Et bedre budsjett for miljø, oppvekst og nye arbeidsplasser

Forrige uke ble Venstre enig med KrF og regjeringspartiene om neste års statsbudsjett. Det endelige budsjettet for 2016 er blitt langt mer miljøvennlig, og setter virkelig fart i det grønne skiftet Norge skal gjennom. Samtidig vil budsjettet bidra til å skape flere arbeidsplasser og ta et større ansvar for de svakeste i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Skrevet av Kjartan Alexander Lunde, medlem av Kommunalstyret for byutvikling og leder i Rogaland Venstre

 

Venstres utgangspunkt før forhandlingene var blant annet å gi budsjettet en mye tydeligere klima- og miljøprofil. Samtidig har det vært viktig å få på plass et godt nivå på bistanden til fattige land, sørge for gode oppvekstsvilkår for alle barn, og legge til rette for grønn vekst og verdiskaping i næringslivet.

Kjartan Alexander Lunde
Kjartan Alexander Lunde

Venstre har nå fått gjennomslag for et budsjett som bidrar til at klimautslippene går ned og at det grønne skiftet stimuleres og forsterkes. Venstre har også fått gjennom at flere barn i lavinntektsfamilier vil få tilbud om gratis barnehage og SFO. Samtidig har det vært svært viktig for Venstre å slå fast at 11 måneder studiestøtte skal innføres.

Et miljøvennlig budsjett

Budsjettet viderefører og forsterker miljø- og klimasatsningen som vi er enige om i samarbeidsavtalen. Det klarer vi gjennom en kombinasjon av nye insentivordninger og grønne avgifter, samt en stor satsning på miljøvennlig transport.

Naturvern og biologisk mangfold styrkes med 252 millioner inkludert en økning av skogvernsatsingen. Budsjettforliket innebærer også økte bevilgninger til kollektivtransport og sykkelveier. Venstre sitt gjennomslag for kollektivtransport vil sannsynligvis bety omtrent 30 millioner mer til kollektivtransport på Nord-Jæren neste år, og kan bety flere millioner kroner ekstra til sykkelveier i Rogaland.

Venstre vil at det skal være lett å ta grønne valg. Når det blir dyrere å forurense, og billigere å velge miljøvennlig, vil utslippene også gå ned. Derfor er det viktig at vi både styrker kollektivtilbudet og setter opp de grønne avgiftene.

Rogaland får dyrepoliti

Venstre har fått gjennomslag for å opprette en ny enhet med dyrepoliti i Rogaland som en del av forsøksprosjektet som nå pågår. I august fikk Sør-Trøndelag politidistrikt det første dyrekrimteamet. Nå kommer det også på plass en egen enhet i Rogaland.

Et dyrepoliti er en egen enhet innenfor politietaten, som prioriterer og spesialiserer seg på å oppklare og rettsforfølge saker hvor dyr er utsatt for vold og vanskjøtsel. Under 2 prosent av anmeldte dyremishandlingssaker de siste seks årene har endt med fradømmelse av retten til å holde dyr, ifølge Politidirektoratet og Mattilsynet.

Venstre tror et dyrepoliti i Rogaland vil styrke politiets evne til å prioritere dyrevelferdssaker, og deres kompetanse og vilje til å etterforske dem.

Kampen mot barnefattigdom forsterkes.

Arbeidet for å bekjempe barnefattigdom forsterkes betydelig i budsjettavtalen. I fjorårets budsjett fikk Venstre forhandlet inn gratis kjernetid for 4-5-åringer i lavinntektsfamilier. I år utvider vi ordningen til å omfatte 3-åringene, og utvider samtidig forsøksordningen med gratis kjernetid i SFO/AKS til flere skoler i de store byene, deriblant Stavanger. Det vil gjøre hverdagen enklere for mange familier som tidligere har valgt bort barnehage og skolefritidsordning på grunn av dårlig økonomi. I tillegg vil det styrke integreringen, ikke minst fordi det gir innvandrerkvinner med små barn mulighet til å delta i arbeidslivet.

Vi styrker det kommunale barnevernet med 30 millioner, og det settes av penger tilsvarende 100 nye helsesøstre i skolehelsetjenesten og 100 nye stillinger på helsestasjonene.

Næring og arbeidsplasser

En viktig del av det grønne skiftet er å legge til rette for utvikling av nye næringer og arbeidsplasser. Det er spesielt viktig på grunn av nedgangen oljenæringen opplever.

Sist uke kom statistikk som viser at Rogaland er det fylket i landet med flest arbeidsledige. Totalt er det 10.534 arbeidsledige i Rogaland. Det utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er verst i byområdene: Stavanger har 4,3 prosent arbeidsledige og Sandnes har 4,9 prosent arbeidsledige.

Venstre har fått på plass tiltak i budsjettavtalen både for å skape nye, grønne arbeidsplasser, og for å styrke de grønne næringene som er i vekst. I tillegg får vi på plass viktige tiltak for å gjøre veien inn i arbeidslivet kortere for de som står utenfor.

I budsjettavtalen settes det av 20 millioner til SIVAs inkubasjons- og innovasjonsprogram, 40 millioner til miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, og til sammen 70 millioner til forskning innen miljø.

Budsjettavtalen bidrar til å skape nye arbeidsplasser både i privat og offentlig sektor. Vi ønsker å legge til rette for verdiskaping i nye, innovative bedrifter, samtidig som satsingen på kollektivinvesteringer, spesielt innenfor jernbanen, vil skape nye arbeidsplasser for blant annet ingeniører.

Nytt gigant-fond for investeringer i grønn teknologi

Det største grepet som Venstre har fått gjennomslag for er opprettelsen av et nytt statlig fond. Fondet skal, sammen med private, kunne investere i selskaper som utvikler og benytter grønn teknologi. Det tas sikte på at fondet over tid skal få en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner.

Ideen bak fondet kom fra en seminardag Venstre hadde i Stavanger tidligere i år. Fondet er svært viktig for å hente ut potensialet som finnes i teknologiutvikling og forskning, og det vil bidra til å skape nye arbeidsplasser. Nå er det viktig at fondet etableres med kontor i Stavangerregionen.

Solid Venstre-avtrykk

Venstre har satt et tydelig avtrykk på neste års statsbudsjett. Den grønne profilen gjør det lettere for miljøvernministeren å sette seg ved forhandlingsbordet på klimatoppmøtet i Paris. Det endelige budsjettet for 2016 er blitt langt mer miljøvennlig enn regjeringens forslag, og setter for alvor fart i det grønne skiftet Norge skal gjennom. Samtidig vil budsjettet bidra til å skape flere arbeidsplasser og ta et større ansvar for de svakeste i samfunnet, både i Norge og resten av verden.

 

Kronikken stod også på trykk i Rogalands Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**