Gjerstad Venstres program 2015-2019

Venstre

Kai Ove Sandåker på tur

Gjerstad Venstre 2015-2019

Næringsutvikling. Oppvekst. Bosetting. Kultur. Vekstskaping.

”Nå vil vi ha en Idrettshall/ flerbrukshall! Med velvilje og dugnadsånd kan vi realisere dette.”

Skolestruktur, forebygging og tidlig innsats.

Tidlig innsats i skolen er viktig for å forebygge at elever dropper ut og kommer på feil spor. Nå må vi gi barna en skikkelig start i livet, og satse på innhold og kvalitet i skole og barnehage. Det er viktig med gode barnehager med fleksible åpningstider, for at Gjerstad skal tiltrekke seg nye familier.

Gjerstad Venstre vil:

* samle skolene som 1-10 skole på Abel.
* gi skolen tilstrekkelige økonomiske rammer.
* øke spesialkompetansen til lærerne.
* sørge for fortsatt full barnehagedekning.
* sørge for søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO.
* videreføre prosjektene ”MOT”, ”Kjærlighet og grenser” og ungdomsskolens ”jente og guttegrupper”.
* at skoler, barnehager og SFO skal være fri for mobbing og rasisme. God trivsel og godt skolemiljø øker læringskvaliteten.
* ha Helsesøster i minimum 50% stilling på skolen. Dette vil skape en tryggere skolehverdag, og være et viktig og godt forebyggende tiltak som kommunen får igjen for i den andre enden – ved besparelse på blant annet sosialbudsjettet.

Næringsutvikling, landbruk og samferdsel.

De næringsdrivende i Gjerstad er en uvurderlig ressurs som bidrar til økt verdiskaping, arbeidsplasser og trivsel i bygda vår. I tillegg må vi bygge opp under primærnæringene, og ta hele bygda i bruk. Gjerstad skal være en kommune der folk ønsker å drive næring ved at kommunen skal ta godt imot og legge til rette for gründere og nyetablere.

Gjerstad Venstre vil:

* tilrettelegge, ivareta og utvikle et variert næringsliv.
* ha en aktiv bruk av lærlingplasser, som ressurs og rekruttering.
* evaluere den interkommunale innkjøpsordningen, for at flere lokale bedrifter kan levere til kommunen.
* aktivt støtte opp om jord- og skogbruket, og tilrettelegge for å videreutvikle denne næringen.
* gå inn for stimuleringstilskudd til kulturlandskapspleie.
* at kommunens veier skal ha god trafikksikkerhet og framkommelighet, samt være pådriver for gang- og sykkelsti mellom Røed og Kommunehuset.
* være aktive pådrivere for at Sør-Vest-banen skal bygges med knutepunktstasjon på Brokelandsheia.
* ha åpent trådløst internett på utearealet på Brokelandsheia.
* ha søndagsåpne butikker i turistsesongen juni – august.

Boligpolitikk.

I Gjerstad pågår det en del byggeaktivitet – både i nye boligfelter, etablerte boligfelter, hyttefelter og i frittstående regulerte boligområder.

Gjerstad Venstre vil:

* at det som gjenstår for å få ferdig boligfeltet Lindeberga, blir ferdigstilt (dvs. at jernbaneundergangene blir utbedret)
* at ved samlingen av 1-10 skole på Abel, kan bygningsmassen på Gjerstad Skole og Fiane Skole frigjøres til andre formål
* gjeninnføre 50 meters grensen for bygging nær vann og vassdrag i kommuneplanen. Dette kan stimulere til økt byggeaktivitet.
* differensiere vannavgifter og kloakkavgifter for enslige og vanskeligstilte.
* at eiendomsskatten ikke skal økes i kommende periode, og at kommunale avgifter skal holdes på selvkostprinsippet, og til enhver tid følge landsgjennomsnittet for prisstigning.

Eldreomsorg og folkehelse.

Flere av våre kandidater har eldreomsorg og folkehelse som sine primære fanesaker, og møter dette daglig i sine jobber. Barn og unge bør introduseres for positiv aktivitet i trygge og gode miljøer allerede fra tidlig skolealder. Gjerstad skal være en god kommune å vokse opp i for alle. Styrking av psykisk helsearbeid i bygda er noe vi prioriterer for å imøtekomme dette.

