Trusselbildet og bevæpning av politiet

Foto: Politiets sikkerhetstjeneste, Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

Jeg støtter Politiets midlertidige bevæpning.
Merk at jeg sier midlertidig. Det er naturlig at politiet endrer sin beredskap i tråd med den rådende trussel. Den trussel de som etat og vi som nasjon står overfor og må forholde oss til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Det er tre etater som gir trusselvurderinger i vårt land. Da mener jeg vurderinger som brukes som del av beslutningsgrunnlaget for styrende myndigheter.
Disse etatene er Politiets Sikkerhets Tjeneste, Forsvarets Etterretningstjeneste og Nasjonal Sikkerhets myndighet. Årlig utgir de hver sine åpne sikkerhetsvurderinger som kan søkes og leses av alle.
I 2015 er dette ikke veldig godt nytt synes jeg.
Alle beskriver en terrortrussel som kan slå til uten varslingstid i Norge.
Alle angir okkupasjonen av Krim og ISIL sin fremgang som alvorlig for sikkerhetspolitikken. Slik at det kan få konsekvenser her hjemme og for norske interesser i utlandet.
De sier også at Russland forventes å ha vilje til å gå langt for å beskytte sine strategiske interesser.
Den digitale trussel angis som alvorlig, ved at det i 2014 var 88 alvorlige dataangrep, der det alvorligste så langt er rettet mot olje- og energi sektoren.
Skadepotensialet er stort selv ved små data-angrep. IKS systemer er knyttet sammen på tvers av sektorer noe som øker skadepotensialet. Strømbrudd kan i løpet av få timer sette viktig infrastruktur ut av spill.
Alle angir spionasje som en stor trussel. Det er nesten så man kjenner seg satt tilbake til den kalde krigens tid. Teknologi, forsvars-, beredskap- og sikkerhets tiltak er tydelige mål.
Dette som er skrevet her av meg gir ikke det hele bildet. Leser man det hele fremtrer trusselen mer alvorlig enn det er mulig å si i noen få setninger. Og de sier at trusselen vil være langvarig.
Med dette som bakgrunn støtter jeg beredskapshevingen i Politiet, og deres midlertidige bevæpning.
Spørsmålet nå er hvor lenge midlertidigheten skal vare. Slik trusselbildet beskrives, kan det være grunn til å tro at den nye normale er et langvarig høyere trusselbilde for nasjonen. Gitt at dette riktig, må midlertidigheten avsluttes og en ny væpningsstandard lages. Bevæpning i en eller annen form eller ubevæpnet. Våre sentrale myndigheter må ta dette på alvor nå.
Til slutt sier jeg at det er merkelig om vi i 2015 skal oppleve ytterligere kutt i vår landstyrker med det trusselbildet som beskrives. Hæren på drøye 4000 mann er nesten nedlagt, og Heimevernet står i fare for en halvering. Det er feil vei å gå. Sist uke beskrev Aftenposten russernes nye radarjammer som slår ut all elektronikk til ledelse og kontroll ved fronten i Ukraina. Selv våre nye jagerfly F-35 antas å kunne få sine digitale systemer slått ut med dette, samt resten av elektronikken i forsvaret.
Da er ikke ytterligere kutt i landforsvaret riktig vei å gå. Forsvarsministeren må i tilfelle ta det fulle og hele ansvar for å legge landet åpent. Aldri mer 9. April 1940.
Ulf T Kolstad
Askim Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**