Årsmelding for Frogner Venstre 2016

 

Følgende årsmelding ble presentert av leder for Frogner Venstre, Tore Wilken Nitter Walaker på årsmøtet til Frogner Venstre.

Styre

Årsmøtet valgte dette styret med varamedlemmer for 2016: Tore Wilken Nitter Walaker (leder), Anne-Lise Bergenheim, Jenny Gørvell-Dahll, Hanne Hjelmungen Lorvik, Ingeborg Andersen Reiersgård, Jussi Järvi og Andreas Dobloug. Som vara ble valgt: Einar Kjerschow, Tina Shagufta Munir Kornmo og Linn Cathrine Lunder.

På første styremøte ble Anne-Lise Bergenheim konsitituert som nestleder. I august trakk Jenny Gørvell-Dahll og Jussi Järvi seg fra styrets arbeid.

Styret har møttes disse datoene: 11.1.2016, 9.3, 23.5, 22.8, 10.10, 9.11.

Styret har diskutert saker som: Medlemsmøter, politiske uttalelser (fremmet til årsmøte i Oslo V og hovedstyremøte i Oslo V), landsmøtet, komite for Stortingsvalgprogrammet, standsaktivitet, kommunikasjon, medlemssituasjonen, kontingentinnbetaling og øvrige organistoriske saker.

Av politiske saker har styret drøftet Filipstad, sykkelstrategien, sykkelveg til Bygdøy, Huk bussholdeplass, trafikk på Ruseløkka.

 

Gruppe

Frogner Venstre har opprettet et «gruppemøte» som består av BU-representant, varaer til BU, komitemedlemmer til BUs Helse-, unge, sosial og kulturkomite (HUSK) og Miljø- og byutviklingskomite (MIBU), samt medlemmer til driftsstyrer på skoler og tilsynsutvalg for institusjoner. Dette er personene som innehar de ulike posisjonene:

BU-medlem og observatør i Arbeidsutvalget i bydelen: Anne-Lise Bergenheim
Vara til BU: 1. Tina Shagufta Munir Kornmo, 2. Tore Wilken Nitter Walaker og 3. Marit Kamøy

MIBU-medlem: Anne-Lise Bergenheim
Vara til MIBU: Andreas Dobloug

HUSK-observatør: Tore Wilken Nitter Walaker

Medlem driftsstyret Ruseløkka skole: Oscar Werner
Vara driftsstyret: Jenny Gørvell-Dahll

Medlem driftsstyret Majorstua skole: Jan Mykleset
Vara driftsstyret: Linn Cathrine Lunder

Medlem tilsynsutvalg for institusjoner: Tina Shagufta Munir Kornmo
Vara tilsynsutvalg: Tore Wilken Nitter Walaker

Vi har avholdt gruppemøter hver mandag i forkant av komitemøtene i bydelen (åtte dager før BU-møtene). Der har vi diskutert aktuelle saker på dagsorden på komitemøtene, og diskutert initiativer fra Frogner Venstre enten i bydel eller i byen.

Gruppa har møttes disse datoene: 1.2.2016, 29.2, 4.4, 2.5, 13.6, 5.9, 31.10

 

Utadrettet aktivitet

Stands: Lørdag 16.4.2016. På Majorstutorget under Venstres landsmøte. Vi var 7 deltakere, og fikk blant annet besøk fra andre lokallag.

Stands: Lørdag 4. juni. Under bilfri dag i Bygdøy allé, vi stod ved Gimle kino. Vi var 4 stykker, og fikk besøk av Odd Einar Dørum som stod med oss.

Stands: Torsdag 17. november, under forhandlingene om statsbudsjettet delte vi ut statsbudsjettbrosjyren, på Solli plass. Vi var fire deltakere som stod en time under morgenrushet, en av oss ett medlem fra Vestre Aker Venstre.

Vi er noe aktive på web og Twitter, men aller mest har vi satset på Facebook som kommunikasjonskanal i år.

Vi har sendt ut medlemsmail litt oftere enn annenhver måned med kort informasjon om hva som skjer i bydelslaget.

Vi har hatt tre oppslag i Dagsavisen om en lokal sak om beboerparkering og byruter for sykkel. Vi har også fått dekning på NRK Radio Østlandssendingen om samme sak. I tillegg har vi hatt ett oppslag i Dagsavisen om Filipstad.

 

Politikk

Vi har også i år jobbet målbevisst for å påvirke byutviklingen på Filipstad og Frognerstranda, slik vi har gjort gjennom flere år, og har kontinuerlig fokus på denne saken. Blant annet har styret drøftet saken strategisk, og vi har som følge av dette arrangert et åpent møte om Filipstad, på Filipstad, der også leder av Oslo Venstre deltok. Videre fremmet vi en uttalelse til Oslo Venstres Hovedstyre, som ble vedtatt (ligger på nettsiden). Vi jobbet også med mediedekning på saken, og fikk Dagsavisen til å lage en helside om det.

