Radio Rjukans dekning av Venstres landsmøte 2017

Godt fornøyd med aktivt Venstre-landsmøte

– Absolutt et godt landsmøte med topp stemning! Og ekstra morsomt å sitte sammen med Abid Raja i tre dager og vedta Stortingsprogrammet, sier Marius Skeie etter helgas landsmøte i Venstre. Her er Telemarksbenken med mange klare meldinger under landsmøtet.

Det ble et hektisk landsmøte i Venstre i helga, der antall forslag som var oppe til votering var større enn for noe annet parti. Venstre fornekter seg ikke. Her er reformviljen og idéene så mange at det krever litt å arrangere et landsmøte.

Som første parti går Venstre inn for å kutte i sykelønnsordningen. Hvor mye sykepengene skal kuttes, og hvordan, er uklart. I partiets nye program, som ble vedtatt på landsmøtet i Ålesund søndag, heter det at dagens ordninger er uoversiktlige og at det er for store sprik, særlig mellom sykelønn og dagpenger under arbeidsløshet. Et tilsvarende forslag falt på Høyres landsmøte for tre uker siden.

Venstre vedtok også at de vil overføre makt fra helseforetakene til det enkelte sykehus og slanke helsebyråkratiet. I partiets nye program heter det at «mer makt og flere avgjørelser må flyttes fra helseforetakene ned til det enkelte sykehus». Sykehus-Norge er i dag preget av økende byråkratisering. Erfarne leger og sykepleier må bruke så mye tid på møter og rapportering at det svekker oppfølgingen av pasientene, heter det i programmet.

Venstre vil også styrke et nordisk samarbeid mellom sykehus og prøve ut modeller der sykehus og kommuner samarbeider om å gi pasientene et felles møte. I tillegg vil partiet kutte helsekøene ved å innføre kveldsåpne poliklinikker og åpne for å la spesialister drive kveldspraksis på sykehus.

Til overraskelse for mange gikk Venstres landsmøte inn for å oppheve loven om helligdager og helligdagsfred. Landsstyret hadde innstilt på av avvise forslaget, men et flertall på landsmøtet i Ålesund ville det søndag annerledes og stemte for å oppheve loven.

Barn som fødes av foreldre med flyktningstatus i Norge, bør automatisk få norsk statsborgerskap, vedtok partiets landsmøte med stort flertall i Ålesund søndag, trass i at landsstyret hadde gått inn for å avvise forslaget. Partiet vil også sørge for at dagens omstridte alderstesting er i tråd med FNs anbefalinger. Lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag skal som hovedregel skal få opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, mener partiet. Barn som søker asyl skal få rett til barnehage og videregående opplæring på linje med grunnopplæring.

Hva fikk du ut av landsmøtet? Spør vi Tinns delegat, leder av Tinn Venstre, Marius Skeie.

Kort sagt så er det de store linjene som er viktigst for folk over hele landet inkludert Tinn, med en framtidsrettet skole- og oppvekstpolitikk der vi blant annet går for gratis SFO til alle barn fra lavinnteksfamilier. Lokalt så man et dramatisk frafall fra SFO når prisen ble høynet fra 1500 til 2000 kroner over en måned i 2015, og man vet at SFO er særlig viktig for integrering av nye landsmenn — så dette er et veldig målrettet tiltak for å gi barn og unge en best mulig start på livet gjennom gode fellesskapstiltak — dette er sosialliberalisme på sitt beste.

Skeie, er godt fornøyd, men også litt sliten, etter helgas landsmøte.

– Absolutt et godt landsmøte med topp stemning! Og ekstra morsomt å sitte sammen med Abid Raja i tre dager og vedta Stortingsprogrammet – og søndag fikk jeg gleden av å snakke med Odd Einar Dørum i et par timer etter landsmøtet var ferdig, og han er jo mye av grunnen til at jeg fattet interesse for Venstre i utgangspunktet for det som begynner å bli lenge siden. Alltid hatt sans for Dørum. En mann med hjerte for ekte politikk, sier Skeie.

Skeie mener det var mange ting på landsmøtet som er hans hjerte nær.

– For gründere så vil vi blant annet fjerne arbeidsgiveravgiften for bedrifter med under 5 ansatte de første tre årene og styrke de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende, legge tilrette for at små bedrifter kan delta i anbudsrunder, og redusere mva-satsen på salg av mat slik at restauranter og bensinstasjoner likestilles. Dette har vært et kunstig mva-skille der satsen på mat man tar med seg fra bensinstasjoner og kiosker har vært på 15 %, mens satsen i restauranter der man setter seg ned og spiser har vært på 25 %. Kort sagt: Dette er gledelige nyheter for alle som driver eller ønsker å drive spisested i turistkommunen Tinn. Det handler om å gi gode rammevilkår for de som skaper både egne arbeidsplasser og arbeidsplasser for andre.

Dette er i grunn essensen av det sosialliberal politikk handler om — individ og fellesskap hånd i hånd.

Møtet ble innledet med svake meningsmålinger i forkant, og en leder, Trine Skei Grande, som uttrykte at hun hadde vært sliten før landsmøtet, og trakk tilbake ultimatum hun kom med til Høyre.
Hun holdt imidlertid en gnistrende landsmøtetale da de ble samlet fredag, og hun ble valgt på nytt som partiets ubestridte leder.
Under møtet kom da også en måling som viste at partiet hadde karret seg over sperregrensa.

Skeie mener ledelsen i partiet er god, der nestor Odd Einar Dørum fortsatt sitter i landsstyret.

– Det er definitivt en ledelse som lytter til folk på grasrota i partiet, og som har kontakt med et lite lokallag som Tinn Venstre som sitter utenfor kommunestyret — det synes jeg er veldig bra — for det betyr også at veien fra lokalt vedtak til nasjonalt vedtak er kort, og at vi har en stemme i partiet som lyttes til, sier skeie, som er uenig i at partiet er prinsippløst i sin støtte til regjeringen.

– Vel, vi har nettopp vedtatt en uttalelse som sier noe nettopp om regjeringssamarbeid, sier Skeie, og viser til partiets uttalelse.

“Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget. Vi deler felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, maktspredning, rause fellesskap og nye muligheter. Sammen vil vi kunne satse på kunnskap og forskning og få flere dyktige lærere, ta vare på miljøet og gjennomføre det grønne skiftet, satse på gründere og legge til rette for nye arbeidsplasser, og føre en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer gode fellesskapsløsninger i framtida.”

– Og prinsippløse er vi ikke — regjeringen søker støtte med Arbeiderpartiet i svært mange saker, blant annet i asyl- og flyktningepolitikken, mener Skeie.
Det er ikke slik at Venstre ofte trekker synspunkter, med det ligger i partiets natur å søke kompromisser når man ser at man kan bidra til å skape bedre politikk.

Radio Rjukan 03.04.2017

Godt fornøyd med aktivt Venstre-landsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**