Oslopakke 3 = En bedre hverdag for alle

Foto: Lars Peter Østrem

Effekten av den reviderte Oslopakke 3 vil bli bedre luft, lavere klimagassutslipp, mindre kø på veiene og en enorm styrking av kollektivtrafikken. Det hele er svært god samfunnsøkonomi. Det viser en ny rapport fra COWI og NILU. Venstre kommer til å fortsette å jobbe for en utvikling der det blir enklere og mer attraktivt å gjøre de miljøvennlige valgene, skriver Solveig Schytz i Østlandets blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Store investeringer

Da Oslo og Akershus i juni i år ble enige om en ny revidert Oslopakke 3-avtale, sikret vi finansieringen av store investeringer, som Fornebubanen, baneløsning for nedre Romerike og ny sentrumstunnell for T-bane. I tillegg sørget vi for store tilskudd til drift av kollektivtrafikken og bygging av sykkelveier og veiprosjekter.

De som slipper ut mest, betaler mest

Det skal finansieres av bompenger i en modell der de bilene som slipper ut mest skal betale mest, og der det koster mer å kjøre gjennom bomringen i rushtida enn ellers. Det skal bli mindre attraktivt å kjøre bil og mer attraktivt å reise kollektivt, gå og sykle.

Gode effekter av Oslopakke 3

Det er ikke hverdagskost for en fylkespolitiker å få uhemma skryt for å ha gjort tøffe politiske grep, men det får vi nå:  Effekten av den reviderte Oslopakke 3-avtalen er bedre luft, lavere klimagassutslipp, mindre kø på veiene, en enorm styrking av kollektivtrafikken og en svært god samfunnsøkonomi. Det viser en ny rapport fra konsulentselskapet COWI og NILU, Norsk institutt for luftforskning. Og det var jo akkurat dette vi ønsket å få til, da vi satt ved forhandlingsbordet og skulle finne en ny enighet om en revidert Oslopakke 3.

Høyere bomtakster, lavere utslipp

Effektene er bra både for oss mennesker bor og lever livene våre i Oslo og Akershus og for samfunnsøkonomien. Lufta blir reinere. Rapporten viser at 70 prosent færre vil bli utsatt for utslipp av NO2 som er over de tillatte verdiene. Det blir lavere utslipp av klimagasser fra veitrafikken. Sammenlignet med 2014 vil utslippene gå ned med 17 prosent fram til 2022.  Det vil kjøre færre biler gjennom bomringen. Trafikken gjennom bommene omfattet av Oslopakke 3 vil være 11 prosent lavere i 2019 viser rapporten. Dette skjer primært som følge av høyere bomtakster.

God samfunnsøkonomi

Det blir mindre kø på veiene: Både kollektivtrafikken, næringstrafikken og den øvrige veitrafikken vil oppleve bedre flyt i trafikken, særlig i rushtida. Og det blir bedre forhold for syklister: Et mer finmasket sykkelveinett i Oslo og økt tilrettelegging for sykling i Akershus, vil både øke framkommeligheten og gjøre det tryggere og mer attraktivt å være syklist. Og sist men ikke minst, dette er også god samfunnsøkonomi. Netto nytte er beregnet til 77 milliarder kroner. Netto nytte per krone samfunnet bevilger er hele 4,20 kroner.

Kollektivreisende vinner

Og målet om at all vekst i persontransport i skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange kan nås, konkluderer rapporten. Det er den samlede effekten av alle prosjektene som er vurdert i rapporten fra COWI og NILU, og det er de kollektivreisende som er de store vinnerne.

Venstre kommer til å fortsette å jobbe for en utvikling der det blir enklere og mer attraktivt å gjøre de miljøvennlige valgene. For det nytter.

Innlegget stod på trykk i Østlandets blad 23. november 2016

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**