– Flyavgifter bør finansiere kollektivtransport

Det må satses på kollektivtransporten, mener Akershus Venstre, Foto: CC: Tore Bustad

For å få til skikkelige kutt i klimagassene i transportsektoren, må gange, sykkelveier og kollektivtransport løftes betraktelig, mener Hovedstyret i Akershus Venstre. Her er hele uttalelsen til NTP-arbeidet på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Innspill til Venstres stortingsgruppes arbeid med nasjonal transportplan (NTP)

Vedtatt i hovedstyremøte 11.oktober 2016

Mer statlige midler til gange, sykkel og kollektivtransport

Akershus Venstres hovedstyre vil ha investeringer i samferdsel som bidrar til reduksjon av globale klimautslipp og bærekraftig lokalmiljøutvikling med mindre støv og støy, god framkommelighet samt trafikksikre veier.

Jernbane før veier

Forbedring i jernbanetilbud skal etableres før det investeres i konkurrerende veier, slik det ble gjort i Vest-korridoren med Askerbanen. Når det investeres i veier skal bussframkommelighet og trafikksikring prioriteres.

Større statlig finansiering av kollektivtilbud

Kollektivsatsingen må få en større del av de statlige midlene. Samtidig må staten stille strenge betingelser om at byene som mottar penger, fører en god arealpolitikk og ta i bruk restriktive virkemidler, slik at bilbruken reduseres og gange, sykkel og kollektivtransport prioriteres. Gjennom bompenger som finansierings/skattekilde blir det i dag satset betydelig mer på veiutbygginger, dette må framkomme av NTP-framlegget. Investeringsbudsjettene til underliggende selskaper Nye Veier og Avinor skal framkomme av NTP.

Flyavgifter til konkurrerende kollektivtransport

På samme vis som i de regionale samferdselspakkene i Oslo og Akershus, må det på landsbasis åpnes for at inntekter fra bompenger og flyavgifter skal kunne finansiere utbygging og drift av konkurrerende kollektivtransport i den samme korridoren.

50 % av klimakutt i transportsektoren innen 2030

Akershus Venstre vil at 50% av kuttene i klimagassutslipp innen 2030 skal tas i transportsektoren. Alle klimautslipp og reduksjoner i klimautslipp fra tiltak foreslått i NTP, inklusive utslipp fra byggeperioden, må måles opp mot våre forpliktelser om å redusere klimagassutslippene med 40% innen 2030.

Følgende tiltak prioriteres av Akershus Venstre:

Lokaltogtrafikken i Østlandsområdet må prioriteres samtidig med InterCity-utbyggingen

 • Østlandsstjerna må være strategien for jernbanebygging på Østlandet.
 • Det skal utarbeides en KVU for tilbudsforbedringen for hver linje i Østlandsstjerna inne to år.
 • Midler til Ruteplan 2027 skal prioriteres slik at den kan framskyndes til 2021 (Follobanens ferdigstillelse)
 • Midler til forbedringer med dagens enkeltsporede linjer, utvidelse til lange krysningsspor og skal prioriteres i første planperiode.
 • Midler til nye dobbeltspor langs nye traseer skal planlegges etter ferdigstillelse av InterCity.

InterCity-satsingen må ferdigstilles slik at kapasitet og reisetidsmål kan nås innen 2027.

 • InterCity må bygges innenfra og ut
 • Ny regiontogtunnel gjennom Oslo må bygges
 • InterCity må bygges for høye hastigheter slik at inter-regionale jernbanelinjer til Trondheim, Bergen, Stavanger, Stockholm og Gøteborg/København kan bli neste store steg i jernbanesatsingen.

Skinnegående kollektivtrafikk i og rundt de store byene må få statlige midler til både investering og driftOslo og Akershus må kunne få storbymidler.

 • Staten må dekke 70% av investeringene på Fornebubanen, baneløsning på nedre Romerike og ny sentrumstunell for T-bane.
 • Byregionene må stå fritt til å velge virkemidler for å redusere lokale utslipp og klimautslipp.
 • Statlige midler til bymiljøpakker må være basert på mål om reduksjon av lokale og globale utslipp.

Fortgang i bygging av gang- og sykkelveier skal prioriteres. Dette er et svært viktig miljø- og folkehelsetiltak.

 • Det må satses mer på sykkelparkering, da særlig for el-sykler.
 • Sykkelveier må prioriteres der sykkel kan erstatte bil. I tillegg er gang- og sykkelvei på strekninger som er skolevei viktige trafikksikringstiltak.

Mer av godstrafikken må over på bane.

Senest i løpet av 2018 må Jernbanedirektoratet utarbeides KVU for gods på bane, inklusive godsterminaler.  Det er viktig at terminalstrukturen legger til rette for at mer gods kan flyttes fra vei til bane og sjø.  Alle terminaler som bygges heretter må være multi-modale, med vei og jernbane som minimum. Det må utredes hvordan godstrafikk i lavtrafikkperioder kan bruke Askerbanen, Follobanen og Romerikstunnellen. Det må legges opp til gode insentiver for å få fart på teknologiskifte i godstransporten som går på vei.

Nei til tredje rullebane på Gardermoen

Akershus Venstre er mot bygging av tredje rullebane på Gardermoen. Toget må bli konkurransedyktig mellom Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Stockholm og København. Regiontog mellom Follo/Østfold og Gardermoen, uten bytte på Oslo S, må utredes som del av Ruteplan 2027.

NTP-midler til hurtiglading

Det skal settes av tilstrekkelig midler i NTP til forsterking av el-nettet for hurtiglading i byer og langs riksveier. Det skal avsettes midler til etablering av ladeinfrastruktur og nye hydrogenstasjoner i alle nye veiprosjekter.

Bredbånd

Det prioriteres utbygging av bredbånd i distriktene. Dette kan bidra til å redusere reisebehovet.

Nullutslippsbåter

Det prioriteres insentiver for raskere innfasing av nullutslippsbåter i ferge- og hurtigbåttrafikken.

Intelligente transportsystemer

Det prioriteres insentiver og nødvendige lovendringer for å legge til rette for innfasing av intelligente transportsystemer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**