Funksjonshemmede er ikke viktige nok

Foto: colourbox.com

Mange funksjonshemmede barn får ikke delta i aktiviteter, på skolen og i fritiden. Dette fordi de ikke er blitt sett på som viktige nok til å bli prioritert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Nøtterøy kommune sier i sin kommuneplan at de skal legge til rette for god helse, mestring og trivsel for alle, men har ikke prioritert tilstrekkelige ressurser til at funksjonshemmede barn og unge får delta.

Dette ønsket Nøtterøy Venstres kommunestyrerepresentant Joachim Bræk Poppe-Holmdahl endre på. Han tok dette opp i Hovedutvalget for oppvekst og kultur, høsten 2016, men dessverre uten at det så ut til å hjelpe.

Ikke prioritert

Da rådmannens budsjettforslag, som ble fremlagt i oktober, ikke så ut til å ville endre på situasjonen, intensiverte Poppe-Holmdahl arbeidet. Blant annet ved å gå i samtaler med de andre partigruppene, for å deretter å foreslå endring av budsjettet, og å skrive følgende innlegg i Tønsbergs Blad.

Det ser ut til å ha hjulpet, for Venstre har nå fått med seg både hovedutvalg og formannskap på å øke ergoterapeuttjenesten til barn og unge i kommunen.
Det endelige budsjettet vil bli behandlet i kommunestyret 7. desember.

Her er innlegget som sto på trykk:

For lenge å vente på hjelpemidler

Mange barn og unge i Nøtterøy kommune er avhengige av tilrettelagte tjenester og hjelpemidler for å kunne fungere i hverdagen. For å få innvilget eller tilpasset slike hjelpemidler, er de avhengige av ergoterapeuttjenesten i kommunen. Idag har vi ansatt en ergoterapeut i halv stilling, for å ta seg av alle slike tjenester for barn og unge.

Innenfor rammen av denne halve stillingen, er ergoterapeuten pålagt telefontid, prosjekt og faglig oppdatering. I tillegg kommer deltakelse på ansvarsgruppemøter, befaringer og besøk hos brukerne, møter med leverandører og utprøvinger av nye hjelpemidler. Videre skal vedkommende utforme funksjonsbeskrivelse av barn og unge som har behov for tilpasset bolig.

Mye administrasjon

I den tiden som er igjen skal ergoterapeuten blant annet rekke å behandle alle søknader om nye hjelpemidler, tilpassing av hjelpemidler, bytte av hjelpemidler, utredning av hjelpemiddelbehov og koordinere reparasjoner av hjelpemidler som blir slitt eller ødelagt.

Ergoterapeuten skal også foreta prisforhandlingsundersøkelser, ha jevnlig kontakt med hjelpemiddelsentralen, og brukere på Aulerød, Signo, gruppe 10, Sjøstjerna, Teigar sør, Borgheim nord, samt skoler og barnehager generelt. I tillegg har ergoterapeuten IP-koordinatoransvar for flere barn.

Idag er ventetiden på å få behandlet søknader om hjelpemidler for barn og unge uanstendig lang. En familie som meldte behov for hjelpemidler i begynnelsen av oktober, vil sannsynligvis ikke kunne forvente å kunne nyttegjøre seg et eventuelt innvilget hjelpemiddel før et stykke inn i 2017. Det er flere barn i kommunen som pr. i dag ikke fullt ut kan nyttegjøre seg undervisningen på skolen, fordi de venter på å få innvilget eller tilpasset de hjelpemidlene de har behov for. Lang saksbehandlingstid fører også til at barn og unge i kommunen ikke kan delta på fritidsaktiviteter og aktiviteter i barnehage.

Ergoterapeuten har i dag ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta seg av alle de barn og unge som har behov for hjelpemidler, kartleggingssamtaler eller veiledning i forbindelse med endringer i livssituasjoner, som følge av diagnoser eller endring i funksjonsgrad.

Uteskole_LierEksempelvis har et barn ikke kunnet nyttegjøre seg spesialsykkelen vedkommende har siden i sommer, fordi sykkelen ikke har blitt tilpasset ettersom barnet har vokst. Vedkommende får heller ikke deltatt på uteaktiviteter på skolen, fordi barnet har vokst fra utstyret som er tilgjengelig. Dette selv om det ble meldt fra om behov ved skolestart.
Søknaden ligger fremdeles til behandling. Ifølge tilbakemeldinger jeg har fått fra flere foreldre, er det samme tilfelle for flere barn i barnehage og skoler i kommunen.

Ut fra dette er det tydelig at vi ikke har tilstrekkelig ergoterapeuttjeneste i kommunen. Dette tok jeg opp i hovedutvalg for oppvekst og kultur tidligere i høst. Jeg fikk da tilbakemelding om at ergoterapeuttjenesten til barn og unge styrkes, og at dette skulle prioriteres i budsjettet for 2017. Når vi nå får presentert rådmannens innstilling til budsjett, ser vi at dette ikke er tilfelle. Dette er skuffende, men jeg har til hensikt å gjøre noe med det.

Joachim Bræk Poppe-Holmdahl
Kommunestyrerpresentant
Nøtterøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**