Eldreomsorg i endring

Bjørn S. Hojem og Brita Kleven Thorsvik, Foto: D. Thorsvik

Kommunestyret vedtok i april 2016 å bygge heldøgns omsorgsboliger som skulle stå ferdige høsten 2018 på Ørmelen Bo-og helsetun. 24 sykehjemsplasser er nedlagt og hjemmetjenesten er ikke styrket. Det er enda ikke lagt fram sak for kommunestyret som viser hva Nye Ørmelen Bo- og helsetun skulle inneholde.

Rundt i landet bygges det nå Helsehus og mange er allerede i drift. Andre land som f.eks. Nederland, er kommet langt med denne form for samling av ulike tjenester. Verdal var også framsynt i 1970-årene og samlet ulike helse- og sosialtjenester i Helsesenteret.

Nå ønsker administrasjonen å bygge et stort Helsehus i Verdal. Det høres fremtidsretta og spennene ut, men hva skal det inneholde? Her er det mange muligheter og vi må ta oss tid til å diskutere grundig hva som skal være Verdals modellen. Vi må vurdere ulike konsept, se hva andre har gjort, lytte til fagfolk, også de som har kunnskap om velferdsteknologi og sørge for brei involvering i planperioden.

I en slik prosess må det bl.a. vurderes om deler av planene på ØBH kan videreføres, om Verdal Bo- og helsetun kan oppgraderes i stedet for å rives og om det er tjenester i Helsesenteret som bør legges inn i et nytt hus.

Venstre er sammen med mindretallet i kommunestyret med på et forslag som innebærer at vi ikke bevilger 430 mill til et Helsehus allerede nå. I vårt forslag står det bl.a. «. Før kommunestyret kan ta stilling til ytterligere endringer i helse- og omsorgstjenesten, bl.a. bygging av et Helsehus, må kommunestyret få seg framlagt en utredning som viser framtidig behov, ulike alternativer, både hva et Helsehus bør inneholde og alternativer hvor ulike tilbud kan gis i flere bygninger. Utgifter til oppgradering og bruk av nåværende VBH skal også inngå i utredningen».

Dette er ikke å sette en stopper for videre utvikling av eldreomsorgen i Verdal! Det innebærer derimot et ønske om en bred diskusjon om ulike alternativ hvor både ansatte, brukere og befolkningen for øvrig, tas med i prosessen.

Forslaget om et stort Helsehus kom brått på. Da et spørsmål om Helsehus kunne være aktuelt i Verdal, ble stilt av en helsearbeider for kort tid siden, har jeg fått meg fortalt at både ordfører og kommunalsjef ristet på hodet og var negative til innspillet.

Konklusjon: Vi skal planlegge og bygge for framtida og må ta oss tid til å vurdere ulike alternativ. Kanskje er det beste alternativet det som står i budsjettet og økonomiplanen, et stort Helsehus hvor første trinn er følgende: 40 rom i bofellesskap dedikert demente, Aktivitets- og kultursenter, 20 omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 90 institusjonsplasser, Dagsenter og produksjonskjøkken? Kanskje er det riktig å rive Verdal Bo- og helsetun og kanskje er det rett at vi likevel ikke skal ha heldøgns omsorgsboliger på Ørmelen Bo- og helsetun? Tomtealternativene bør vurderes. Kanskje er det riktig å ta fra Verdal Videregående skole grusbanen til idrettsaktiviteter og stoppe Friidrettsklubbens planer om friidretts-anlegg og aktivitetsområde ved videregående skole?

Hvordan kan Ap, H og KrF vite at det framlagte forslaget i budsjett og økonomiplan er den beste løsningen? Hvordan kan disse partiene bevilge 430 mill til et stort Helsehus uten å sette dette inn i en større helhet, hvor hele helse- og omsorgstjenesten blir en del av framtidsplanen?

Venstre mener at vi først må ha en god prosess hvor ulike alternativ utredes og mange involveres – deretter legges det fram en egen sak i kommunestyret og hvor nødvendige midler bevilges.

Bjørn Stian Hojem, leder Verdal Venstre
Brita Kleven Thorsvik, kommunestyremedlem for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**