Vi prioriterer rusomsorgen

Foto: Jarand Boge

Ungdomspolitikerne Anine Frølich og Marte Monstad mener bystyrets rusplan er “uten konkrete tiltak”. Det er rett og slett feil, svarer Venstres byråd Erlend Horn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Med stort flertall vedtok bystyret 22. november Bergen kommunes nye, overordnede og strategiske rusplan. Den peker på en tydelig retning og viktige prioriteringer for rusfeltet i årene som kommer.

I et leserinnlegg i BA kritiserer bystyrerepresentantene Anine Frølich (H) og Marte Monstad (Frp) rusplanen, som de for øvrig selv stemte for. Når de kritiserer byrådet for «status quo» på rusfeltet låter det så hult at man nesten kan høre ekkoet fra en rusomsorg i Bergen som på Høyre og Fremskrittspartiets vakt lenge ble regelrett forsømt.

Dagens byråd har siden vi tiltrådte satt i gang en ambisiøs opptrapping på rusfeltet, noe som viser igjen i årlige budsjetter, og etablering av nye og styrking av eksisterende tjenester til mennesker som sliter med rusavhengighet. Skal vi tro Frølich og Monstad preges derimot dette byrådet av «mye papir» og «lite handling». Dem om det.

Man må nok ha opposisjonsbrillene på seg for å se slik på et byråd som på to år har opprettet et etterlengtet sprøyterom, satt i gang et nytt boligprogram med 250 kommunale boliger for vanskeligstilte, startet satt i gang arbeidet med å få på plass et ruspolitisk råd og et ambulerende overdoseteam, i tillegg til å styrke bemanningen og utvide åpningstidene på Strax-huset.

Frølich og Monstad mener rusplanen bystyret vedtok er «uten tiltak». Det er rett og slett direkte feil. De kan bla opp i planen på for eksempel side 27, 31, 41 eller 54. Der vil de finne store, oransje tekstbokser med ulike tiltak og målsettinger, de fleste langt mer konkrete enn forslagene H og Frp selv kommer med. Disse er umulig ikke å få øye på om man leser planen.

Rusplanen foreslår blant annet:

* Prosjektet Sent ute, som skal gi utredning og helsehjelp til enkeltpersoner som over lengre tid har oppholdt seg på åpne russcener og ikke fått den oppfølgingen de trenger.

* At vi i 2018 skal få på plass et krisesentertilbud også for kvinner i aktiv rus.

* At vi skal ansette personer i rustjenestene og sosialtjenesten på bakgrunn av egen brukererfaring, som ett av flere tiltak for å styrke brukermedvirkningen.

* Vi skal få på plass tilpassede omsorgsboliger og sykehjemsplasser til pleietrengende eldre med rusavhengighet.

* Vi skal få på plass aktivitets- og arbeidsrettede tiltak i flere bydeler, et arbeid som kan komme i gang allerede neste år, om byrådets forslag til bybudsjett blir vedtatt i desember.

Byrådet avfeier ikke politiske forslag «fordi de kommer fra opposisjonspartiene». Tvert i mot har byrådspartiene frem mot bystyrebehandlingen skrevet seg sammen med Høyre og Frp på flere merknader til planen, blant annet om Helse Bergens forskningsprosjekt på Naltrekson, ambisjonen om å utrydde hepatitt C i Bergen, og seksualisert vold mot kvinner i rusmiljøet.

De fleste av de såkalte konkrete forslagene fra Høyre og Frp har det til felles at de enten allerede er omtalt i planen, er upresise og ikke bidrar til den konkretiseringen av planen de selv mener mangler. Noen få er derimot konkrete og handler om hva de mener planen bør kutte av tiltak, som FrPs forslag om å avvikle sprøyterommet.

Vi kommer ikke til å avvikle sprøyterommet. Tvert i mot legger vi ned et stort stykke arbeid for å få endret lovverket slik at flere kan få hjelp innendørs, heller enn å ruse seg i en skitten tunnel eller en mørk bakgate. Vi jobber for at det skal bli lov å innta andre stoffer enn bare heroin og at det skal bli tillatt med andre, og mindre farlige, inntaksmetoder enn bare injisering. I den grad man kan snakke om «status quo» på rusfeltet gjelder det uviljen vi møter for en slik endring hos regjeringen utgått av Frølich og Monstads egne partier.

Debatten i bystyret viste nok at det er noe ulik forståelse av hvilken type plan dette er, men den viste også at det er et bredt politisk engasjement for en styrket rusomsorg i Bergen. Det er gledelig. Nå skal vi fortsette arbeidet for en human og kunnskapsbasert rusomsorg, og det viktigste overordnede målet: At alle skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Erlend Horn (V)
Byråd for sosial, bolig og inkludering
Bergen kommune

Leserinnlegget stod på trykk i Bergenavisen fredag 24.november 2017 på s. 43

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**