Byutvikling på togspor – et kjernepunkt for Trøndelags regiontogtilbud

Foto: Gardemobanen

I Adresseavisen sin leder fredag 18. november pekes det på at de viktigste tiltakene for byutvikling er dobbeltsporet jernbane utenfor byens grenser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Det tiltaket er for stort til at vi kan la det bli gjenstand for en «fordel-/ulempe sak». En drakamp mellom ulike interesser og om plassering blir større jo mindre det tenkes. Å tro at toglinjeaksen mellom Steinkjer og Støren vil bidra til å løse byens interne logistikk nå når byens befolkningsvekst skyter i været, er like lite ambisiøst som å si at dette er en stor modernisering.

Konsekvensen av å si at staten skal støtte samfunnsutviklingen i Trøndelag vil, slik jeg ser det, være å løfte dette til å inkludere en samtidig planlegging av et t-banesystem i Trondheim, mellom de ulike boligområdene, via sentrum og ut til de store arbeidsplassene. Mye av dette nettet kan legges oppe i dagen. Dagens bussløsning i Trondheim er allerede en flaskehals, og med den økte andelen som bør transporteres på kollektive løsninger vil allerede i 2020 by på problemer med å holde reiseskjema. Arbeidspendlere fra sør og nord vil ikke alle ha arbeidssted Midtbyen. Bør ikke den videre transporten bygges ut i takt med nord-sør togaksen?

Et viktig innspill til Jernbaneverket er at byplanleggeren i Trondheim inviteres til skissebordet allerede nå. Byens kommende togspornett må planlegges slik at det korresponderer med det som er under Jernbaneverkets utforming. En utelatelse av denne parallelle planleggingen vil være at vi går glipp av effektiv persontransport. Et bybanenett i Trondheim vil knytte mer areal og befolkning til et økende arbeidsmarked i sentrale deler av byen. Næringsarealene gjør at bygrensene vil flyttes, men vi kan ikke begrenses av mer bil- og busstrafikk når urbaniseringen av Trøndelag for alvor tar form. Vi kan snart ikke bygge mer vei. Men kan vi bygge mer bane før muligheten for dette bygges ned?

Som politiker gleder deg meg at Adresseavisen ser viktigheten av dobbeltsporet jernbane og omtaler arbeidspendling på lederplass. Jeg ønsker at vi tenker større om urbaniseringen og at vi kan øke tempo i moderniseringen. Fra sør til nord i Trøndelags yttergrenser er reisetiden ca 7 t på vei. Det er ikke for strekningen Steinkjer – Støren. Når Jernbaneverket planlegger togspor må tilbudet på hele strekningen i fylket med.

Når Jernbaneverket planlegger togspor må tilbudet på hele strekningen i fylket med.

Skal vi urbanisere Trondheim ytterligere og samtidig opprettholde distriktsprofilen vår, blir dette oppgave nummer en for et tverrpolitisk arbeid. Det blir jobben jeg ser for meg at Trønderbenken skal gjøre for utviklingen av fylket vårt og til det trenger vi et sterkt mandat.

Gerd-Mette Drabløs
2. kandidat Stortingslista for Sør-Trøndelag Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**