Kommunestyremøte innkalling, video og protokoller

Inntil klipping er ferdig vil det dessverre også være en del uklipte videoer i denne listen.

2021

6 mai etterlysning fra Venstre på svar som var lovet i marsmøte

6 mai spørsmål fra Jonas Meisner

6 mai interpellasjon Eilev Bekjorden

6 mai PS 30 Kommunal kompensasjon for Korona

6 mai PS 29 Samarbeidsavtale for Kongsbergregionens
interkommunale politiske råd – sluttbehandling

6 mai PS 28 Samarbeidsavtale for Kongsbergregionens
kommunale oppgavefellesskap for
tjenesteutvikling – sluttbehandling

6 mai PS27 Samarbeidsavtale for “Regionalt samarbeid om
tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan og
bygningsloven”

6 mai PS26 Endring av organisasjonsform for
Responssenteret Kongsbergregionen

6 mai PS25 Fjerning av venteplassavgift for barnehageplass i
Flesberg kommune

6 mai PS24 Sluttbehandling – Endring gjennom forenklet
prosess – Nipeto-Gampeflå Plan ID 2008001

6 mai Innkalling, Saksliste PS23 Meldinger, kommunestyret 6.5.21


25 mars sak 8 Direkte spørsmål fra Arve Nesthorne om å få svar på spørsmål om dokumentasjon for påstander i forbindelse med fusjon med Rollag og avslutning.

25 mars sak 7 Skriftlig spørsmål fra Jonas Meisner om Moen Næringspark

25 mars sak 6 Skriftlig spørsmål fra Eilev Bekjorden om streaming og arkiv

25 mars sak 5 PS22 Søknad om deling gnr_bnr 146-3

25 mars sak 4 PS21 Søknad om deling gnr_bnr 140-7

25 mars sak 3 PS20 Sluttbehandling reguleringsplan Søre Solum

25 mars sak 2.1 PS19 Arve Nesthorne etterlyser interesse for kontrollutvalgets arbeid fra Ordfører og Rådmannen

25 mars sak 2 PS 19 Kontrollutvalgets årsrapport

25 mars sak 1 PS18 Meldinger

25 mars Innledning med godkjenning av innkalling og saksliste


10 februar sak 21 Interpellasjon om offentlighetslova

10 februar sak 20 PS17 IKA Kongsberg – revidering av selskapsavtale

10 februar sak 19 PS16 Beredskapsplan og risiko- og sårbarhetsanalyse
for Flesberg kommune

10 februar sak 18 PS15 Godkjenning av selskapsavtale for Kommunenes
Opplæringskontor i Buskerud IKS

10 februar sak 16 PS13 Plan for eierskapskontroll

10 februar sak 15 PS12 Plan for forvaltningsrevisjon

10 februar sak 17 PS14 Kommunalt tilskudd til veterinærdekning på
dagtid

10 februar sak 14 PS11 Årsplan 2021 for kontrollutvalget

10 februar sak 13 PS10 Valg av møtefullmektiger til forliksrådet

10 februar sak 12 PS9 Valg av leder forliksrådet

10 februar sak 11 PS9 Valg Flesberg forliksråd

10 februar sak 10 PS8 Nye samarbeidsavtaler i Kongsbergregionen

10 februar sak 8 PS6 Søknad om fradeling av tomt til boligformål,
gnr/bnr. 149/5

10 februar sak 7 PS5 Søknad deling av eiendom, gnr/bnr. 141/1

10 februar sak 9 PS7 Inga Masiene- søknad om skjenkebevilling for
Blåberg kafe

10 februar sak 6 PS2 Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv 2021-24

10 februar sak 5 PS4 konsesjon gnr/bnr. 43/3,4,13, Nordre Bakkerud

10 februar sak 4, spørsmål om streaming for 2 gang.

10 februar sak 3 PS3 om konsesjon 3 gnr/bnr. 62/1, Molia

10 februar sak 2 spørsmål om streaming

10 februar oppstart og sak 1 PS 1 meldinger

 


 

2020

 


16 april siste del av kommunestyremøte med interpellasjoner osv

16 april delegasjonssak

16 april krav om å sette lovlighetskontroll på sakskartet

16 april møtet hadde en orientering av kommunelegen om corona.

16 april møtet har saksdokumenter du finner her.