Gjerstad Venstre vil:

* påse at de eldres rettigheter blir godt ivaretatt.
* sørge for at kommunestyremøter blir overført på storskjerm til Gjerstad Bo og Omsorgssenter. Et godt trivselstiltak!
* at Frivilligsentralen blir overført flere oppgaver ved en omstrukturering av nåværende drift.
* jobbe for at barn og unge får appellerende tilbud som fremmer sosiale ferdigheter og personlig stimulans – og forhindrer negativ adferd.
* styrke psykisk helsearbeid (helst med tilgjengelighet på kvelder, helger og helligdager), og ha større fokus på de mange vanskeligstilte i bygda.
* at Kontaktsenteret skal bestå som viktig lavterskeltilbud.

Idrettshall, bygdedugnad og kultur.

Det er på høy tid at vi får en idrettshall/ flerbrukshall her i bygda. Kan vi få på plass denne hallen, og fylle den med allsidig bruk, vil dette heve trivselsfaktoren og bolysten blant folk. Vi ser for oss at hallen kan bygges som en stor felles bygdedugnad.

Gjerstad Venstre vil:

* at breddeidretten og kulturlivet blir tilgodesett med en idrettshall/ flerbrukshall. Vi ser for oss at lokale entreprenører, lag, foreninger og andre frivillige går sammen om arbeidet og henter tilskuddsordninger fra banker, sponsorer, tippemidler og bruker 5 mill. av kommunens Premieavviksfond (som nå er på 29 mill.).
* etablere et treffsted for ungdommen i kjelleren på Sentrumsbygget, spesielt for ungdom mellom 13 og 18 år som sårt trenger et sted å møtes på fritiden. Dette er et forebyggende ungdomstiltak, der en kan etablere diskotek, band verksted mm.
* at Kulturmidlene blir rettet mot barn og ungdom i sin helhet.
* støtte aktivt opp under et bredt og allsidig kulturliv, som igjen vil øke trivsel og bolyst.
* at skogareal tilhørende Statsskog ikke skal selges, for at alle skal ha tilgang til et aktivt friluftsliv med mulighet til både jakt og fiske.

Reformer (kommune, politi, skole og helse).

Fra sentralt hold har det i en lengre periode pågått et større reformarbeid, og vi trenger å ta stilling til dette. Temaene som tas opp i enkelte av disse reformene er så omfattende og ømtålige, at vi mener det eneste riktige er å avholde informasjonsmøter om temaene hvor flest mulig aspekter belyses – etterfulgt av en folkeavstemming som politikerne bør underkaste seg.

Gjerstad Venstre vil:

* gå inn for kommunesammenslåing, dersom vi kommer fram til enighet med minst tre nabokommuner, og dersom ingen av de sammenslående kommuner blir forfordelt med hensyn til plassering av etater, institusjoner, skoler, næringsområder ol.
* sekundært og parallelt jobbe for økt interkommunalt samarbeid for å kompensere for de stordriftsfordeler en kommunesammenslåing vil kunne gi.
* påse at informasjonsmøter om reformprosesser blir avholdt, og støtte opp om initiativtakere (personer, partier og lag) som avholder slike møter.
* ha folkeavstemming om kommunesammenslåing.
* være pådriver for at Politireformens retningslinjer blir fulgt, også i Gjerstad. Det bør være en selvfølge at Politiet forfølger saker med kjent gjerningsperson, og at ærlige personer møter velvilje og hjelp hos Politiet når de søker rettferdighet.
* påse at skolereformen og helsereformen blir fulgt opp, og at merkostnader forbundet med dette blir kompensert fra Staten.

Blokktilhørighet og politiske gjennomslag.

I den tilbakelagte 4-års perioden, har vi hatt et godt samarbeid i ”den borgerlige blokken”, som består av Venstre, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Mange saker har blitt vedtatt og gjennomført mot de borgerliges samlede forslag – med voteringer på 11 mot 10 stemmer. Men noen slag har vi vunnet, og av disse initierte Venstre:

* næringssjef i 100% stilling (prosjektstilling over 3 år).
* kombinert biblioteksjef og kulturkonsulent i 100% stilling.
* talerett for Eldrerådet i kommunestyret.
* ingen økning av eiendomsskatten siste år.
* at tilsynsrapporter fra Fylkesmannen heretter skal framlegges kommunestyret.
* Innføring av ”Åpenhetsplakaten” om innsyn i offentlig forvaltning.

Miljø.

Venstre er Norges miljøparti nummer en. Vi har enda et stykke å gå før vi kan si oss fornøyd i Gjerstad.

Gjerstad Venstre vil:

* ha Enøk tiltak og energiøkonomisering.
* ha en målsetning om 15% energibesparelse på kommunale bygg.
* at når kommunens bilpark skal skiftes ut, må det være til miljøvennlig teknologi som hybrid eller el biler der det er mulig.
* at kommunens etater og virksomheter skal ha en aktiv miljøpolitikk, som igjen fattet miljøvennlige beslutninger.

