Naturmangfold og friluftsliv er viktigere enn snøskuterløyper

Environment concept. Handshake between human hand and tree., Illustrasjonsbilde: iStock

Saken om opprettelse av snøskuterløyper har skapt stort engasjement blant folk i Rana. På den ene siden står skuterfolket og roper at løyper må man da få laget i en av Norges største kommuner. På den andre siden har vi interesser knyttet til friluftsliv, naturmangfold og reindrift. I en debatt som skaper mye engasjement og der følelser styrer, mener jeg det er viktig å lytte til de innspillene som folk har.

Administrasjonen har gjennomført et omfattende og godt arbeid med planen for skuterløyper i Rana. Prosessen har vært bred og har involvert flere interessegrupper. Arbeidsgruppen som har jobbet med planen har bestått av både administrasjonen, politikere, Naturvernforbundet, Rana Turistforening, reinbeitedistriktene, de fem store hytteforeningene (Reinfjellia, Raudfjell, Umbukta, Mogressfjellet og Kallvatnet), Statskog, Rana jeger- og fiskerforening, Rana fiskerforening og Rana snøscooterforening. Hele 12 alternativ har vært ute på høring og har vært vurdert av administrasjonen før politikerne behandlet saken i MPR-utvalget og i formannskapet.

Løypene som ble vedtatt i MPR-utvalget brøt klart med motorferdselsloven som sier at det ikke er lov å opprette løyper i verneområder, i dette tilfellet løypene Umbukta – Fisklausvatnet og Andfjell – Virvatnet – Revet, Kallvatnet. Dette ble rettet opp i formannskapet etter at Ap hadde fått tenkt seg litt om og endret mening siden MPR-utvalget.

Venstre er mot at det opprettes løyper til motorferdsel for moro skyld. Det er en rekke muligheter for nyttekjøring med snøskuter og det støtter vi. Jeg verdsetter en uberørt natur fri for støy vesentlig høyere og jeg mener dette er viktigere å tilby for Rana enn skuterløyper for kjøring kun for moro skyld. Myndighetene skriver på miljostatus.no at «Det er en vanlig oppfatning at Norge har mange og store sammenhengende områder med tilnærmet urørt natur. Virkeligheten er at det finnes langt mindre urørt natur i dag enn for bare noen tiår siden. Natur uten tyngre tekniske inngrep er under stadig press. Det har konsekvenser for den nasjonale kulturarven og naturmangfoldet». Ja, det er helt riktig at snøskuterløyper ikke lager sår i naturen slik som for eksempel firhjulinger gjør. Men forringelsen av naturopplevelsen i form av støy er betydelig og påvirkningen på naturmangfoldet og reindrifta er i høyeste grad reell. Du kan være enig eller uenig i dette, men fakta er at motorisert ferdsel i utmark påvirker negativt omgivelsene rundt.

Det store flertallet av befolkningen ønsker ro og stillhet når de oppsøker natur- og friluftsområder.

Undersøkelser i Norge viser at en stor andel av befolkningen daglig er plaget av støy i og utenfor bolig og da er det ikke så rart at man ønsker fravær av støy den korte tiden man er på hytta eller på ferie. For mange er fraværet av stress og støy noe av essensen ved hyttelivet og friluftslivet. En rekke studier av folks holdninger til bruk av natur og friluftsområder viser at den klart viktigste grunnen til at folk søker ut i naturen er nettopp stillhet og ro, og det å oppleve naturen. Kun en marginal andel oppgir motorsport som grunn for å være ute i naturen.

Når tilhengere av snøskutere på land hevder at alle må få gjøre som de vil blir det et litt pussig argument for snøskutere. Det er snarer et argument mot. Det de fleste vil er jo å slippe støyen fra snøskutere. Dette dreier seg om flertallets frihet fra støy mot mindretallets rett til å generere støy. Det er dette spørsmålet politikere må ta stilling til nå. Debatten minner i grunnen litt om tiden før røykeloven. Røykere hevdet de måtte få gjøre som de ville og ikke bli tvunget av andre til ikke å røyke. Saken var vel at ikke-røykere ble tvunget til å røyke ved å oppholde seg i samme rom. I dag blir flertallet av befolkningen, som ikke ønsker støy i naturen og friluftsområdene, tvunget til å akseptere støy påført av noen få som ønsker å drive en støyende aktivitet.

Når hovedargumentet til skuterforeningen er at «hvis vi ikke får skuterløyper kommer folk til å kjøre ulovlig» mener jeg debatten er helt ute å kjøre. Dette er overhodet ikke et argument for å opprette skuterløyper.

For Venstre har natur-, miljø- og friluftsinteressene alltid stått sterkt. Derfor lytter vi til Naturvernforbundet, Rana Turistforening og alle andre som verdsetter uberørt natur fri for støy. Vedtaket i formannskapet åpner opp for snøskuterløyper i flere kontroversielle områder, både knyttet til friluftsliv, reindrift og naturmangfoldet. Fylkesmannen sier i sitt høringssvar at de vil fremme innsigelse mot planen hvis flere av disse løypene blir vedtatt. Dette kommer klart frem i sakspapirene, og det er derfor beklagelig at Ap, FrP, SP, H og KrF villeder Ranas befolkning når de nå sier at det blir snøskuterløyper. Det blir det nemlig ikke!

Mats Hansen

Gruppeleder for Venstre i kommunestyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**