Bybanen i dagen er det beste for Sandviken

Bybanen vil bli et stort løft for Sandviken, mener Venstre. , Foto og grafikk: Nils Eivind Horneland

En bybane i dagen gjennom Sandviken vil være det beste som har skjedd bydelen på lang tid, skriver Venstre, KrF, SV og Byluftlisten i dette innlegget i BT.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I flere fora blir det hevdet at en bybane i dagen gjennom Sandviken vil føre til økt trafikk og en forverret situasjon i Sandviksveien, Nye Sandviksvei og Øvregaten, heretter kalt «SNØ».

Feil med økt trafikk

Senest i april hevder Geir Dale at en bybane i dagen vil føre til bilkaos i Sandviken. Å fremstille det som at økt trafikk og bilkaos er det eneste mulige utfallet er direkte feil og et forenklet bilde av virkeligheten som ikke tar høyde for mulige avbøtende tiltak som vil gjøre trafikksituasjonen betydelig bedre enn den er i dag.

Bybanealliansen har ikke glemt trafikksituasjonen i Sandviken. Tvert imot er de store trafikale forbedringene som bybanen utløser en god grunn til å ønske Bybanen i dagen velkommen.
«SNØ» er et forsømt gatestykke. Siden politikerne la ned trikken på 60-tallet har vegvesenets løsning vært mer asfalt. Gjennomgangstrafikken til forstedene ble prioritert. Etter tiår med forfall ble det i 2008 endelig utarbeidet en vurdering av trafikksikringstiltak.

Både vegvesenet og kommunen var tilstede på befaringen, men da rapporten var ferdig var hverken «sykkel» eller «syklist» nevnt andre steder enn i et kapittel som oppsummerte ulykker i SNØ.

Syklistene blir glemt

Rapporten har altså «glemt» syklister tiltross for at SNØ fungerer som hovedveg for syklister i Sandviken og at 5 % av reisene blir tatt med sykkel. I etterkant av rapporten har ingenting blitt gjort for å redusere trafikken eller bedre forholdene for syklister og gående.

Erlend Horn (V) mener Bybanen vil gi et stort løft for Sandviken.
Erlend Horn (V) mener Bybanen vil gi et stort løft for Sandviken.

Tilleggsutredningen til Bybanen påpeker et svært viktig poeng; av biltrafikken i Sandviken er så mye som 27 % unødvendig gjennomgangstrafikk. Det vil si biltrafikk som kan og bør velge E39.

Utredningen viser at det er mange løsninger på å redusere gjennomgangstrafikk og hastighet: Gjennomgangstrafikken kan tilnærmet elimineres med økonomiske virkemidler som en bomstasjon i hver ende av Sandviken hvor man kun betaler visst man passerer begge innenfor et kort tidsrom.

Bort med unødvendig biltrafikk

Fartsreduserende tiltak som innsnevringer kan etableres. Tilrettelegging for syklister og fotgjengere fører til flere myke trafikanter og færre som velger bilen, og SNØ kan etableres som miljøgate. Og ikke minst, et høykvalitets kollektivtilbud gjennom bydelen gir økt kollektivbruk og mindre bilbruk. Sørover har kollektivandelen langs bybanetraseen økt med over 8 %.

Sammenlagt vil et bedre kollektiv og sykkeltilbud, eliminering av gjennomgangstrafikken, fartsdempende tiltak, innstramming for tunge kjøretøy og forskjønning føre til et vesentlig forbedret Sandviken. «SNØ» kan få saktegående lokaltrafikk. En bybane i dagen gjennom Sandviken vil være det beste som har skjedd bydelen i lang tid.

For å sitere utredningen: «Valg av dagløsning gir de største endringene i trafikkbildet, men også den største muligheten til å utbedre belastede gatemiljø». En bybane i tunnel er kun en garantist for å opprettholde dagens situasjon.

Erlend Horn (Venstre)
Erla Katrine Løvseth (Byluftlisten)
Marita Moltu (KrF)
Oddny Miljeteig (SV)

Innlegget sto på trykk i Bergen Tidende mandag 24. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**