Hadsel Venstre’s program

Portretter, Venstre LM 2015 Arne Ivar Mikalsen Foto: Jo Straube / Venstre, Foto: Jo Straube

Hei Hadselvelger!

Her kan du lese vårt program for kommende periode. Et slikt program kan bare kunne trekke opp politiske hovedlinjer. I valgperioden vil det alltid komme saker som ikke dekkes av dette.

Men du skal vite at vi alltid vil prioritere en god skole, at vi tar hensyn til miljøet, samt at helse og omsorg er i fokus. Slik vil det alltid måtte være. Helse og skole er de to store feltene for enhver kommune. Men for å få de to til å fungere, må økonomien være under kontroll. Vi må helst ha flere innbyggere. Ikke færre! For å få flere innbyggere, må folk trives. Da må vi politikere legge til rette for et næringsliv som vokser, et miljø som er i balanse og at folk trives og bygger her vi bor. Derfor sier vi i Hadsel Venstre: Folk først!

Skole og oppvekst

Hadsel kommune er en sammensatt kommune med mange små og store lokalsamfunn. Mens vi i Hadsel Venstre anerkjenner at skoler er viktige pilarer rundt omkring i vår kommune, gjør vi det også klart at den primære oppgaven for denne sektoren er å gi et helhetlig, mangfoldig og faglig fundamentert tilbud for store og små i våre grunnskoler. Hensynet til elevene må, og skal, være viktigere enn geografiske forhold.
Det er viktig at alle som vokser opp i vår kommune blir sett, og ivaretatt på et så tidlig tidspunkt som mulig i deres utdanningsløp. Derfor foreslår vi i Hadsel Venstre å styrke våre grunnskoler ved å få inn flere fagfolk fra ulike yrkesgrupper til å støtte opp om læringen som skal foregå i vår kommune.

Hadsel Venstre vil:

 • kutte skolebyråkratiet og få andre yrkesgrupper, blant annet flere helsesøstre, inn i skolen for å avlaste lærerne fra disse oppgavene.
 • ha tetthet i begge ender, flere lærere på større grupper elever.
 • jobbe for gratis kjernetid for 3-åringer fra lavinntektsfamilier i våre barnehager.
 • ha et minstekrav om formalutdanning ved rekruttering av nye lærere i kommunen.
 • økt bevissthet rundt bruken av IKT i våre skoler, ved blant annet fast bruk av nettvett kurs.
 • sette skolene i stand til å håndtere mobbing og alle skoler skal ha en mobbeplan.
 • starte utredning om ny ungdomsskole på Stokmarknes.
 • gjennomgå ressursbruken i PPT og vurdere om ressurser, oppgaver og kompetanse kan overføres tilbake til skolene.
 • inntektsjustere SFO-prisene, slik at de som tjener mindre betaler mindre for SFO plass til sine barn.
 • kommunen må ta større ansvar for å tilby lærlingplasser og at bedrifter som tar i mot lærlinger skal prioriteres i anbudssituasjoner.
 • legge til rette for obligatorisk ryddedag i kommunens grunnskoler.
 • styrke kompetansen hos de som jobber i barnehagene gjennom videreutdanning av ufaglærte.
 • ha løpende barnehageopptak.
 • rekruttere flere førskolelærere, særlig med fokus på menn.

Helse og omsorg

Det er viktig for Venstre å sikre mangfoldet i kommunens velferdstilbud. Private, ideelle og kommunale aktører skal utfylle hverandre og levere et godt og helhetlig tilbud til kommunens innbyggere. Frivillig sektor skal i større grad inkluderes i velferdstilbudet. Rus og psykiatri er prioriterte områder. Vi vil ha en helhetlig eldrepolitikk, som ivaretar både det friske eldrelivet og de eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester.

Helsebegrepet handler ikke bare om den fysiske helsen. Vår psykiske helse er også svært viktig for livskvaliteten. Venstre ønsker seg et helsevesen som jobber helhetlig med både fysisk og psykisk helse og som ser nødvendigheten i å se hele mennesket. Forebygging er en viktig del av arbeidet for en bedre helse, og tiltak som fremmer bedre folkehelse må også være et satsingsområde.
Venstre mener det er svært viktig at sektoren gjennomgås grundig for å sikre best mulig anvendelse av midlene. Dette er en krevende prosess, men den må gjennomføres for å sikre et best mulig tjenestetilbud i kommunen. De menneskelige ressursene er kjernen i helse- og omsorgstilbudet, og deres innsats må organiseres slik at de og brukerne ivaretas best mulig.

