Klimakrisen kan løses

(Foto: Kjartan Almenning)

(Uttalelse fra Sentralstyret) Vi kan og må løse klimakrisen. Det viste forhandlingene om Paris-avtalen, og klimakrisen løser vi best ved å bruke markedet i miljøets tjeneste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

For at klimaforhandlingene i Paris skal få den nødvendige effekten, er det avgjørende at alle land innfrir og forsterker sine forpliktelser til å kutte utslipp, slik at verden kan nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til under to grader. Det å begrense den globale oppvarmingen og å få ned klimautslippene er helt avgjørende for at våre barn skal sikres renere luft, et bedre klima og flere grønne arbeidsplasser. Et grønt skatteskifte er et av flere virkemiddel for å få ned klimagassutslippene.

I det borgerlige samarbeidet har Venstre hatt flere store klimagjennomslag .Vi sørget for å gjøre miljøvennlig biler som plug-in hybrid og elbiler billigere, noe som har ført til en eventyrlig vekst i nybilsalget av lavutslippsbiler. Vi har gjennom et gunstigere og grønnere skatteregime tilrettelagt for flere grønne arbeidsplasser som Elkem Solar, Hydro Karmøy og ikke minst biogassanlegg på Skogn og nå senest bioproduksjon i Østfold.

Dette kommer i tillegg til en historisk satsing på jernbane, kollektiv og sykkel, bedre avskrivningsregler for vindkraft, vi har fjernet moms på batterier og leasing av el-bil, fjernet biodieselavgiften, økt innblanding av biodiesel fra 3,5 til 7 pst., det er vedtatt nullutslipp i alle offentlige innkjøp og en betydelig økning i miljøteknologiordningen og Enova.

Venstre viser til at regjeringen er forpliktet til å innfri Venstres krav om et grønt skatteskifte. I fjorårets budsjettavtale vedtok Stortinget at regjeringen skal fremm forslag om et grønt skatteskifte som «skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og som gir betydelige reduksjoner i klimagassutslippene» i 2017-budsjettet.

I budsjettavtalen står det: «Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2017 fremme forslag om et grønt skatteskifte som en del av oppfølgingen av innstillingen fra grønn skattekommisjon. Et slikt skift skal innebære en økning av avgifter på utslipp av CO2 motsvart av en sektorvis reduksjon av andre skatter og avgifter. Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene.»

Venstre vil understreke at både inntektssiden og utgiftssiden i et grønt skatteskifte må forsterke klimaforliket og gi betydelig reduksjoner i klimautslippene. Hele hensikten med et grønt skatteskifte er å sørge for kutt i klimagassutslippeneDet vil si at et grønt skatteskifte må inneholde både grønne skattelettelser og grønne avgiftsskjerpelser som gir betydelige kutt i klimautslippene og stimulerer til at det blir enklere og mer lønnsomt for folk å ta grønne valg i hverdagen.

Vi er glad for at statsminister Erna Solberg har tatt på seg den viktige oppgaven med å lede FNs pådrivergruppe for å nå bærekraftsmålene. Klimakutt er en avgjørende del av bærekraftsmålene. Skal Norge lede et slikt arbeid, må Norge selv går foran å vise vei i klimapolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**