Samferdsel i Vestre Toten

Vestre Toten er en kommune med mange arbeidsplasser innen industri og logistikk. Vi er en av Opplands tettest befolkede (herreds)kommuner med ca 50 innbyggere pr. Km2 areal, og omlag 50% av innbyggerne våre bor på Raufoss.

Dette er grunnen til at infrastruktur og samferdsel er viktig for Vestre Toten Venstre.

Vi vil arbeide for fokus på utvikling av RV4 gjennom utbygging av ny traséer fra Einavoll til Bruflat og fra Hunndalen til Biri. Dette gir kortere og mer effektiv reisetid sørover mot Oslo og nordover mot E6 som nasjonal hovedferdselsåre. Disse strekningene mener vi er vesentlig for vårt lokale næringslivs evne til å ha adgang til markeder for salg av produkter og kjøp av råvarer. Vi tror tilgang på tilstrekkelig god infrastruktur vil være avgjørende for fremtidig konkurransekraft, spesielt for industrien vår på Ruafoss. Det er derfor viktig at vi tidlig er på banen og nytter våre muligheter for påvirkning.

Pendlingen inn og ut av kommunen er betydelig og dermed viktig for oss. Ikke bare samfunnsmessig, men også miljømessig. Fortsatt fokus på vedlikehold, opprusting og arbeid med kryssingsspor på Gjøvikbanen gir hyppigere avganger og kortere reisetid mot Oslo. Dette gir økt tilgang til arbeidsmarkeder utenfor kommunen og det legger til rette for mer miljøvennlig pendling.
Vi ønsker å opprettholde alle dagens stoppesteder langs Gjøvikbanens trasé i Vestre Toten og på sikt fortette boligområdene i umiddelbar nærhet til stasjonene slik at flere i fremtiden kan benytte tog i daglig pendling. Vi ønsker også å arbeide for at Gjøvikbanen forlenges og kobles sammen med Dovrebanen for å skape en alternativ nordgående jernbanekorridor fra Oslo. Dette vil også gi viktige ringvirknigner for hele innlandsregionen og gi nye pendlemuligheter.

Vestre Toten Venstre ønsker å arbeide for å at lokale bussruter skal benytte gass, elektrisk eller hybdriddrift på sine busser. Spesielt viktig er dette for ruter med hyppige avganger slik som Ringruta. Vi ønsker å arbeide for incentiver som gjør det mulig å bygge ut flere ladestasjoner for elektriske kjøretøyer ved eksempelvis større arbeidsplaser og ved pendleparkeringer (slik som på Raufoss stasjon). For pendlere med kort reiseveg til og fra arbeid er sykkel et ypperlig framkomstmiddel som ikke bare sparer miljøet men også folkehelsen. Derfor bør sykkelveger gis fokus i form av skilting og utbygging. Overbygget sykkelparkering med lademuligheter for el-sykler kan også være en idé ved stasjoner og sentrale bussholdeplasser.

Venstre Toten Venstre vil i sum arbeide for samferdelsløsninger som både ser utover kommunens grenser og inn i framtida. Samtidig ønsker vi å ivareta de lokale behovene som gjør at vi får en mer miljøvennlig, effektiv og fornuftig samferdsel i kommunen.

Godt valg!

Kjersti Brevik Møller, 1. kandidat, Vestre Toten Venstre
Per Håkon Granum, 2. kandidat, Vestre Toten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**