Venstre vil skape en trygg og verdig eldreomsorg. Eldre må i langt større grad få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Det trengs et mer fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov. Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, har kommunene fått mer helhetlig ansvar for innbyggernes helse. Det gir både utfordringer og muligheter.

Tilbudene til eldre bør ha form av en «omsorgstrapp» med mange trinn. For de aller fleste vil det være best å få skreddersydde tjenester hjemme eller i tilrettelagt bolig. Dette gjør at man er aktiv lenger og kan fortsette med vanlige gjøremål i sitt eget miljø. Noen bor på sykehjem fordi det ikke er andre gode alternativer. Kommunene bør tilby velutbygde hjemmetjenester og dagtilbud, omsorgsboliger med og uten heldøgns bemanning og sykehjem.

Hadsel Venstre vil:

 • sikre at vi får mest mulig og best mulig velferd ut av hver krone ved å gjennomgå og strukturere økonomistyringen i helse- og omsorgssektoren.
 • sikre mangfoldet i velferdstilbudet gjennom avtaler mellom kommunen, ideelle organisasjoner og private aktører.
 • inkludere frivillig sektor i kommunens tjenester
 • arbeide for å sikre et godt tilbud innenfor rus og psykiatri, tilpasset den enkeltes behov
 • opprette en stilling som ruskonsulent i Hadsel kommune.
 • videreutvikle velferdsteknologi i helsetjenesten
 • opprette et eldreombud for Hadsel i 20% stilling.
 • forsere utbyggingen av omsorgsboliger på Melbu og Stokmarknes

Folkehelse

Forebygging er en viktig del av helse- og omsorgspolitikken og god folkehelse er også et mål i seg selv. I Hadsel kommune har vi gode naturgitte forutsetninger for å legge til rette for helsefremmende tiltak for befolkningen. Hadsel Venstre ønsker å legge til rette for at alle i kommunen, uansett utgangspunkt, aktivt skal kunne bruke de ressursene vi har rundt oss. For å oppnå dette er det viktig at vi også tenker universal utforming på våre kommunale anlegg i naturen, og at vi dermed gir alle våre innbyggere den samme tilgangen til naturstier og andre grønne uteområder. Hadsel får mye igjen for det vi satser på idrett, gjennom økt trivsel og styrket folkehelse. Hadsel Venstre mener at det er viktig at alle, og særlig barn og unge, har like muligheter til å være i aktivitet og bli god i sin idrett.

Hadsel Venstre vil:

 • At tilgangen til friluftsområder i Hadsel kommune, inkludert offentlige bygg, skal være universalt utformet.
 • Ha åpenhet rundt ressursbruken i Hadsel kommune sitt interkommunale samarbeid.
 • Prioritere de som trenger mest og sikre at kommunen har et mangfoldig og helhetlig tilbud for sine innbyggere.
 • Ha folkehelse tilpasset den enkeltes behov.
 • Priroritere flerbrukshall og økt tilgjengelighet.

Miljø

Miljøpolitikk er ikke bare store ord på Stortinget, vi i Hadsel Venstre vil legge bedre til rette for at alle i vår kommune gjør de rette valgene. Vi ønsker et grønt skifte, hvor man ikke skal tvinges til å gjøre de rette valgene ved å innføre forbud og usosiale utgifter, men ved å gi bedrifter, enkeltpersoner og familier belønning for å fatte de rette valgene for vårt felles miljø. Det er liten tvil om at miljørettet næringsutvikling vil bli viktig i fremtiden. Dette må også Hadselsamfunnet merke seg og gå inn i. Hadsel Venstre vil legge til rette for dette.

