Venstres budsjettforslag for Bodø 2016

Utfordringen.

Det framgår av Rådmannens budsjettforslag at Bodø kommune er i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Økningen i kostnader i HO-avdelingen har vært svært høy (51%) i løpet av de siste 5 årene. Kommunens inntekter har ikke økt tilsvarende. I tillegg bruker Bodø kommune mer penger på HO-sektoren enn sammenlignbare kommuner. Og tallene fortsetter å stige.

De siste par årene er det satt i gang en rekke prosesser for å få kontroll på kommunens økonomi. Vi er i ferd med å få oversikt over hvor utfordringene ligger. Dersom vi skal få kostnadene ned, må vi endre både struktur, aktivitetsnivå og kvaliteten på tjenestene. Noe av dette arbeidet er satt i gang, men prosessene tar tid og effektene kan ikke hentes ut allerede i 2016.

Venstres budsjettforslag tar konsekvensen av kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Vi ønsker å la kommunens organisasjon få fortsette sitt arbeid med å ta ned kostnadsnivået i HO-sektoren uten at politikerne i for stor grad legger hinder i veien. MEN: Rådmannens budsjettforslag går i feil retning på noen viktige områder, hvor kuttene som det legges opp til i 2016 vil heve kostnadsnivået på lengre sikt, i stedet for å senke det. Vi ønsker derfor å reversere kuttene på enkeltområder innenfor forebygging, rehabilitering og lavterskeltilbud til de som trenger det mest.

Villa Vekst, Hverdagsrehabilitering, Sølvsuper aktivitetssenter og miljøtjenestens dagtilbud/avlastning er eksempler på tiltak som skånes i Venstres budsjettforslag fordi et kortsiktig kutt vil gi store kostnader på lang sikt. I tillegg er det viktig at kommunen følger opp den nasjonale styrkingen av skolehelsetjenesten. Venstre legger inn 2, 2 mill ekstra til dette.

I tillegg vil vi prioritere frivillig sektor. Rådmannen foreslår å kutte 6,7 mill i driftsstøtte til Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon fordi kommunen skal gjøre jobben selv i Hålogalandsgata 131. Det er uaktuelt for Venstre å legge ned et tilbud driftet av frivillig sektor for å opprette samme tilbud i kommunal regi. Vi reverserer derfor kuttet og reduserer rammen til H131 tilsvarende. Rådmannen salderer dessuten budsjettet ved å kutte tilskuddet til Kirkens Bymisjons øvrige arbeid. For Venstre er det åpenbart at en krone til frivillig sektor gir langt mer tilbake. Vi reverserer derfor også dette kuttet. Frivillighetskoordinator på Sølvsuper opprettholdes.

HO-avdelingen sliter med høyt sykefravær og høye vikarutgifter. Venstre vil jobbe målrettet for å ta ned disse tallene. Turnusordninger, grunnbemanning m.m er viktige faktorer i dette bildet. Her må Bodø se og lære fra andre kommuner. Venstre legger inn 1 mill. til et prosjekt som skal igangsette dette (‘Deltidsprosjekt’). I tillegg må vi jobbe for å få folk som har stått utenfor arbeidslivet inn igjen, og vi reverserer derfor Rådmannens kutt i kvalifiseringsprogrammet NAV. Et prosjekt som hittil har gitt gode resultater. Vi må tørre å gå nye veier.

Venstre vil styrke mangfoldet og starte et konstruktivt arbeid for å få dette til. Konkret innebærer dette å styrke Dialogforums rolle og mandat, og det har vi satt av midler til i vårt budsjettforslag.

Viktigst for Venstre har det vært å legge frem et budsjett innenfor ansvarlige rammer. Det handler om økonomiens bærekraft. Vi har derfor valgt å være lojale til Rådmannens forslag til total ramme og til fordelingen mellom avdelingene. Ettersom hele den kommunale organisasjonen er i en omstillings- og effektiviseringsfase, må politikerne tukle minst mulig med rammene. Bare slik kan vi lykkes i vårt arbeid med å få kontroll på kostnadene.

For å unngå de verste kuttene støtter Venstre Rådmannens forslag til å øke eiendomsskatten med 1 promille. Men det er svært viktig å ikke øke inntektene til kommunen ytterligere (les: makse ut eiendomsskatten) før vi har fått kontroll på utgiftene. Å pøse mer penger inn i kommunen nå er lite lurt. Venstre ønsker ikke å retaksere eiendommene i kommunen, men vil i stedet gjøre en kontorjustering av verdiene og frigjør dermed 12 mill. i 2016. Vi kutter også i politikerlønningene og sparer noe i administrasjonsutgifter.

Venstres budsjettforslag er ansvarlig fordi vi ikke øker rammene, det er sosialt fordi vi prioriterer mer til de som trenger det mest og det er liberalt fordi vi tør å tenke nytt og fordi vi ikke lar oss hemme av tradisjonelle strukturer og tunge interesseorganisasjoner. Vårt mål er at budsjettet skal gjøre Bodø bedre rustet til å møte framtiden; med gode tjenester, nye løsninger og økonomisk handlekraft.

