Lier Venstres valgprogram – Klima og miljø

Venstre vil gjøre det enklere å ta grønne valg. Gruppeleder Tove Hofstad oppfordrer liunger til å komme med innspill til gode klimatiltak og bidra til det grønne skiftet., Illustrasjon: Samfunnslaboratoriet

Lier Venstre ønsker at det skal være lettere å leve et vanlig liv med redusert CO2- avtrykk. Lier Venstre vil gjøre det lettere for liunger å ta grønne valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

De aller fleste som bor i Lier har et forhold til begrepet «Grønne Lier». For noen betyr det landlig og grønt med kort vei til jordbær og epler, mens for andre betyr «Grønne Lier» bevissthet rundt eget forbruk og gode vaner som sykling til jobben, redusert bilbruk, kildesortering, vern av truede arter og økosystemer, rekreasjon i grønne omgivelser og nærhet til naturen.

Lier Venstre ønsker at det skal være lettere å leve et vanlig liv med redusert CO2- avtrykk. Lier Venstre vil gjøre det lettere for liunger å ta grønne valg.

Satse på sykkel

Lier Venstre vil i den kommende perioden gjøre det mye lettere å velge sykkel som transportmiddel. Sykkelandelen i kommunen må opp, både for å redusere utslipp og for folkehelsens skyld. For at det skal bli trygt for vanlige syklister å ferdes i bygda, må de siste stumpene av sykkelveier på plass. Lier må prioritere et sammenhengende sykkelveinett innad i kommunen, men også i overgangene mellom nabokommunene, inkludert Asker i Akershus.

Klimavennlig landbruk

Lier kommune domineres av utslipp fra landbruk, og da spesielt fra veksthusnæringen. Nasjonalt står landbruket for 8,7 % av norske klimagassutslipp. Veksthusene fyres stort sett med naturgass eller olje, bortsett fra noen få som har tatt i bruk hestegjødsel. Det gjør at mye av de kortreiste tomatene, agurkene og salathodene har større CO2-utslipp på samvittigheten enn tilsvarende varer som er fraktet på lastebiler fra middelhavslandene. Skal landbruket bli bærekraftig må mye snus på hodet. Lier Venstre vil jobbe for at Lier kommune vurderer bruk av ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus etter modell fra Mære i Nord-Trøndelag.

Lier Venstre vil:

 • Jobbe for å få på plass et sømløst sykkelveinett i Lier.
 • Prioritere trafikksikre soner rundt skolene.
 • Verne Joseph Kellers vei som skolevei, og regulere godstrafikk via Gjellebekk.
 • Jobbe for å få etablert Kjellstadveien som miljøgate hvor gående og syklende har forrang.
 • Sikre trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkt.
 • Etablere selvbetjente servicestasjoner for småmekking og justering av sykkel på sentrale knutepunkt, etter modell fra Oslo.
 • Påvirke offentlige og private virksomheter til å prioritere sykkelparkeringsplasser for ansatte og besøkende sentralt ved inngangsparti.
 • Etablere flere ladestasjoner for el-biler ved kollektivknutepunkt og pendlerparkeringsplasser.
 • Jobbe for å etablere matebusser til Lier stasjon.
 • Styrke jordvernet, verne om marka-grensen og grønne lunger.
 • Ta initiativ til prøveprosjekt med ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus.
 • Opprettholde og utvide ordningen med miljøfyrtårn-sertifisering av skoler, barnehager og offentlige bygg i Lier.
 • Bruke incentiver for å få bedrifter i Lier til å kildesortere.
 • Oppdatere Lier kommunes klimaplan for kommende periode.
 • Styrke miljøet i Lierbyen ved å skaffe egne by-bier.
 • Stramme inn og slå hardt ned på miljøkriminalitet og generell forsøpling som private avfallsplasser/dynger.
 • Jobbe for at Lier kommune blir en av de første kommunene som forbyr salg av plantejord som inneholder torv.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**