Møtet er avholdt på nett pga corona


13 februar video av PS 14/2020 Flesberg Samfunnshus SA – valg av representanskap/styre 2019-2023

13 februar video av PS 15/2020 Solvoll Samfunnshus A/L valg representantskap/styre 2019-2023

13 februar video av spørsmål om avstemmning Jonas Meisner

13 februar video av interpellasjon nr 1 alternativ innsamlingsaksjon

13 februar video av interpellasjon nr 2 og avslutning


 

Video av behandlingen av statelig finansiering av omsorgstjenester

PS1-2020 Statlig finansiering av omsorgstjenester

 

Video av diskusjonen/behandling av fusjonssaken

Video av Sands sin presentasjon

Presentasjon fra Advokatfirma Sands

Video av EC Group sin presentasjon

Selve presentasjonen til EC Group har vi ikke tilgang til for øyeblikket, men den kan komme senere.

Video av at Rådmannen legger frem sin presentasjon

Rådmannens presentasjon

PS2-2020 orienteringer, diskusjon og fullmakt til Ordfører på fusjonssaken mellom Flesberg og Rollag elektrisitetsverk.

28 januar innledningen av møte

Møtedokumenter som kommunen har lagt ut om møtet 2020.01.28

 


 

2019

19 desember Opprop

19 desember Anmodning om filming

19 desember Innkalling og referat

19 desember PS 82/2019 Politisk møteplan 2020

19 desember PS 83/2019 Svene renseanlegg – finansiering

19 desember PS 84/2019 Overføring av bevilgninger fra 2019 til 2020

19 desember Interpellasjon Thomas Fosen

19 desember PS 85/2019 Handlingsprogram og økonomiplan 2020 – 2023, budsjettrammer 2020

19 desember PS 86/2019 Søknader om spillemidler idrett 2020

19 desember PS 87/2019 Søknad om deling av driftsenhet gbnr. 46/5 mfl. Behandling etter jordlovens §12

19 desember PS 88/2019 Søknad om grensejustering mellom Gbnr. 133/22 Glea og 133/23 Primskott

19 desember PS 89/2019 Sluttbehandling – Reguleringsplan – Adkomstvei Klengstul – Tinnhovd planID2018004

19 desember PS 90/2019 Råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne – valg av 1 representant med personlig vara 2019 – 2023

19 desember PS 91/2019 Flesberg Frivilligsentral — valg av representant og varamedlemmer til styre 2019 – 2023

19 desember PS 92/2019 Samarbeidsutvalg barnehager og skole – valg av representanter 2019 – 2023

19 desember PS 93/2019 Valg av representant til fondsstyret for omsorgstjenestene 2019 – 2023

19 desember PS 94/2019 Avvikling av Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS og opprettelse av nytt opplæringskontor i offentlig sektor ; OKViken

19 desember PS 95-2029 Klage på vedtak Mindre endring av detaljregulering Nipeto Gampe-Gampeflå.

Fylkesmann har kjent dette vedtaket som ugyldig. OM man vil lage en slik endring må det være etter normal prosess og ikke gjøres administrativt. Klikk her for å lese vedtaket.


20 november video av den politiske delen av møtet, men pauser er klippet bort

20 november dokumenter ligger stort sett på kommunens side

20 november Presentasjon økonomi og budsjett

20 november PS 65/2019 opprop, innkaling, saksliste og godkjenning av møteprotokoll kommunestyremøte

20 november PS 66/2019 Felles forliksråd i Numedal

20 november PS 67/2019 Rapport 2. tertial 2019

20 november PS 68/2019 Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom gnr/bnr 77/1, Belteslia

20 november PS 69/2019 Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom gnr/bnr 89/1

20 november PS 70/2019 Reguleringsplan Øvre Værås gnr/bnr 11/4 – klagebehandling

20 november PS 71/2019 Reguleringsplan Sjuvasslia gnr/bnr 1282 – klagebehandling

20 november PS 72/2019 Nord Ulland-søknad om utvidelse av skjenkebevilling for sluttede selskaper

20 november PS 73/2019 Søknad om fritak fra politiske verv

20 november PS 74/2019 Reglement for utleie av Stevningsmogen flerbruksanlegg (Skattekista, grendehuset og uteanlegg)

20 november PS 75/2019 IKA Kongsberg Selskapsavtale 2020

20 november diskusjon om videofilming av kommunestyremøte (da fra eget kamera, fordi mikrofonen i salen ikke fanger opp lyden fra salen godt nok)

20 november PS 76/2019 Søknad om fradeling boligtomt gnr/bnr 120/1 behandling etter jordloven (Diskusjon om videofilming er allerde lagt inn som egen sak. Av den grun er samme diskusjon klipt ut av denne saken)

20 november PS 77/2019 Søknad om fradeling for tillegsareal til eksisterende festegrunn gnr/bnr 26/2-2. Behandling etter jordloven.

20 november PS 78/2019 Søknad om omdisponering og deling av eiendommen gnr/bnr 133/28. Behandling etter jordloven.

