en brukerveiledning for offentlig-privat innovasjonssamarbeid, spesielt tilrettelagt for tjenesteinnovasjon i små- og mellomstore bedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**