for redusert barnefattigdom og like muligheter

Terje Breivik
Foto: Jo Straube

Budsjettavtalen som er inngått mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF i dag innebærer en stor satsning på bekjempelse av barnefattigdom.

– For Venstre er det viktig å utjevne sosiale forskjeller og skape like muligheter for alle barn. Derfor er vi godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for en samlet økning på nesten 300 mill. kr til tiltak for å redusere barnefattigdom og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, sier Venstres familiepolitiske talsperson Terje Breivik.

– Den samlede satsingen på forebyggende tiltak vil gi flere barn en bedre oppvekst og et bedre utgangspunkt for å leve et godt voksenliv, sier Breivik.

– Det er særlig gledelig at Venstre og KrF har fått gjennomslag for 150 mill. kroner ekstra til å styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten, sier Breivik, som mener dette er et av de viktigste tiltakene for å sikre alle barn en god start i livet. I tillegg er det avgjørende å ha barnehager av høy kvalitet.

– Barnehagene er det stedet utenfor familien som er viktigst for å bygge god helse hos barn. Derfor er gjennomslaget for gratis kjernetid i barnehagene også for 3-åringer en viktig seier for Venstre, sier Breivik.

Satsningen må fortsette

– I tillegg vil jeg understreke at dette bare er begynnelsen på en satsing som vil fortsette i årene fremover. Både gratis barnehage og SFO er en naturlig utvikling med tanke på de samfunnsøkonomiske effektene vi har av å sikre alle barn like muligheter, sier Breivik.

– I tillegg har vi fått gjennomslag for mange viktige saker for forebygging som tilskuddsordninger for å redusere barnefattigdom og for å styrke det psykiske helsetilbudet i kommunene, tilskudd til Forandringsfabrikken og Kompasset, et styrket familievern, tiltak for barn i asylmottak, utvidet forsøk med gratis SFO, og flere stillinger til det kommunale barnevernet sier, Breivik.

– Spørsmålet er ikke om vi har råd til å satse på denne sektoren, men om vi har råd til å la det være. Når psykiske lidelser alene koster samfunnet 184 mrd. årlig, så sier det seg selv at det er riktig å bruke betydelige summer tidlig i et barns liv. Dette er derfor et område Venstre kommer til å prioritere i årene fremover, avslutter Breivik.

Se mer om budsjettet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**