Uttalelse: sikre ungdom reell innflytelse i utformingen av fritidstilbud

Foto: Pixabay/ creative commons

Oslo Venstre vil sikre ungdom reell innflytelse i utformingen av fritidstilbud.

Lokale fritidsklubber er en viktig del av ungdomstilbudet i bydelene. Dette tilbudet må tilpasses ungdommenes behov og ønsker. Flere bydeler har over lengre tid hatt utfordringer med å levere gode lokale fritidstilbud til ungdom.

Venstre vil innføre en mest mulig brukerstyrt styringsmodell for fritidsklubber. Ungdom som er med på å forme ungdomsklubb-tilbud gjennom styredeltagelse, vil få verdifull erfaring med styreansvar.

Venstre ser et behov for en styringsmodell som medfører at ungdommer blir hørt og er delaktige i utformingen av sitt nærmiljø. Det er viktig at ungdommer ser sin egen påvirkningskraft og muligheten til å påvirke egne omgivelser.

Venstre vil:

  • Arbeide for at ungdom gis reell brukermedvirkning i utformingen av fritidstilbud i alle bydeler og kommuner, fortrinnsvis gjennom en lokalt forankret styringsmodell slik at brukermedvirkningen blir synlig.
  • Stimulere til økt samarbeid mellom ungdom, ungdomsarbeidere, frivillige og profesjonelle ressurspersoner- og organisasjoner i utvikling og drift av ungdomsklubber.
  • Arbeide for en mest mulig brukerstyrt styringsmodell.
  • Arbeide for å få etablert lokale ungdomstilbud, innenfor de naturlig avgrensede boområdene innen hver bydel.
  • Sikre at ungdomsklubber skal både være et trygt sted å oppholde seg, og et sted der det er mulig å utvikle interesser, evner og få erfaring i organisert samfunnsdeltagelse.
  • Sikre at fritidsklubber har et aktivitetstilbud tilpasset brukernes interesser og ønsker.
  • Be Oslo Venstres bystyregruppe styrke F02B (gjelder ungdomsarbeid) i bydelens ramme.

 

Vedtatt i Oslo Venstres hovedstyremøte 09.11.2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**