Venstre vil bevare naturområdet Kvithei

Sola Venstre

Leserinnlegg i Solabladet:

Kvithei er for siste gang oppe til politisk behandling i Sola kommune. Denne prosessen har vært lang nettopp fordi utfordringene har vært mange. Fylkesmannen uttalte i 2014 at «planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til naturmangfoldet, og de spesielle natur- og kulturlandskapskvalitetene.».  Vi i Venstre er opptatt av naturen og at enkelte områder faktisk må skjermes for utbygging.

Heldigvis har mange engasjert seg for å bevare de truede plante- og dyrearter på Kvithei, også folk som bor i Sørabygda. Det er registrert hele 15 rødlistearter i planområdet. Mye er skrevet om de ulike artene, men vi mener at kystlynghei som i 2015 ble en utvalgt naturtype klassifisert som «svært viktig» av Miljødirektoratet ikke er tatt nok hensyn til i planprosessen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlet en sak fra Sola i sommer hvor kystlynghei var involvert. Siden dette området var så lite valgt man å gi tillatelse til utbygging men departementet påpekte at vi i resten av kommunen måtte “sikrer at denne utvalgte naturtypen ikke går tapt”

Venstre er bekymret for at områdereguleringen for Kvithei ikke er i tråd med naturmangfoldloven og at de nasjonale verneverdier som ulike rødlistearter og kystlynghei ikke ivaretas i klagebehandlingen som pågår i Sola kommune. Derfor mener vi at planen må stoppes og at naturen bevares.

Vi har fremdeles et håp om at også fremtidige generasjoner kan oppleve natur- og kulturmiljøet på Kvithei uten at området blir utbygd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**