Trygge skoleveier har også vært på dagsorden og Frogner Venstre har fremmet forslag om konkrete tiltak som fartsdempere, 30 km soner og hyppigere trafikk-kontroller. For å bedre forholdene ved Ruseløkka skole har forslag om trikkebom og stenging av gater vært reist men uten resultat så langt. En endring er likevel kommet som resultat av arbeidet: Den midlertidige 30-sonen som V-byrådet innførte i Løkkeveien, ble vedtatt gjort permanent etter bystyrebehandling og Venstres forslag. Vi har også kontakt med FAU på Uranienborg som har tilsvarende bekymringer.

Helsefarlig luft i vinterhalvåret er en annen utfordring som Frogner Venstre har frontet. Vi har profilert tiltak for å få ned gjennomgangstrafikken i bydelen og presser på for at beboerparkering blir innført snarest. Vi fremmet forslag til Oslo Venstres Hovedstyre om at innføringen av byruter for sykkel (og derav fjerning av p-plasser) måtte ses i sammenheng med beboerparkering, og fikk tre presseoppslag på det i Dagsavisen, og kom på lokalnyhetene på NRK Østlandssendingen. Vi har også fremmet forslag til bystyregruppen om heving av pantebeløpet ved utskifting av gamle vedfyringsovner.

Bydelslaget har deltatt jevnlig på hovedstyremøtene i Oslo Venstre og har på flere av møtene fremmet forslag til politiske uttalelser.

 

Medlemsaktivitet

Medlemsmøte med tema: Liberalisme som grunnlag for Venstres ideologi.
Foredrag ved Naomi Ichihara Røkkum fra Oslo Venstre, og Bent Johan Mosfjell (uavhengig liberalist). Trakk ca 22 deltakere, på Eldorado kino. Vårt best besøkte arrangement. Etter debatten gikk mange av deltakerne på Justisen og fortsatte diskusjonen der.

Medlemsmøte med tema: Filipstad og byutvikling.
Erik Karlsen fra «Plansmia» la frem den helhetlige planen for utvikling av Filipstad. Dato: 19.5.2016. Ca 7-8 deltakere. Firmaet ECO-1 la også frem en presentasjon av sitt biodrivstoff, som de mener har fått en markedsposisjon på grunn av Venstres avgiftsvridninger. Oslo Venstres leder Espen Ophaug, som også sitter i Byutviklingskomiteen til Oslo Bystyre, deltok.

Prøvenominasjonsmøte for Stortingsvalglisten
Dette ble avholdt den 12.09.2016 på Litteraturhuset med ca 10 fremmøtte. Herunder 6 kandidater som presenterte seg, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen var der.

Folkemøte om trafikk:
Guri Melby besøkte lokallaget på et åpent folkemøte om trafikk, som ble holdt på Ruseløkka, 22.09.2016. Det var et godt besøkt møte, til sammen 20 personer. En god, men litt opphetet diskusjon rundt innføring av byruter for sykkel, fjerning av parkeringsplasser og innføring av beboerparkering.

Lokallaget har ved årsmøtet 137 medlemmer. Av disse hadde 102 betalt kontingent for 2016. 15 var nyinnmeldt i 2016, noe som er et ganske normalt tall (16 nyinnmeldte året før). Omtrent like mange har meldt seg ut. Flere har flyttet til eller fra bydelen. Medlemstallet har gått noe ned siden i fjor, og det skyldes nok delvis mange utmeldinger, men litt tilskrives flytteaktivitet inn og ut av bydelen. Ved årsmøte 2015 (den 10.12) var medlemstallet 152, dvs 15 flere enn nå.

Bydelslaget har felles økonomi med Oslo Venstres øvrige bydelslag og fylkeslaget Oslo Venstre.

Bydelslagets medlemsregister administreres av Oslo Venstres sekretariat, mens kontingentinnkrevingen foretas av Venstres Hovedorganisasjon.

Medlemskontingentens størrelse fastsettes av fylkeslagets årsmøte og partiets landsmøte.

 

Komite for Stortingsvalgprogrammet:

Styret satte på møte 9.3 ned en komite som skulle komme med innspill til utkast til Stortingsvalgprogrammet. Denne ble ledet av Andreas Dobloug og hadde flere medlemmer fra styret og ellers aktive medlemmer i lokallaget. Gruppen leverte inn innspill innen frist 1.5, og i september 2016.

Ingeborg Andersen Reiersgård ble spurt av Oslo Venstre om å lede en arbeidsgruppe som skulle komme med innspill til Stortingsvalgprogrammet om næringspolitikk og arbeidsliv. Ingrid Keenan ledet en annen arbeidsgruppe også nedsatt av Oslo Venstre.

 

Oslo, 25.11.2016

 

Tore Wilken Nitter Walaker
Leder

Anne-Lise Bergenheim
Nestleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**