Sammen kan vi ta vare på naturmangfoldet i Røyken

Elisabeth Holter-Schøyen og Rebekka Borsch., Foto: Rebekka Borsch.

Endelig har Røyken kommune blitt del av den nasjonale dugnaden med å beskytte de lokale dyr- og planteartene som finnes i nærmiljøet vårt. Venstre er veldige glade for at et enstemmig formannskap siste uke sa ja til konkrete forslag som skal bidra til å stanse tap av hjemlige dyre- og plantearter og utbredelsen av fremmede arter. Venstre var pådriver for at kommunen vår bruker ressurser på dette viktige arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Forslagene går ut på å kartlegge viktige typer natur lokalt, å ta hensyn til truede arter ved planlegging og utbygging og å gi innbyggerne våre hjelp til å bekjempe fremmede arter som for eksempel kjempebjørnekjeks og brunsnegler. De gjør stor skade i hagene våre og i naturen. Grunnlaget for vedtaket ble lagt i fjorårets budsjett som posisjonen vedtok, og nå kom endelig saken opp til behandling.

Det haster med å slå ring rundt naturen.

Tidligere i november publiserte WWF en global rapport som tydelig slår fast hvor alvorlig det storstilte tapet av verdens dyr og planter er for hele planeten. Utviklingen truer menneskers gode liv og velstand. Vi står nå midt oppi en menneskeskapt masseutryddelse: I 2020 kan verdens bestander av pattedyr, fugler, reptiler, amfibier og fisk være redusert med to tredeler siden 1970, på grunn av menneskenes handlinger, konkluderer rapporten. – Dette er ikke en dommedagsrapport. Det er en saklig og nøktern rapport basert på masse saklig informasjon, kommenterte professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Dag O. Hessen, til NRK.

Vi har et ansvar lokalt for å stanse utviklingen.

Årsaken til at så mange dyr og planter blir utryddet, er arealbruk, klimaendringer, overbeskatning og utbredelsen av fremmede arter. Kommunene over hele verden, også i Norge, har et spesielt ansvar for å stanse denne utviklingen i sitt lokalmiljø. Norge har forpliktet seg til dette gjennom flere internasjonale avtaler, og Stortinget har gitt kommunene ansvar med å følge opp det viktige arbeidet. Norge mister dyr- og plantearter hvert eneste år, minst 125 arter har forsvunnet de siste 200 årene. Insekter er den artsgruppen der flest arter har forsvunnet. Dette er svært urovekkende når vi vet hvilken viktig rolle insektene spiller, som nedbrytere, pollinatorer og som mat for andre arter.

Nå kan endelig kommunen vår bli del av Norges uttalte mål.

I Røyken kommune har vi seks naturreservater og flere registreringer av særlig verdifulle naturtyper. Men det mangler en god nok oversikt over hvilke dyre- og plantearter vi helst bør beskytte i vårt lokalmiljø. Vi vet om flere fremmede arter i kommunen, og engasjementet i befolkningen for å bekjempe disse, er klart til stede. Til nå har vi manglet ressurser til å ta tak i utfordringen. Takket være formannskapet kan kommunen vår endelig bli del av Norges uttalte mål om å stanse tap av dyr- og plantearter innen 2020.

Rebekka Borsch, stortingskandidat og gruppeleder Røyken Venstre

Elisabeth Holter-Schøyen, leder for utvalget miljø, klima og samferdsel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**