Uttalelse: Smarte regioner – for Norge og Norden

Venstres ledertrio: Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik, Foto: Jo Straube / Venstre

Venstre har gått i bresjen på Stortinget for å erstatte fylkene med nye regioner. Sammen med regjeringen jobber vi nå med å ferdigstille en ny regionstruktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

For Venstre er det viktig å fordele makt og ressurser over hele landet. Dagens struktur med mange og små kommuner, samt fylker som ikke lenger er i tråd med regional stat, skaper en ubalanse hvor staten vokser for raskt og for mye i sentrale strøk – på bekostning av distriktene.

Ser vi ut av Norge, regionaliseres Norden. Mobilitet, ny teknologi og nye industrielle klynger skaper nye drivkrefter. Norge må ta dette på alvor, både med tanke på bosetting og fordeling av velferdsgoder – men særlig med tanke på å skape nye arbeidsplasser og få fart på et grønt skifte.

Det nåværende tre-delte systemet med kommune, fylkeskommune og stat lider som følge av et svakt og oppgaveløst fylkesnivå og en fragmentert kommunestruktur. Dette gir regjeringer på høyre- og venstresiden gode unnskyldninger til å sentralisere stadig flere oppgaver. Som en følge av denne sentraliseringen mister distriktene viktige offentlige arbeidsplasser og vekstgrunnlag. Et nytt regionnivå og nye, større kommuner vil motvirke denne trenden ved å skape regionssenter med oppgaver og innflytelse. Dette vil ikke bare si at oppgaver blir løst nærmere de det gjelder, men det vil også gi en vitamininnsprøytning til distrikts-Norge og motvirke fraflytting.

Venstre var tidlig ute med å argumentere for en slik oppgaveutflytning, og i Innst. 377S (2015-2016) ble flertallet enige om å flytte oppgaver som blant annet disse til regionene:

• Fylkesveier: regional vegadministrasjon med ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene overføres fra statens vegvesen
• Digital infrastruktur
• Fiskerihavner
• Regionale forskingsfond
• Innovasjon og næringsutvikling
• Forsøk med regionale næringsprogram for landbruk
• Behandling av akvakultursøknader
• Veiledning og kvalitetsutvikling innenfor grunnopplæringen
• Kulturtilskuddsforvaltning
• Flere av Fylkesmannens oppgaver
• Forvaltningen av de fleste fredete kulturminner, bygninger og fartøy
• Integrasjonsoppgaver som hittil har tilfalt IMDi
• Prosjektmidler tilknyttet: Fiskerihavner, kultur, kulturminner og friluftsliv.

I løpet av første halvdel av 2017 vil oppgavene bli fastlagt av Stortinget. Samferdsel er et viktig område hvor regionene må bli gitt større ansvar. Det samme gjelder kultur og friluftsliv. Fylkesmannsembetet vil også kunne rendyrkes som statens administrative representant i regionene, og de fleste av fylkesmannens politiske oppgaver kan med fordel tilfalle regionene. Nye regioner vil også få større ansvar for egen næringsutvikling. På sikt mener Venstre at regionene selv burde kunne forvalte sykehusene. Ved å gå fra nasjonale til regionale løsninger på disse feltene legger Venstre opp til mer skreddersydde løsninger tilpasset den regionen de er myntet på.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte 11. desember 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**