Hvis Venstre hadde styrt i 2015 -2016 hadde Bærum:

venstreHvis Venstre hadde styrt i 2015 -2016 hadde Bærum:

Vært grønnere

 • Ingen jordbruksarealer hadde blitt omdisponert
 • Ingen bygging i 100-metersbelte i strandsonen i Holtekilen
 • Juridisk bindende småhusplan som ivaretok strøkstilpasning og biologiske, kulturelle og estetiske verdier i småhusområdene og egen plan for kulturminner
 • Lavere utbyggingstakt og mer konsentrert boligbygging
 • Flere tiltak for å redusere utslipp fra bilbruk i Bærum i tråd med nasjonale mål
 • Flere tiltak for å øke matproduksjon, i sum fra jordbruket, andelslandbruk og private hager i Bærum, i tråd med nasjonale mål
 • Ingen store utfyllinger og ikke bruk av store arealer til parkering på Kadettangen, men parkmessig opparbeiding av allerede eksisterende arealer og ingen skrinlegging av kyststien fra Sandvika forbi Solvik
 • Ingen reduksjon i parkeringsavgifter, men dyrere parkering også på kommunale plasser
 • Ingen reduksjon i tilskuddene til Bærum Natur og friluftsråd
 • Krav om rask reduksjon i energibruk og energikostnader i kommunens bygg til nivå med sammenlignbare kommuner

Færre, men billigere boliger

 

 • Kommunen hadde planlagt for en lavere takt i befolknings- og boligveksten
 • Vi hadde hatt utbygningsstopp for større boligprosjekter i mange områder i påvente av nye planer
 • Vi hadde prioritert Sandvika som utbyggingsområde og sørget for en sterkere kommunal rolle i anskaffelse av tomter, anbud på utbygging og klausulert boligsalg

Åpnere, varmere og rausere

 

 • Budsjett for sosialstønad for familier med flere enn to barn hadde ikke blitt redusert
 • Styrket flyktningkontoret
 • Større tilskudd til den kulturelle spaserstokken
 • Ingen kutt ved Haug skole, alternativ skole, åpen barnehage
 • Ingen endring i bemanningsnorm i barnehagene
 • Ingen reduksjon i barnehagekapasiteten på Rykkinn
 • Beholdt tilbudet om pedagogisk utdanning av kommunalt ansatte barnehageassistenter
 • Innført tilbud om flere svømmetimer for elever i barne- og ungdomskolen og hatt et svømmeløft for de eldste i barnehagene.
 • Vi hadde fått en vurdering av bemanningsnormen ved bo- og behandlingssentre
 • Bærums Verk skole hadde blitt beholdt, men Bærum kommune hadde gått til anskaffelse av mobile skolemoduler for å fange opp svingningene i behovet for skolebygg i de enkelte skolekretsene gjennom tidsfasene.

Rikere liv, mer makt og større tillit til folk

 

 • Skjenketider i Sandvika hadde blitt likt med skjenketider i Oslo
 • Kommunens vedtak i Telenor Arena saken, lekeplassen på Langodden og ferdsel for skolebarn i Kristian Kølles vei hadde blitt fulgt opp, om nødvendig i retten.
 • Vi hadde vedtatt at også Bærum skal ta sin del av ansvaret for økt matproduksjon med 1 % per år og vi hadde vedtatt føringer for å opprettholde dyrkningsarealer, matproduksjon på dyrkbar mark, ta vare på biologisk mangfold i villahager og bruk av villahager til matproduksjon, og etablering av andelslandbruk i kommunale grøntarealer.
 • Vi hadde fått en vurdering av kultur/opplevelseskort for barn og unge
 • Vi hadde gitt mer støtte til Bærum kulturråd og Høvik bibliotek
 • Det hadde ikke blitt noen økning av serviceavgiften i kulturhuset
 • Vi hadde støttet korpsene med mer penger og støtte til musikkflekken
 • Vi hadde fått etablert en stiftelse og et samarbeidsorgan for Bærums museene
 • Satset på en desentralisert bibliotekstruktur
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**