En bydel for mangfold og inkludering

https://www.flickr.com/photos/dakotilla/

Sagene Venstre har 6 områder i programmet sitt for 2015-2019. Hver dag frem mot valget ønsker vi at du skal bli kjent med ett av dem, så du finner ut om Venstre er noe for deg. I dag presenterer vi område 3: En bydel for mangfold og inkludering.

Sagene er en allsidig bydel, og det er viktig for oss at alle føler seg velkommen. Familier og enslige med eller uten barn, pensjonister og studenter er alle mennesker med ulike bakgrunner og ulike utfordringer. Det gjør Sagene til en bydel med stort mangfold. Det er positivt, og det er viktig å stille store krav til kunnskap og kreativitet hos både ansatte og politikere i bydelen for å ivareta innbyggernes behov.

Sagene Venstre vil:

 • ha et variert boligtilbud tilrettelagt for ulike grupper, slik som familier, eldre, studenter og personer med store og sammensatte omsorgsbehov
 • at alle kommunale boliger skal ha en tilfredsstillende standard
 • ha en offensiv informasjonskampanje til alle i bydelen, også på flere språk, om startlån og andre virkemidler som gjør at flere kan gå fra å leie til å eie egen bolig
 • ha en gjennomgang av den kommunale boligmassen med tanke på nye boformer, herunder ungdomsboliger og boliger for personer med nedsatt funksjonsevne
 • sikre trygge og gode oppvekstvilkår også i de kommunale boligene
 • satse på forebyggende helsearbeid, særlig flerkulturelt og rusforebyggende med fokus på ungdom
 • arbeide for at rusmiddelavhengige i bydelen får en helhetlig oppfølging med blant annet et tilpasset helse- og botilbud og et hensiktsmessig dag- og fritidstilbud
 • utarbeide lokale handlingsplaner for å sikre at bydelens LHBT+-befolkning (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner+) ikke blir mobbet, usynliggjort eller på annen måte negativt behandlet, uavhengig av alder
 • at bydelen skal ha et godt barnevern som er tilpasset barnas behov
 • opprette et livssynsnøytralt seremonirom i bydelen
 • at bydelen legger til rette for at nyankomne tilflyttere raskt blir integrert i lokalsamfunnet
 • at alle barn uansett foreldrenes økonomiske situasjon skal få muligheten til å delta i fritidsaktiviteter
 • at barn og unge skal inkluderes i beslutninger som angår dem, samt at barne- og ungdomsrådet skal få større selvstendighet og eget budsjett
 • ha en ordning med støtte for deler av medlemsavgiften i fritidsaktiviteter for barn i familier med lav inntekt.

Se programmet til Sagene Venstre for perioden 2015-2019 her.
Se presentasjon av område 1 her.
Se presentasjon av område 2 her.

trygghet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**