Venstre sine forslag ifm eldreplanen

I etterkant av kommunestyremøtet onsdag 31. august, har jeg fått spørsmål om hvilke forslag Venstre hadde ifm behandling av eldreplanen. Ved å lese referatet fra kommunestyremøtet, får man oversikt over alle forslag som kom inn i alle saker. Referatene legges ut på kommunen sin hjemmeside.

Forslagene jeg hadde var som følger:

  1. Endringsforslag: Opprinnelig: Vurdere å etablere et dagtilbud for hjemmeboende eldre.Argumentasjon: Dette har vi etterspurt lenge. Dette er et forebyggende tiltak som kan hjelpe mange til å kunne bo hjemme lengere. Venstre fremmet derfor følgende forslag: Etablere et dagtilbud for hjemmeboende eldre.
  2. Som en følge av forslag nummer 1, foreslo Venstre følgende for handlingsprogrammet under dagtilbud for hjemmeboende eldre.
   2018: Etablere et tilbud for hjemmeboende eldre.
   2017: Utrede behov og kostnader.
  3. Forslag til handlingsprogrammet under velferdsteknologi: Vurdere valg av velferdsteknologiske løsninger i 2017.
   I planen er det satt opp å sette av investeringsmidler til velferdsteknologi i 2018-2020. Man lener seg mot et prosjekt i regi av Orkide som jobber med dette. Jeg mener at kommunen må kunne gjøre en selvstendig vurdering av hvilke muligheter de ser for seg i Sunndal. Her ligger Sunndal bakpå ift andre kommuner som allerede prøver ut nye løsninger. For mer informasjon om velferdsteknologi, se her.
  4. Forslag til handlingsprogrammet under transport til dagaktiviteter: Utrede behov og kostnader i 2017.
   Dette var en fremskynding av utredningen med ett år. I eldreplanen kommer det frem at skyss til tilbudet til eldre allerede er et behov som ikke blir møtt. For at tilbudet til de eldre skal være et reelt tilbud til alle, må også alle gis muligheten til å komme seg til og fra. Det planlegges også nye tilbud for hjemmeboende eldre, og det ville da vært naturlig at det ble sett på behovet for skyss samtidig eller i forkant av innføring.

Dessverre gikk ingen av forslagene igjennom.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**