 

Alle tall er gitt som endringer i forhold til rådmannens forslag (Alle tall i hele 1000)

Budsjettforslag Venstre 2016
Sum endringer i forhold til rammeplan 0
Reduksjoner av utgifter
1 Beholde kontorjustering av eiendomsskatten -12000
2 Redusere rådmannen fra 5 til 4 årsverk, side 22 -1708
3 Reversere frikjøp politike ledere den nye posisjonen innførte -800
4 Reduksjon frikjøp fra 12% til 10% pr. repr -600
5 3,5% eff.krav innen Nærings- og utviklingsavdelingen -864,5
6 Red bomringkosnader ved innføring av el-bil/ sykler/ smarte roder -300
7 kommiteens forslag om tekniske hjelpemidler -1000
8 Ingen økning HO stab -3545
9 Red.rammer for Hålogalandsgata 131 -6700
10 Innføring selvkostprinsipp seniorhelse -800
11 Avvikle BRG (halvårseffekt) -750
12 Ekstra inntekt Statsbudsjett -5000
Økninger
12 Styrking dialogforum 750
13 Vann til Seines – prosjekt 95,5
14 Økning satsning på helsesøstertjenesten 3,7 årsverk 2220
15 Rådhusmøtet 50
16 Beholde hverdagsreabilitering 4252
17 Beholde Villa Vekst 2948
18 Beholde inn på tunet 100
19 Beholde Sølvsuper aktivitetssenter 2836
20 Beholde frivillighetskoordinator Sølvsuper 178
21 Beholde avlastning/ dagtilbud miljøtjenesten 4000
22 Beholde utekontor Kjerringøy 143
23 Beholde kvalifiseringsprogram NAV 1500
24 beholde kvalitet og antall plasser på bo-tilbud 6700
25 Beholde seniorhelse 800
26 Prosjekt alternativ turnus / uønsket deltid 1000
27 Rusomsorg samarbeidsavt Kirkens Bymisjon 1495
28 Lokalt Såkornfond 2500
29 Leksehjelp 5.-7. trinn 2500
Sum omprioriteringer 29067,5

 

 1. For å sikre lavterskeltilbud til de som trenger det mest, samt forebyggende og rehabiliterende tjenester i kommunen støttes Rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten med 1 promille i 2016. Men Venstre ønsker ikke å bruke 12 mill. på å retaksere basis for eiendomsskatten.
 2. Rådmannens stab reduseres fra 5 til 4 årsverk. (Sees i sammenheng med ny ass.rådmann)
 3. Venstre ønsker ikke å opprette to nye politikerstillinger. Vi kutter frikjøp hos leder for organisasjonsutvalg og opprettholder Levekårkomiteen. Dermed spares 2 x 0,5 årsverk politikerlønn.
 4. Venstre reduserer frikjøpet til alle Bystyrerepresentanter fra 0,12 til 0,10 årsverk pr hode.
 5. Nærings- og utviklingsavdelingen får et effektiviseringskrav på 3,5%
 6. Hjemmetjenestens bompengeutgifter reduseres ved bytte til elbil, sykler og smartere roder.
 7. Budsjett for håndtering av tekniske hjelpemidler justeres ikke opp, da Venstre ønsker å opprettholde Levekårkomiteens vedtak fra oktober om håndtering av tekniske hjelpemidler.
 8. Ingen økning HO stab.
 9. H131 skal komme i tillegg til eksisterende tilbud. Venstre vil ikke ta 6,7 mill fra Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeens botilbud for å erstatte frivillig sektors drift av rusboliger med kommunal drift
 10. Innføring av egenbetaling for Seniorhelse. Støtteordninger kan søkes.
 11. Venstre ønsker å satse på andre tiltak enn Bodø Rythm Group for å styrke satsingen på alternative, kunstneriske uttrykksformer.
 12. Venstre vil styrke Dialogforums rolle og mandat. Viktig arena for mangfoldsarbeid i BK
 13. Vann til Seines
 14. Venstre vil sikre at nasjonal styrking av helsesøstertjenesten følges opp i Bodø
 15. Rådhusmøtet: viktig for demokratiet
 16. Uaktuelt å kutte i Hverdagsrehabiliteringen. Dette sparer kostnader og øker livskvaliteten.
 17. Uaktuelt å kutte i Villa Vekst. Lavterskeltilbud som favner bredt og godt
 18. Inn på tunet: vil Venstre beholde
 19. Venstre ønsker å koble frivilligheten sterkere inn i arbeidet for gode seniorliv og vil utfordre frivillig sektor til å kompensere for bortfall av dagsentrene. Sølvsuper aktivitssenter beholdes.
 20. Frivillighetskoordinator beholdes. Ref pkt 19. Viktig at 5% av lederressursene i institusjonene settes av til å jobbe mot frivillig sektor.
 21. Skjermer avlastning/dagtilbud miljøtjenesten
 22. Utekontor Kjerringøy beholdes
 23. Kvalifiseringsprogram NAV har gitt gode resultater. Dette må videreføres-
 24. Ref pkt 9. Åpning av H131 skal ikke gå på bekostning av tilbudene som gis av Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen
 25. Seniorhelse beholdes, men med prinsipp om egenfinansiering
 26. Viktig å komme i gang med ‘deltidsprosjekt’ med målsetting om å endre turnusordninger og redusere sykefravær, særlig innenfor HO
 27. Venstre vil ikke kutte overføringene til Kirkens Bymisjon. Gode tilbud må videreføres.
 28. Lokalt såkornfond. For fremming av innovasjon og entrepenørskap.
 29. Flytte og styrke leksehjelpen. Fra småtrinnet til mellomtrinnet.

 

 

 

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**