Mangler Eidsvoll debatt om miljø?

I en leder i EUB om veksten til Miljøpartiet De Grønne hevdes det at «Den eneste kommunen hvor miljøspørsmål diskuteres i noe særlig grad lokalt, er Hurdal.» Men er det riktig når det gjelder Eidsvoll?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Først må vi definere hva vi snakker om. Miljø handler om arealpolitikk. Om transportløsninger. Om å efterspørre miljøvennlige varer og tjenester. For å nevne noe. Og dette er saker og temaer som kommunestyret i Eidsvoll (samt både formannskapet og hovedutvalgene) har hatt til behandling i løpet av de siste fire årene.

La meg sitere en del av lederartikkelen til EUB: «Vi skulle gjerne sett at vi var inne i en ny grønn bølge, hvor dette ble en av hovedsakene til partiene – både lokalt og nasjonalt. Når vi ikke er det, tror vi at det å få et parti som MDG inn i kommunestyrene kan være med å bidra til at miljøspørsmål kommer høyere på dagsordenen. Men aller helst skulle vi ha sett at de etablerte partiene i større grad fokuserte på miljø.»

La oss først se på konkrete saker:

Å beskytte dyrket mark mot nedbygging er en viktig miljøsak. Arealpolitikk er miljøpolitikk. Da kommunestyret 10.mars i år behandlet kommunes arealplan hadde Senterpartiet gjort en grundig jobb på forhånd, og kom med konkrete forslag for å verne dyrket mark mot nedbygging. I avstemningen fikk de kun støtte av Venstre og SV. Dessverre sørget Ap, FrP og Høyre for flertall for å bygge ned mer dyrket mark i Eidsvoll. Kommunen vil få et mindre grønt preg i årene som kommer.

Å beskytte grønne lunger. Grønne lunger trengs også der folk bor, selv i en kommune med så grønt preg som Eidsvoll. Venstre har flere ganger foreslått å bevare Sundtoppen som grønn lunge ved å lage park der. Men flertallet i kommunestyret er uenig. Før Venstre kom tilbake i kommunestyret i 2007 var det SV som tok opp denne saken.

Ladepunkter for elbiler. Venstre har foreslått at ladepunkter for elbiler etableres i Sundet. Måten kommunestyret behandler verbalforslagene gjør at andre partier ikke får vise støtte til dette forslaget. Men ordfører Einar Madsen (Ap) synes det er helt greit.

Gang- og sykkelveier. Venstre har foreslått å utrede flere konkrete prosjekter for å bygge gang- og sykkelveier i Eidsvoll. Med konkrete prosjekter kan Eidsvoll søke fylkeskommunen om penger til utbygging. At flere går eller sykler er bra for miljøet – og for folkehelsen. Men på fylkesplan er man ikke imponert over Eidsvolls innsats på dette området.

Kollektivtrafikk. Eidsvoll har gode kommunikasjonsløsninger, og det burde være lett å få folk til å reise mer kollektivt. Men da må det lages løsninger som er tilpasset folks hverdag. Eidsvoll må tilpasse seg to viktige overordnede mål: At folk skal reise mer kollektivt, og at veksten i boligbygging skal skje nær kollektivknutepunkter. I Eidsvoll er disse knutepunktene definert som Eidsvoll stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. Klarer Eidsvoll å styre boligbygging og vekst i næringsvirksomhet til disse knutepunktene vil man også bevare mer landbruksjord, noe flertallet i kommunestyret så langt ikke har vært villig til (se over).

Venstre har tidligere tatt opp spørsmålet om å gjenåpne persontrafikk med tog fra Dal til Eidsvoll. I budsjettet for 2015 foreslo KrF det samme, og i tillegg mer bruk av matebusser. Før formannskapet skulle behandle verbalforslagene fra budsjettet signaliserte Venstre støtte til forslagene, hvis KrF opprettholdt dem i formannskapet. Men KrF gjorde ikke det.

Mange ønsker å gjenåpne togstasjonen på Minnesund for trafikk. Da kommunestyret tidligere i år behandlet høring om regional areal- og transportplan fremmet Venstre forslag om dette. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Klima- og energitiltak. Visste du at kommunen hadde en klima- og energiplan? Venstre efterlyste i februar at kommunen følger opp denne planen. Den inneholder en rekke konkrete tiltak, bl.a dem satsning på lavutslippsbiler. Men kommunestyrets flertall valgte så sent som i desember å stemme ned Venstres forslag om ladestasjoner i Sundet.

Miljø – prat eller handling?

Miljø er hovedsak for opptil flere av partiene, også ved årets kommune- og fylkestingsvalg. De aller fleste partiene bruker mye tid til å snakke om miljø i valgkampen. Mange forslag lanseres. Det er mye som tyder på atEUBs lederskribent får sitt ønske oppfylt. Miljø er viktigere for stadig flere. Få partier tør innrømme at de ikke vektlegger miljø som tema i valgkampen eller i politikken generelt. Det som derimot gjenstår å se, er om det kommer konkret politikk ut av det.

Er man opptatt av handling og ikke bare prat i miljøpolitikken kan det være greit å se hvilke partier som har tatt opp miljøsaker i sitt konkrete arbeid i de folkevalgte organene i Eidsvoll de fire siste årene. Da kan det bli enklere å ta et partipolitisk valg – for miljøet.

Innlegget er også publisert på Lesernes EUB 25.08 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**