Hadsel Venstre vil:

 • Jobbe aktivt med å sørge for færre utslipp og smartere energibruk i Hadsel kommunes bygg og kjøretøy. Å ta vare på miljøet starter lokalt.
 • Øke elbil-andelen i kommunen. Dette prioriteres ved utskifting
 • Vi vil fortsatt jobbe aktivt med å hindre olje og gass virksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.
 • Følge opp målene i Energi og klimaplan og videreutvikle denne til et reelt verktøy for kommunen.
 • Redusere kommunale gebyrer for nye miljøvennlige hus, og for miljøfremmende tiltak og investeringer.
 • Sikre natur og biologisk mangfold og verne truede arter
 • Sikre bærekraftig forvaltning av vannkildene våre

Dyrevelferd

Alt dyrehold i Hadsel kommune må skje i henhold til nasjonale regler for dyrehold, også i private hjem. Hadsel Venstre støtter en holdningskampanje for kastrering/sterilisering av katter og legge til rette for å styrke veterinærvakta. Vi ønsker at kjæledyr og husdyr blir tatt vare på når eiere blir syke eller av andre grunner ikke kan ta ansvar for deres velferd.

Næringsliv

Hadsel Venstre vil ha en politikk som stimulerer til vekst og verdiskapning i Hadsel. For at Hadsel skal utvikle seg videre er det svært viktig å fortsette et målrettet og kunnskapsbasert næringsarbeid i Hadsel. Venstre har lenge visst at det grønne skiftet er i gang. Det betyr at Norge endrer seg fra en oljedominert økonomi, til en mer variert økonomi. Dette vil gi enorme næringsmuligheter i Nordland, Vesterålen og ikke minst i Hadsel. Vi sitter på store og viktige ressurser i havet. Dette er vårt hovedfokus for næringsarbeid. Alt som ligger i det marine. Fornybare ressurser forvaltet på en måte som gir nåværende og fremtidige hadselværinger mulighet for et godt liv.

Hadsel Venstre vil:

 • Legge bedre til rette for både næringsliv og bomiljøer ved å definere tilstrekkelig store og fremtidsrettede områder for lokalt næringsliv og bolig. Disse må gjennomarbeides så grundig at vi sikrer minst mulig grad av konflikt mellom bo- og næringsnteresser.
 • Samarbeide aktivt med næringslivet om viktige felles utfordringer, som kompetanseutvikling, infrastruktur og planarbeid
 • Skape et best mulig vekstklima for små og mellomstore bedrifter
 • Legge bedre til rette for de marine næringene gjennom å utvikle havnene, prioritere kystsoneplanlegging og være en aktiv pådriver for nyetableringer og rekruttering i kystnæringene
 • Jobbe for at deler av ressursrenten fra havbruksnæringen skal tilfalle kommunen
 • Sikre at beiteområdene i kommunen holdes i hevd for å hindre gjengroing.
 • Ikke innføre søndagsåpne butikker i Hadsel.
 • Alltid vurdere eiendomsskatten. Vi skal ikke skattlegge folk for å skattlegge.
 • Etablere nasjonal oljevernbase på Fiskebøl.
 • Legge til rette for økt turisme i kommunen og være positive til nyetableringer og investeringer i reiselivet. Fortsatt aktiv støtte til Vesterålen Reiseliv er av høy betydning for oss.

Samferdsel

Hadsel Venstre vil jobbe aktivt for å sikre et bedre flyplasstilbud for Vesterålen. Enten gjennom en utbygging av Skagen, at denne forseres. Eller at det kommer en konkret plan for en helt ny lufthavn innen akseptabel kjørelengde. Dette er av stor betydning for privatpersoner, næringsliv og det offentlige i regionen.
Jobbe aktivt for å få gjennomført sammenhengende sykkelvei gjennom hele kommunen fra grense Vågan til grense Sortland.

Hadsel Venstre vil:

 • Jobbe for å få Stokmarknes Lufthavn Skagen tilbake på fotrutenettet.
 • Jobbe aktivt for gjennomføringen av Hadselfjordtunnelen.
 • Legge til rette for full utbygging av sykkelvei fra grense Vågan til grense Sortland.
 • Generellt vedlikehold av kommunale veier.
 • Ladestasjoner for elbiler på Melbu og Stokmarknes.