Saker vi vil løfte opp til høyere politisk nivå.

En del av det vi ønsker å utrette trengs å løftes inn på andre arenaer for behandling. Dette gjelder saker som faller utenfor det et kommunestyre kan utrette.

Gjerstad Venstre vil:

* ha differensiering av priser på drivstoff for å kompensere for at et reelt kollektivtilbud ikke kan betale seg i distrikts-Norge.
* jobbe for nedleggelse av kommunenes innkjøpsavtale som pr definisjon er konkurransevridende og monopoliserende.
* ha større overføringer fra stat til kommuner for å kompensere for økte kommunale utgifter forbundet med stadig nye lovpålegg og delegerte oppgaver.
* at Sykehuset i Arendal skal bestå som et fullverdig sykehus.

Vi ønsker alle et godt valg. Bruk stemmeretten!

Venstres kandidater i Gjerstad

1. Kai Ove Sandåker (f.1959). Ambulansearbeider (Gjerstad Ambulanse AS) og miljøarbeider (Bufetat). Gruppeleder for V, KrF, FrP og H i siste periode. Kom-munestyremedlem siden 1992. Brenner spesielt for nærings- og ungdomsarbeid, bosetning og kultur. Vil jobbe for mer åpenhet i all politisk virksomhet.

2. Siri Lunden (f. 1974). Psykiatrisk sykepleier. Ønsker gode oppvekstvilkår for barn og unge, samt styrket psykisk helsearbeid.

3. Terje Frøyna (f. 1974). Daglig leder, Norswim. Ønsker helårs tilbud i en flerbrukshall for alle i kommunen. Det er nå på høy tid at Gjerstad får denne på plass.

4. Janne Linn Mykland Haugen (f. 1983). Hjelpepleier. Ønsker verdig eldreomsorg med daglige aktivitetstilbud for beboere på institusjon – mer ressurser til psykiatrien – forebyggende ungdomstiltak.

5. Frode Hansen (f. 1976). Daglig leder/ bilmekaniker, Mostad Bil. Vil bevare kulturlandskapet, og jobbe for at næringslivet opprettholdes og utvikles i øvrebygda.

6. Inger Hommefoss (f. 1958), Kontormedarbeider. Brenner for kultur og musikk!

7. Nils Ulltveit-Moe (f. 1966), Høyskolelektor/ professor i datasikkerhet. Ungdommen må kunne utdanne seg.

8. Merete Løyte (f. 1977), Daglig leder, Clima Renhold. Vil jobbe for forebyggende arbeid i forhold til ungdom og rusmidler.

9. Jan Eivind Braaten (f. 1968), Daglig leder/ PC-reparatør, PCVerkstaden. Ønsker tidlig forebygging og at næringslivet kan levere varer og tjenester til egen kommune.

10. Gjeruld Lunden (f. 1963), Daglig leder/ snekker, Gjerstad Trevare. Vil jobbe for oppvekst og næring.

Les mer om vår politikk og våre kandidater på www.venstre.no/gjerstad

Husk fylkestingsvalget. Stem Venstre.

Venstre vil kjempe Gjerstad sin sak også på fylkestinget. Gjerstad trenger et sterkt Venstre på fylkestinget og Venstre trenger din stemme.

Et grønt og varmt Aust-Agder

For Venstre vil det viktigste alltid være å gi folk muligheten til å leve det livet de ønsker. Gjennom en god skole, en varm sosialpolitikk og en ambisiøs miljøpolitikk sikrer Venstre frihet og muligheter til alle, også til fremtidige generasjoner.

Venstres viktigste saker:

* Skape en skole tilpasset den enkelte elev. Med mer tillit til både elever og lærere.
* Gi mer velferd til dem som trenger det aller mest.
* Sørge for at Aust-Agder fører en miljøpolitikk som gjør det lettere for folk å ta grønne valg.
* Sikre et bredt og spennende kulturliv i Aust-Agder.

Våre toppkandidater:

1. Sara Sægrov Ruud, Risør (f.1972)
2. Jan Kløvstad, Arendal (f.1956)
3. Kathrin Pabst, Grimstad (f.1971)
4. Jacob Handegard, Arendal (f.1995)
5. Petter Natanael Toldnæs, Lillesand (f.1978)

Lokale kandidater:

16. Tonje Berger Ausland (f.1975)
35. Kai Ove Sandåker (f.1959)

For fylkesprogram og resten av fylkeslisten – se agder.www.venstre.no

Venstre er Norges sosialliberale parti.

Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi tror at mennesker som gis frihet, er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere. Vi er Norges eldste parti, stiftet i 1884.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**