Venstres hovedinnlegg

Varaordfører og gruppeleder Boye Bjerkholt holdt Venstres hovedlegg i budsjettdebatten. Her kan du lese det i sin helhet:

Last ned omforent tallbudsjett fra V, AP, SV, KRF og SP her.

Ordfører,

Venstre legger i dag fram et omforent budsjettforslag sammen med Arbeiderpartiet, SV, KrF og Senterpartiet. Det er et budsjett med to store og tydelige satsingsområder:

Styrking og dreining av pleie- og omsorgstjenestene for å sikre gode tjenester tilpasset behovet til den enkelte innbygger.

Og styrking av tidlig innsats i skolen, med spesielt fokus på språkopplæring for minoritetsspråklige. Språk og kunnskap er helt avgjørende for at vi skal lykkes med en god integrering – og for at alle skal få mulighet til å oppnå sitt potensiale.

Samtidig er det også i år et stramt budsjett, som krever tøffe avveininger og harde prioriteringer, men det et budsjett som har en tydelig profil for å løse både de utfordringene vi står overfor i dag og de utfordringene vi ser på litt lengre sikt noen år fram i tid.

Ordfører,

25% av innbyggerne i Skedsmo kommune er enten født i utlandet eller har to utenlandskfødte foreldre. De fleste har kommet hit som følge av arbeidsinnvandring, men vi er også en kommune som går i front når det gjelder å ta vår del av ansvaret for å bosette dem som har flyktet fra krig og forfølgelse og fått opphold i Norge. Det gjør Skedsmo til en internasjonal kommune. Skedsmo er hjem til over hundre nasjonaliteter. Det er en styrke, og det skal vi være stolte av. I mangfoldet ligger det mange muligheter. Men det er også en utfordring, og det gjør at vi må ha et spesielt fokus på inkludering, for å sikre at ingen faller utenfor.

Skolen er uten tvil den viktigste integreringsarenaen. Når vi nå gjennomfører et kjempeløft for språkopplæringen for minoritetsspråklige, så bidrar det til et samfunn der alle får være med og delta, og det motvirker utenforskap og avmakt.

Satsingen på språkopplæring vil også gi et betydelig løft til skolene generelt. Men en god skole starter allerede i barnehagen, og derfor er også flere barnehagelærere og økt lærertetthet fra 1. til 4. klasse viktige grep som tas i dette budsjettet. Samtidig styrker vi musikk- og kulturskolen slik at vi ikke vil ha noen ventelister der f.o.m. neste høst.

Ordfører,

Da barnehageløftet ble lansert på begynnelsen av 2000-tallet, handlet det om at alle skulle få mulighet til å gå i barnehagen. Det ble innført makspris og det ble satt igang en storstilt utbygging for å sikre full barnehagedekning. Siden har nye grep blitt innført, med prisdifferensiering og gratis kjernetid for å nevne noe.

Det neste store grepet må være å sikre at SFO blir et reelt tilbud for alle. I Skedsmo går 85% av førsteklassingene på SFO, men tallet varierer betydelig fra skole til skole. Mens andelen som går i SFO er 98% på Sten-Tærud, er den bare 70% på Skjetten.

For mange er nok pris en viktig faktor når man vurderer om barnet skal gå i SFO eller ikke. For de aller fleste er prisen overkommelig, men for en eneforsørger som sliter med å få endene til å møtes i hverdagen, er 3260 kr et betydelig beløp. Det gjør at mange som ellers ville ha gått i SFO, ikke gjør det. Og sannsynligvis er det noen av de barna som ville ha hatt best nytte av SFO, som i dag ikke får denne muligheten.

Skal SFO bli en reell mulighet for alle, så må det gjøres noe med prisen.

I budsjettforliket på Stortinget er det vedtatt å igangsette et forsøksprosjekt med gratis barnehage og SFO. Med den befolkningssammensetningen Skedsmo har, bør Skedsmo være en interessant kommune for et slikt forsøksprosjekt, og etter min mening, ordfører, må vi gjøre alt vi kan for at dette forsøksprosjektet legges til Skedsmo.

