Jernbanereguleringen i Moss

Venstre

Bystyret vedtok i november områderegulering for ny
jernbanetrase med ny stasjon i Moss. Dette er en viktig sak som har skapt stort engasjement

Saken startet helt tilbake på 1990-tallet. Da ble det bestemt hvor i byen jernbanestasjonen skal ligge. Siden den gang er det gjort en rekke utredninger og vurderinger på detaljene i prosjektet.

Underveis i prosessen har det kommet en rekke innspill fra folk,
interessenter og organisasjoner. Dette innlegget er et forsøk på å vise hva noen av oss har tatt med oss ut over det Jernbaneverket har tatt til følge.

Når et så omfattende prosjekt blir utarbeidet og skal gjennomføres vil det påvirke hele lokalsamfunnet, både negativt og positivt.
Flertallet som ønsker den nye løsningen, slik Venstre gjør, har stor tro på at dette vil bli et gode når det står ferdig. Likevel er det mange negative forhold som vil oppstå underveis fordi
byggeperioden også vil gi en rekke belastninger.

Derfor foreslo Venstre, MDG og SV fire punkter som vi har
oppfattet at veldig mange er spesielt opptatt av, til bystyrets
behandling av saken. Her følger forslagene og en forklaring på hvorfor de er viktige.

Anleggsvei i Mosseskogen
«1. Anleggsveien i Mosseskogen reduseres til minimum nødvendig bredde og helst med møteplasser (i stedet for maksimal bredde) fra krysset ved/øst for Kongeveien og vestover, at skjæringen i
Røysåsen minimaliseres ut fra at driftsveien i framtida skal ligge fra syd på det gamle sporet og at hus for tekniske installasjoner blir anlagt på utsiden av dobbeltsporet.»

En anleggsvei er et stort inngrep i et så viktig naturområde og det må derfor være et mål å gjøre inngrepet så lite som mulig. Forslaget vil la Mosseskogen være så uberørt som praktisk mulig selv om det er nødvendig, totalt sett, med anleggsvei her. Når anleggsperioden er over, skal skogen settes tilbake tilnærmet slik den er i dag. Jo mindre inngrep, jo mer uberørt vil den framstå i ettertid.

Driftsvei fra syd
«2. Bystyret er positive til en regulering for en framtidig driftsvei og turvei fra syd langs Mossesundet som kan bindes sammen med
dagens drifts-/turvei fra Mølleåsen/Molbekk mot Kambo.»

Det er positivt med fast driftsvei fra Verket. Samtidig har vi
forventninger om at Jernbaneverket skal bidra til en
sammenhengende løsning helt fram til Kambo. I dag er det driftsvei fra nord fram til dagens tunnelåpning nedenfor Molbekk. Ved å
anlegge en driftsvei fra Verket og koble disse sammen vil det gi bedre tilgang til begge tunnelene som vil være der i framtida, i
tillegg til å gi folk en flott turvei.

Støyskjerming
«3. Støyskjerming på stasjonen og på den åpne strekningen i Moss sentrum, bør i størst mulig grad skje nærmest støykilden
(stasjonen/sporene). I detaljplanlegging/-utforming må det jobbes videre med alle mulige konkrete løsninger og innspill som er
kommet, for å oppnå det.»

Det er kommet veldig mange innspill til ulike måter å skjerme
området rundt jernbanestasjonen og den nye traseen langs Værla. Flere enn de som bor i nærområdet har engasjert seg i dette med støy. Hvordan støyen blir når anlegget står ferdig betyr mye. Det skal lages planer og ulike løsninger for anleggsfasen og driftsfasen. Derfor er det viktig å si fra om at alt bør prøves for å gjøre
støyskjermingen så effektiv som mulig.

Luftforurensing
«4. Ut fra forholdene med luftforurensing i Moss bør det legges til rette for drivstoff med minst mulig skadelige utslipp på alt
maskineri som benyttes i anleggsfasen.»

Luftforurensing er et problem i Moss. I anleggsperioden vil det være en enda større belastning. Det er viktig å vurdere alle tiltak som kan bidra til å minske eller hindre utslipp, spesielt når det vil være mye ekstra trafikk. Dette er et tiltak som vil minske den belastningen.

Forslagene fikk støtte av Venstre, MDG, SV, FrP og KrF, og fikk dermed dessverre ikke flertall. Det er egentlig litt overraskende at disse forslagene ble stemt ned. Ap, H og Rødt gjorde det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**