20 november PS 79/2019 Søknad om fradeling av bebygd tomt gnr/bnr 64/3. Behandling etter jordloven.

20 november PS 80/2019 Interpellasjon: Deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten fra FrP.

20 november spørsmål til ordføreren fra Venstre (det har ikke kommet med i saken på nett)

Jeg har følgende spørsmål til kommunestyremøte den 20 november

1. I siste kommunestyremøte ble det opplyst at det på bakgrunn av kjønnsbalansen ikke var mulig å gi meg en plass i Kontrollutvalget. Er det ikke riktig at det er 2 menn i kontrollutvalget, som kunne ha veket plass slik at jeg kunne ha fått plass. Med dette vill vi oppfylt vedtak om gjennomgående representasjon? Dette fordi de ikke er kommunestyrerepresentanter.

2. Er det riktig at gjeldene «Reglement for politiske organer» punkt sier 2.2 Andre råd og utvalg a) Kontrollutvalg (kommunelovens § 77) Kontrollutvalget har 3 medlemmer hvorav 2 fra kommunestyret. Hvem er de 2 kommunestyrerepresentantene, som er valgt inn i kontrollutvalget?

3. Er det riktig forstått at Ordføreren nå har forstått at valget av formannskapet ikke ble gjennomført etter kommuneloven?

4. Er Ordføreren nå kjent med at det er et krav til at samtlige som skal velges til utvalg skal gi skriftlig samtykke til å bli valgt inn i utvalg

5. Ordføreren har uformelt ovenfor meg på telefon den 4/11-2019, hevdet at det ikke er ok å dele videoer fra kommunestyret i sosiale medier og at jeg vil få brev fra advokat på dette. Jeg har i en e-post bedt om Ordføreren om å få eventuelle bekymringer rundt dette skriftlig, da det er viktig å avklare slikt så fort som mulig. Spørsmålet blir da vil jeg få noe skriftlig på dette? Eventuelt når vil jeg få noe på dette.

Svar på dette

20 november PS 81/2019 Interpellasjon (ikke kommet med på sak på nett)

Selve interpellasjon:

Interpellasjon
På bakgrunn av informasjon som nå foreligger om at det er gjort noen feil ved konstituering, ber jeg om at vi retter opp feilene så fort som mulig, gjerne i dette møtet. Ved å gjøre det kan vi slipper å bruke mer tid og energi på dette. Jeg vil med dette invitere kommunestyre til en debatt og om mulig rekonstituering.

Behandling av denne


17 oktober video av hele kommunestyremøte, men pauser er klippet bort

17 oktober dokumenter kommunestyremøte

17 oktober opprop og sak PS-56 Godkjenning av kommunestyretvalget 2019

17 oktober sak PS-57 og 58 Valg av formannskap og ordfører 2019-2023

17 oktober sak PS-59 Valg av kontrollutvalg

17 oktober sak PS-60 Valg – utvalg for plan, næring og ressurs

17 oktober sak PS-61 Valg – utvalg for livsløp og kultur

17 oktober sak PS-62 Valg til Viken kommunerevisjon IKS 2019-2023

17 oktober sak PS-63 Valg til kommunenes Sentralforbund KS 2019-2023

17 oktober sak PS-64 Valg av vararepresentant til regionsrådet for Kongsbergregionen 2010-2023

17 oktober info etter møtet


12 september uklipt video av kommunestyremøte

12 september dokumenter kommunestyremøte

 


20 juni uklipt video av kommunestyremøte

20 juni dokumenter kommunestyremøte

Fra og med 20 juni er det byttet system dermed kan man gå inn å hente en og en sak fra kommunens system på møtepapirer og protokoll

20 juni Orientering selvkost

20 juni Orientering nærmiljøprosjektet

20 juni Orientering oppvekst Numedal

20 juni Orientering bedre tverfagelig oppfølging

20 juni Kari Klev SP ber om at man nekter videofilming av kommunestyremøtene

20 juni sak PS-34 Opprop, saksliste og opprettelse av stilling som aktivitetskoordinator som ble trukket.

20 juni sak PS-35 Orienteringssak vedr arbeid med ny renovasjonsordning – fritidsboliger

20 juni sak PS-36 Søknad om fradeling av bebygd boligtomt, gbnr. 102/1. Behandling etter jordloven § 12.