Men uavhengig av hva som skjer fra statlig hold, er det viktig at vi tar grep for å sikre at SFO blir en reell mulighet for flere. Derfor er jeg glad for at vi i budsjettet har økt grensen for lav betalingssats.

I dag går grensen på 3 ganger folketrygdens grunnbeløp, eller 277.000. Til neste år økes den til 324.000. Det gjør at enda flere kan slippe unna med en lavere pris. For dem det gjelder, innebærer dette en årlig besparelse på over 18.000 kr for en SFO-plass. Det er penger som monner.

Ordfører,

Tidlig innsats er nøkkelen til å løse utfordringer før de blir problemer. Det gjelder i skolen, så vel som i helsesektoren, og i skjæringspunktet mellom de to. Gjennom mange år har styrking av skolehelsetjenesten vært et satsingsområde for posisjonen. Denne styrkingen fortsetter vi i år, med fysioterapeut, psykolog og helsesøster.

Vi har også funnet midler til å opprette et årsverk som jordmor, noe som er viktig for å kunne gjennomføre hjemmebesøk som har både en forebyggende rolle i hjemmet og som kan bidra til å fange opp tidlige signaler på omsorgssvikt, mistrivsel og utviklingsavvik. Tidlig innsats er nøkkelen.

Ordfører,

Skedsmo er en kommune som er i sterk vekst og i kraftig utvikling. Det skaper engasjement og det skaper debatt. Det er bra. Lillestrøm som by er i ferd med å forandres. Vi skal bo tettere, men ikke trangere. Byen skal bli høyere, men romsligere. De byrommene som i dag brukes til bilparkering, skal i fremtiden fylles med liv og mennesker.

De siste årene har Levende Torg vært et prosjekt som har funnet sted på Stortorvet i løpet av sommermånedene for å prøve ut hva dette sentrale byrommet skal brukes til i fremtiden, og til å inspirere byens innbyggere og besøkende til å ta del i den mentale byomdannelsen.

Erfaringene er at det er et stort ønske i befolkningen om aktive byrom og flere parker i sentrum. Derfor går vi nå i gang med å utvikle en permanent løsning for Stortorvet, med parkering under bakken og park oppå, i tråd med det som lenge har vært en visjon for dette området.

Samtidig tar vi grep for helheten i kulturkvartalene langs Kirkegata. Tidligere i år kom kommunen til en avtale med Delta om et felles selskap for å etablere et multimediabygg på hjørnetomta. Vi begynner å nærme oss en løsning for nytt kunstsenter, vi bevilger penger til uteområdene ved Kulturpuben, og ikke minst så går vi igang med å lage kulturparken som skal fylle områdene mellom kulturinstitusjonene med liv. På sydsiden av Lillestrøm stasjon bygges i disse dager Portalen, men på nordsiden er det Kulturparken som vil bli portalen inn til Lillestrøm og være det som møter deg når du kommer til Lillestrøm med tog eller buss.

Kulturparken og Stortorvetparken kommer til å bli et enormt løft for Lillestrøm som by, og det er viktig at disse grepene kommer nå, samtidig som vi når nye byggehøyder. For det er på denne måten vi gir innhold til ordene om at vi skal bo tettere, men ikke trangere.

Ordfører,

Avslutningsvis vil jeg si at Skedsmo skal være en inkluderende kommune, men det finnes en grense for alt. Det er noen arter som vi ikke ønsker. Tidligere i år bevilget kommunestyret midler til utarbeidelse av en handlingsplan for bekjempelse av svartlistede arter. Nå følger vi opp med midler til å gjennomføre tiltak for blant annet bekjempelse av brunsneglen, som er en plage som har vokst i omfang de siste årene. Det har alltid vært fint i Skedsmo om sommeren, men nå blir sommeren enda triveligere.

Ordfører,

Venstre er med på det omforente budsjettforslaget og de 13 omforente verbalforslagene fra posisjonen. I tillegg har Venstre egne verbalforslag sammen med andre partier som vi vil komme tilbake til senere i debatten.

Takk så langt.