Åpenhet og demokrati

Venstres sosialliberale politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Venstre tror på frihet til å skape innenfor sosialt ansvarlige rammer. Stat og kommune er til for individets skyld, ikke omvendt. Vi sier FOLK FØRST!
Venstre har tro på et samfunn der personlig initiativ og skaperevne får utvikle seg, der individets rett til å kunne realisere sine mål er til stede, samtidig er det like viktig å vise sosialt ansvar, bry seg om, og kunne samarbeide med andre.

Ansatte er kommunens viktigste ressurs. Det skal være god dialog mellom ansatte, politikere og brukere av våre kommunale tjenester. Hadsel Venstre vil ha utvikling gjennom samarbeid. Trivsel og vekst hører sammen. Service, forutsigbarhet og en ansvarlig ja-holdning er viktig for Hadsel venstre. Personvern og retten for den enkelte til å ytre seg og bli hørt er grunnleggende. Åpenhet innenfor politikk og forvaltning er noe Hadsel Venstre alltid vil kjempe for.

Hadsel Venstre vil:

 • Jobbe for mer åpenhet og tilgjengelighet i de politiske prosessene
 • Arrangere bygdemøter annethvert år for å få mer folkestyre og bedre innspill til kommunens planer og drift
 • At Hadsel skal delta i forsøket for stemmerett for 16-åringer.

Bolyst

Hadsel Venstre vil fortsatt jobbe aktivt for tunnel under Hadselfjorden. Dette vil gjøre kommunen/regionen mer attraktiv som bo- og arbeidsregion. Næringsmessig vil dette bety en ny tid for Vesterålen generelt og Hadsel spesielt. Dette gir uante muligheter og er noe Hadsel Venstre hele tiden har stått for. Nå nærmer vi oss en løsning, vi vil presse på via våre gode kontakter i Stortinget.

• Hadsel Venstre skal jobbe aktivt for flere attraktive tomter og botilbud i hele kommunen.
• Hadsel Venstre mener at miljøgate på Stokmarknes bør prioriteres.
• Vi ønsker å legge til rette for aktivisering av barn og ungdom i kommunen, utover de som blir favnet av idrettslag og organisasjoner.

Kultur

Et mangfoldig kulturliv er noe av det som gjør Hadsel til et godt sted å bo. Vårt kulturliv består av lag, foreninger og profesjonell kultur, dette er et mangfold som vi også i framtiden ønsker å støtte opp under. Det er viktig med en styrt positiv utvikling av Hurtigrutens Hus, der det fortsatt må jobbes aktivt for balanse i driften. Dette medfører driftsmessige tiltak og en vurdering av kommunens rolle.

Hadsel Venstre vil:

 • Støtte opp om lokale kulturelle tradisjoner til glede for både Hadselværinger og tilreisende.
 • Fortsatt bygge videre på kulturskoletilbudet.
 • Støtte opp om kommunens fritidsklubber økonomisk.
 • Være en aktiv pådriver for å utvikle det store potensiale som ligger i området rundt Hadsel kirke. Her er det stor kjente og ukjente historiske funn. Stedet kan utvikles som et viktig opplevelse-senter og som et sted for historieformidling. Et slikt prosjekt må skje i tett samarbeid med fagmyndigheter.

Region- og kommunereform

Den pågående region- og kommunereformen er en av de største forvaltningsreformene i Norge på lang tid. Venstre hilser velkommen en debatt om hvordan vi skal rigge oss for framtida, og vi ønsker å videreføre et system med tre nivå: Kommuner, regioner og stat. En forutsetning for å gjennomføre reformer må være et bedre tjenestetilbud og sterke fagmiljø i kommunene og et styrket lokaldemokrati.

Økonomi

For at kommunen skal kunne levere gode tjenester må vi ha kontroll med kommuneøkonomien.
Hadsel Venstre innser at det må prioriteres om økonomien skal styres. Det vil kreve noen vanskelige avgjørelser. Men desto lengre slikt utsettes, jo vanskeligere blir det. Vi ønsker å gjøre de riktige prioriteringene, men det krever at et samlet kommunestyre har vilje til å ta upopulære avgjørelser. Slik har det i liten grad vært siden 2007. Det vil være gunstig for kommunens innbyggere om det nye kommunestyret setter seg sammen med mål om å ta styringen over økonomien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**