Statsbudsjettet gjør Oslo grønnere

Foto: Jo Straube

Venstre presenterte i går kveld budsjettforliket på Stortinget sammen med de andre samarbeidspartiene. Det endelige statsbudsjettet for 2016 er blitt langt mer miljøvennlig, og setter for alvor fart i det grønne skiftet Norge skal gjennom. Samtidig vil budsjettet bidra til å skape flere arbeidsplasser og ta et større ansvar for de svakeste i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre har nå fått gjennomslag for at landet får et statsbudsjett som bidrar til at klimautslippene går ned og at det grønne skiftet stimuleres og forsterkes. Venstre har også fått gjennomslag for at langt flere barn i lavinntektsfamilier vil få tilbud gratis barnehage og gratis SFO. Samtidig har det vært viktig for Venstre å slå fast at 11 måneder studiestøtte skal innføres over de neste 4 årene.

Venstre redder miljøsatsninger i OsloGuri Melby

Statsbudsjettet inneholder flere viktige bevilgninger til Oslo. En del midler blir omdisponert til en egen belønningsordning for utslippskutt i kommunene, som Oslo kan ta del av for å reelt kutte utslippene i byen. Samtidig styrkes belønningsordningen for kollektivtrafikk med 275 millioner i 2016, og billettprisene i NSB reduseres med 20 %, noe som styrker samhandlingen mellom Ruter og NSB i Oslo-området særlig.

 • Belønningsordning for utslippskutt i kommunene – 100 mill.
 • Gang- og sykkelveier – til sammen 100 mill.
 • Belønningsordning for kollektivtransport 275 mill.
 • Jernbane – 425 mill. fordelt på drift (150 mill) og investeringer (275 mill.)
 • Redusert pris på NSBs månedskort med 20 % – 41,4 mill
 • Nye nasjonalparker – 5 mill.

– Venstre vil at det skal være lett å ta grønne valg. Når det blir dyrere å forurense, og billigere å velge miljøvennlig, vil utslippene også gå ned. Derfor er det viktig at vi både styrker kollektivtilbudet og setter opp de grønne avgiftene, sier Guri Melby.

 

Et mer inkluderende OsloHallstein Bjercke

Flere bevilgninger bidrar til å styrke statsbudsjettets sosiale profil og får særlige konsekvenser i Oslo. Styrkingen av rettshjelptiltak i Oslo i form av Fri Rettshjelp, JussBuss og Gatejuristen er et viktig gjennomslag for Venstre, og bidrar til at flere kan få styrket rettsvern. Det settes samtidig av mer penger til helsestasjonene, gratis kjernetid i barnehagen for 3-åringer og en styrking av barnevernet.

 • Tilskudd til rettshjelpstiltak: Fri rettshjelp 2 mill., JussBuss 1 mill., Gatejuristene 1 mill.
 • Støtte til matsentralen i Oslo – 300 000,-
 • Utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å gjelde 3 åringer fra 1.8 – 24 mill (52 mill. med helårseffekt)
 • Styrking av kommunalt barnevern – 30 mill.
 • Tilskuddsordning til overnattingstilbud i regi av frivillige – 10 mill.
 • Tilskudd til krisesentre – 1 mill.
 • Tilskudd til frivillige som driver forebyggende psykisk helsearbeid – 10 mill.
 • Fontenehus – 7,5 mill.
 • Tilskudd til etablering av nye sentre, Kompasset Blåkors – 5 mill.

– Venstre har fått gjennomslag for flere bevilgninger som vil gjøre en stor forskjell for de som trenger det aller mest. Rettshjelpstiltakene i Oslo gjør en enormt viktig jobb for å sikre rettsikkerhet for alle. Ordningen med gratis kjernetid i barnehage for 3-5-åringer fra lavinntektsfamilier er et målrettet tiltak for å bekjempe barnefattigdom og styrke integreringen, sier Hallstein Bjercke.

 

Fortsatt styrking av skolen

Budsjettavtalen på Stortinget styrker også skolesektoren, med flere tiltak til videreutdanning, svømmeundervisning og lærlinger. Dette kommer i tillegg til det store videreutdanningsløftet som allerede er forhandlet fram i Stortinget, og innføringen av gratis kjernetid i barnehagen for 4- og 5-åringer som kom etter forhandlingene om statsbudsjettet for 2015.

 • Videreutdanningsløft for ikke-kvalifiserte lærere – 100 mill.
 • 100 nye helsesøstre i skolehelsetjenesten og 100 nye stillinger på helsestasjonene – 150 mill.
 • Økt lærlingtilskudd, 2 500,- pr. kontrakt – 49 mill.
 • Tiltak for svømming i barnehagene – 15 mill.
 • Tilskudd til Oslo By Steinerskole – 2,1 mill.

 

Dessuten:

 • Melahuset – 2,5 mill.
 • Oslo Freedom Forum – 2 mill.
 • Jødisk museum – 1 mill.
 • Styrking av tapskompensasjonsordningen for fylkeskommunene – 60 mill.
 • 11 måneders studiestøtte fases inn fra 2016
 • Soppkontroll – 2,5 mill.
 • Tiltak for å bedre psykisk helse for studenter: 5 mill.
 • Næringsrettet forskning: 40 mill.
 • Avsetning for nytt såkornfond: 44,625 mill.
 • Regionale utviklingsmidler: 54,2 mill.

Les hele budsjettenigheten her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**