Verdal og Levanger – en kommune?

Brita Kleven Thorsvik, Foto: Ole Alexander Kirknes

Mange har spurt meg hvorfor jeg er positiv til å forhandle med Levanger kommune om en eventuell sammenslåing av kommunene. Dette er viktig for meg:

Næringsliv. Vår ordfører fra Ap framhever svært ofte hvor avhengig vår kommune er av privat sektor og at vi har mangel på offentlige arbeidsplasser. Det gjør at vi er sårbare for svingninger i det private næringsliv som gir oss en sårbar økonomi. Slår vi oss sammen med Levanger vil storkommunen få et svært variert næringsliv, en god fordeling av private og offentlige arbeidsplasser og kvinnene i Verdal få tilgang på langt flere kvinnelige arbeidsplasser i sin kommune, slik Sp er opptatt av.

Er kommunen stor nok? Ja, vi er stor nok til at vi skal kunne gi våre innbyggere gode tjenester uten å bli større. Likevel er jeg åpen for at en sammenslått kommune vil kunne gjøre vårt område enda mer interessent for innflytting og nyetableringer noe som igjen vil kunne gi en bedre økonomi og bedre mulighet for tjenesteyting.

Tilhørighet/identitet. Mange er redd for sammenslåing fordi vi kan miste vår identitet. Det kan jeg forstå. Men: I dag er en fra Leksdal en leksdaling og ikke først og fremst verdaling. En fra Vuku er vukubygg og sier det når de blir spurt hvor de er ifra. I en evt. sammenslått kommune vil fortsatt en leksdaling være leksdaling og en vukubygg være vukubygg, selv om de ytre grensene for hvor han er ifra er blitt endret.

Utgifter til administrasjon. I en sammenslått kommune trenger vi ikke to ordførere, to varaordførere og to rådmenn. En rekke andre sjefslønninger kan vi også klare oss uten. Disse pengene kan i stedet gå til tjenesteyting til våre innbyggere. Vi har allerede slått sammen en rekke administrative funksjoner gjennom samkommunen som fungerer godt og som vi da kan videreføre, i stedet for å øke utgiftene ved en oppsplitting. Uansett opphører samkommunen. Det har stortinget bestemt.

Tjenestetilbud. Svært mange av våre ungdommer ønsker jobber i fagmiljø som ikke er for små. I en større kommune er det lettere å få til fagmiljø som er attraktive. Det vil kunne bli konkurranse om dyktige fagfolk og derfor er dette punktet viktig. Tilbud til personer med spesielle hjelpebehov kan være lettere å få etablert i en større kommune fordi det kan være krevende både faglig og økonomisk.

Folkestyre. Jeg tror det er viktig at ved oppstart av en evt. felles kommune bør det framforhandles hvilke ansvarsområder som skal legges til et nytt kommunestyre og om det er ansvarsområder en bør beholde i to «bydelsutvalg» fra de gamle kommunene, hvertfall i den første perioden.

Samarbeidsvilje. Til slutt vil jeg framheve at det er utrolig viktig at de som skal forhandle på vegne av oss i Verdal er positive og har vilje til å være raus i forhandlingene og inngi tillit hos motparten. De som forhandler må være ekte interessert i å få fram så gode resultat som mulig og ikke ha et mer eller mindre skjult ønske om at «egentlig vil jeg at kommunen skal bestå som før».

Det er en spennende tid vi går inn i. Kommunestrukturen vi har ble lagt for ca. 50 år siden og mye har endret seg siden den gangen, ikke minst på grunn av den digitale verden, men også mht hvilke oppgaver kommunen har ansvaret for. Målet for Venstre er bedre tjenester for innbyggerne og gode leve og oppvekstmiljø. Vi er positive til den prosessen som pågår og vil gå inn for sammenslåing om faktagrunnlaget – og forhandlingene, viser at det er positivt for innbyggerne i begge kommunene.

Brita Kleven Thorsvik, 1. kandidat Verdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**