Ingen barn skal være fattige

Ill: Venstre

Petter Toldnæs

Ingvild Wetrhus Thorsvik

Ingvild Wetrhus Thorsvik

I følge SSB lever mer enn 1 av 10 av barn på Sørlandet i familier med vedvarende lav inntekt. Fattigdom gir færre muligheter og opplevelser. I et av verdens rikeste land kan vi ikke tåle at barn lever i fattigdom. For å bekjempe barnefattigdom er det viktigste å styrke foreldrenes tilknytning til arbeidslivet, oppnå bedre språkforståelse hos barna og sørge for at barnehage skole gir alle barn og unge gode muligheter, uavhengig av sosial bakgrunn.

For å få foreldrene i arbeid, må man sørge for en økonomi i vekst med arbeidsplasser som varer. Venstres politikk har tidligere blitt kåret til den beste for å skape nye arbeidsplasser av Virke. Arbeidsmarkedet må være trygt og fleksibelt slik at mennesker med svak tilknytning til arbeidslivet får muligheten til å delta.

Barnehage og skole spiller en viktig rolle i å sikre barn og unge gode oppvekstsvilkår. Det er viktige arenaer for å inkludere både barn og deres familier. Tidlig innsats både på det sosiale og faglige plan er viktig for å gi barn og unge en så god start som mulig. God språkforståelse hos barn er svært viktig for å sørge for at alle barn får en god start. For å sikre god språkopplæring er det viktig å sørge for at alle barn får muligheten til å gå i barnehage. Venstre har allerede sikret gratis kjernetid i barnehagen for barn mellom 3 og 5 år fra familier med lav inntekt. Venstre vil de neste fire årene sikre at enda flere barn får mulighet til å gå i barnehage. Foreldres økonomi må ikke få innvirkning på barns muligheter.

Det å fullføre videregående utdanning er en av de viktigste enkeltfaktorer i å forebygge lav inntekt i fremtiden. Det må jobbes målrettet og det må gis økt stipendandel til elever fra lavinntektsfamilie, slik at de ikke dropper ut av den videregående skolen på grunn av økonomiske årsaker. De elever som står i fare for å falle ut av utdanningsløpet må fanges opp og det må sikres et godt tverrfaglig samarbeid mellom skole og ulike faginstanser som f.eks. PPT og skolehelsetjenesten. Det viktigste i en god skole er å ha nok gode lærere, som har tid til å se den enkelte elev og tillitt fra politikere og ledelsen. Venstre har allerede gjort en solid innsats for å gi lærere rett og plikt til videreutdanning. Nå vil Venstre sørge for at det blir mer økonomisk attraktivt å være lærer, det skulle bare mangle når det stilles høyere krav til formell fagkompetanse. Det må bli mer attraktivt å bli lærer, være lærer og å stå lenge i verdens viktigste yrke.

Alle barn fortjener muligheten til å ha fritidsaktiviteter og tilgang på opplevelser. Venstre støtter initiativ fra frivillige, men også politiske tiltak som sørger for at alle barn får muligheten til å ha fritidsaktiviteter og få ulike kulturelle inntrykk. Eksempelvis sørget Venstre i Grimstad for at alle barn fikk muligheten til å delta i en fritidsaktivitet. Slike initiativ vil Venstre støtte for å sikre alle barn et rikt liv.

Som stortingskandidater for Venstre i Agder-fylkene vil vi følge opp oppgavene vi fikk fra et enstemmig fylkesårsmøte:

– Senke terskelen til arbeidslivet, slik at flere kommer ut i arbeid

– Sikre gratis barnehagetilbud for barn i familier med lav inntekt

– Gjøre det mer attraktivt å bli og være lærer.

– Legge til rette for at barn og unge blir sett mest mulig i barnehage og skole.

– Støtte initiativ som gir barn tilgang på fritidsaktiviteter og kulturtilbud.

Petter N. Toldnæs, stortingskandidat for Venstre
Ingvild W. Thorsvik, stortingskandidat for Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**