Klimabom av Høyres Haaning

Asgeir Osnes
Drammen Venstre

I et innlegg i Drammens Tidende 13.10. leker Drammen Høyres Fredrik Haaning med myter om klimaendringer, skapt av såkalte klimaskeptikere, om at utslipp av klimagasser fra menneskelig aktivitet ikke er så viktig for klimaendringene som vi ser nå.

En av de mest fremtredende mytene er at det til enhver tid har pågått endringer i både klimaet og i CO₂-nivået i atmosfæren, og at det vi ser i dag derfor bare er en del av den samme syklusen.

Haaning har rett i at naturen aldri er i status quo, men det blir en grov feilslutning å av det utlede at utslipp fra menneskelig aktivitet ikke er så betydningsfull for endringer i klimaet. Det er et uomtvistelig vitenskapelig faktum, med mindre man tror på veldig usannsynlige konspirasjonsteorier, at utslippene av klimagasser har hatt en eksplosiv økning i industriell tid. Denne økningen er helt sammenfallende med økning av utslippene av klimagasser fra menneskelig aktivitet, og tilsvarende med en kraftig akselerasjon av endringer i klimaet.

co22tempgraph

Videre blir det stadig hevdet at menneskelige utslipp ikke har en betydelig, hvis overhodet noe, påvirkning på klimaet. Studerer man vitenskapelige målinger, vil man raskt se at dette er fullstendig feil.

La meg ta et lite eksempel: Da vulkanen Eyjafjallajökull hadde et utbrudd i april 2010, slapp den ut ca 300 tonn CO₂. Som kjent ble det full stopp i flytrafikken gradvis over hele Europa i en to – tre uker etterpå. Resultatet av stoppen i flytrafikken over tre uker, var at utslippet fra flytrafikk ble redusert med hele 3 millioner tonn CO₂. Vulkanutbrudd skjer relativt sjelden, mens flytrafikk foregår 365 dager i året. Det vil si at flytrafikken i Europa slipper ut 52 millioner tonn CO₂ årlig. I tillegg kommer blant annet flytrafikk i resten av verden, båt- og bilbruk og bruk av fossil energi.

eyjafjallajokull

Naturen søker alltid å være i balanse. Syklusene i naturens egne utslipp foregår så sakte, at naturen evner å tilpasse seg slik at det ikke blir dramatiske endringer i klimaet.

Utslipp av CO₂ i atmosfæren har blitt «spist opp” av naturen selv blant annet ved at planter tar opp CO₂ ved fotosyntese, og at havmassene fungerer som et CO₂-lager. Det som skjer nå er at CO₂-nivået i atmosfæren er langt høyere enn det naturen klarer å absorbere. Resultatet er dramatiske endringer i klimaet. Dette overskuddet av CO₂ som naturen ikke klarer å balansere, er et resultat av en økning av menneskelig utslipp av klimagasser.

Forskningen på klimaendringer er, i motsetning til det klimaskeptikere hevder, entydige.

Et vell av forskere fra hele verden, fra forskjellige forskningsinstitusjoner, finansiert på forskjellige måter, har helt uavhengig av hverandre over flere tiår kommet fram til de nøyaktig samme resultatene og konklusjonene. Dette er basert på vitenskapelig sikre målinger, og ikke på tro eller gjetting. Målingene og forskningsresultatene har vært der lenge før klimaendringer ble et politisk tema. At forskningen og rapportene fra FNs klimapanel er politisk bestilt og motivert, er således oppspinn fra ende til annen.

Vi trenger kraftige politiske klimatiltak nå. Venstres politikk med et grønt skatte- og forbruksskifte, er et effektivt virkemiddel for å få ned utslippene.

Venstre vil øke skatter og avgifter på forurensning, fordi vi vil ha mindre av det. Vi vil samtidig ha skattelette på miljøvennlig atferd, fordi vi vil ha mer av det. Således bruker vi markedet i miljøets tjeneste. Folk og bedrifter får et valg der de kan få betydelige skatteletter hvis de velger miljøvennlige løsninger. Et eksempel på Venstres politikk, er at vi fikk gjennomslag for at månedskort på toget ble 20 % billigere. Kombiner dette med en kraftig satsing på jernbanen og en økning i kostnadene ved å bruke biler som går på fossilt brennstoff, gir det et kraftig incitament for folk å velge miljøvennlig. Med Venstres politikk trenger folk heller ikke å gå ned i levestandard for å leve mer miljøvennlig, slik Miljøpartiet de grønne ønsker.

Nasjonalt er Venstre veldig skuffet for at Høyre og Frp nå bryter klimaforliket partiene skrev under på.

Forslaget til nasjonalbudsjett Regjeringen har lagt fram, viser med all tydelighet at Høyre og Frp drev med løgn da de skrev under på klimaforliket.

Hvis ikke Regjeringen går med på å overholde klimaforliket i neste års budsjett, lever Regjeringen veldig utrygt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**