20 juni sak PS-37 Vertskommuneavtale om interkommunal samfunnsmedisinsk enhet

20 juni sak PS-38 Forvaltningsrevisjonsrapport – medisinering på sykehjem (trukket)

20 juni sak PS-39 Endring av barnehagenes vedtekter 2019 (19/44)

20 juni sak PS-40 Endringer i samarbeidsavtalen for Numedal barneverntjeneste

20 juni sak PS-41 Etablering av Viken kommunerevisjon IKS

20 juni sak PS-42 Rapport 1. tertial 2019

20 juni sak PS-43 Strategi Kongsbergregionen 2019 – 2030 – høring

20 juni sak PS-44 Endring i samarbeidsavtale og vedtekter i Kongsbergregionen IKT

20 juni sak PS-45 Kontrollutvalget: Forvaltningsrevisjon – tilleggsbevilgning

20 juni sak PS-46 Økonomiplan og handlingsprogram 2020 – 2023

20 juni sak PS-47 Svene renseanlegg – finansiering

20 juni interpellasjoner og spørsmål Venstre og FrP

 


 

15 mai protokoll

15 mai Sak 20 Avslutning av møte

15 mai Sak 19 PS33 Kulturminneplan for Numedal. Planprogram for kommunedelplan – høring

15 mai sak 18 PS32 Retningslinjer for skolebytte

15 mai Sak 17 PS31 Sluttbehandling detaljregulering Mjøsvassåsen 10-2

15 mai Sak 16 PS30 Sluttbehandling av reguleringsplan 17-9,10

15 mai Sak 15 PS29 Konsesjon Mellom Håvarsrud 131-3,39

15 mai Sak 14 PS28 Høring NOU 2018:16 Det viktigste først. Prinsipper for prioritering i den kommunale helse og omsorgstjenesten og for offentlige finansierte tannhelsetjenester.

15 mai Sak 13 PS27 Vertskommunesamarbeid NAV Numedal – Revidering

15 mai Sak 12 PS26 Tilstand for grunnskolen 2018

15 mai Sak 11 PS25 Skjenkebevilling Nordre Ulland gård

15 mai Sak 10 PS24 Sluttbehandling reguleringsplan Juvasslie 12-2

15 mai Sak 9 PS23 Sluttbehandling reguleringsplan Vestre Berget

15 mai Sak 8 PS22 Sluttbehandling reguleringsplan Juvnes 7-1

15 mai Sak 7 PS21 Søknad om konsesjon for erverv av Vatnebryn gnr 94 bnr 2

15 mai Sak 6 PS20 Midlertidig låneopptak

15 mai Sak 5 PS19 Regnskap og årsoppgave 2018

15 mai Sak 4 PS18 Meldinger

15 mai Sak 3 Opprop, hent siden sist og saksliste

15 mai Sak 2 Spørsmålsrunde del 2 om 17 mai sted

15 mai Sak 1 Åpning av møte med spørrerunde

15 mai innkalling til møte

 


 

4 april protokoll

4 april PS 17 Borgarting lagmannsrett – meddommere 2017 – 2020, fritak/nyvalg

4 april PS 16 Revisjon av samarbeidsavtale

4 april PS 15 Låneopptak fra Husbanken for videredeling til startlån

4 april PS 14 Kontrollutvalgets årsrapport 2018

4 april opprop og meldinger

4 april interpellasjon om Moen Næringspark

4 april interpellasjon fra Venstre om delegasjonsreglement

4 april interpellasjon fra Venstre om beredskapsplan

4 april spørsmålsrunden

4 april presentasjon Flesberg Elektrisitetsverk AS

4 april presentasjon av Bondelaget før møtet

4 april innkalling til møte

 


 

28 mars innkalling samling

 


 

21 februar protokoll

21 februar uklipt video av kommunestyre

21 februar innkalling til møte

 


2018


 

13 desember protokoll

13 desember uklipt video av kommunestyremøte

13 desember innkalling

 


 

31 oktober protokoll

31 oktober video eksisterer trolig ikke for dette møtet.

31 oktober innkalling

 

 


 

20 september protokoll

20 september uklipt video

20 september innkalling

 


 

20 juni protokoll

20 juni uklipt video

20 juni innkalling

 


 

9 mai protokoll

9 mai uklipt video av kommunestyremøte

9 mai innkalling

 


 

22 mars protokoll

22 mars uklipt video av kommunestyremøte

22 mars innkalling

 

 


15 februar protokoll

15 februar uklipt video av kommunestyremøte

15 februar innkalling

 


2017


14 desember protokoll

14 desember video

14 desember innkalling

 


 

2 november video

Protokoll

del 5 status orientering skattekista

del 4 sak 37-17 2 rapport tertial

del 3 opprop og sak 36-17

del 2 budsjett og økonomiplan

del 1 orientering oppvekst

Innkaling til møte

 


12 okt Innkalling til møte

12 okt klipt video

12 okt protokoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**