Spørsmål fra Erik Ringnes på fylkestinget 5.mars

Foto: Benedicte Røvik

Venstres fylkestingsrepresentant Erik Ringnes fra Stange stilte spørsmål om luftambulansetjenesten og østlandssamarbeidet.

Luftambulansetjenesten:

Arbeidet med en ny basestruktur for luftambulansetjenesten nasjonalt
og i Innlandet, skulle etter planen vært ferdig innen utgangen av 2017.
Det skjedde ikke.
I statsbudsjettet for 2017 har Stortinget bedt regjeringen komme
tilbake til Stortinget med egen sak om basestrukturen for
luftambulansen i Norge slik det framgår av Helse Sør – Øst sin
nettside.

Det er nedsatt ei arbeidsgruppa som vil gjennomføre en
situasjonsanalyse av den samlede luftambulansetjenesten i Norge.
Det innebærer kartlegging av responstid, kapasitet og flytid.
Når denne analysen er ferdig, vil det være grunnlag for å gjøre
justeringer av dagens basestruktur.
Venstre lurer på om fylkesrådet i Hedmark er engasjert i denne saken
og om fylkesrådet sammen med den politiske ledelsen i Oppland vil
gjøre en felles henvendelse til Helse Sør-Øst i et forsøk på å få litt
fortgang arbeidet med å få en ny basestruktur for luftambulanse som
er særlig mangelfull i Innlandet.

Østlandssamarbeidet:

Østlandssamarbeidet som består av de 8 fylkene på Østlandet og litt over hlavparten av
landets befolkning feiret nylig 25 års jubileum.
Tre av gruppelederne i fylkestinget var tilstede og vi fikk høre mange interessante
innlegg som tok for seg status og utviklingstrekk
Vi fikk blant annet høre Professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI holde et
interssant innlegg hvor han trakk fram ei næring fra hver av de 8 fylkene som etter hans
mening vil ha størst betydning for utviklingen framover
For Hedmark trakk han fram Landbruksklynga med Geno og sædeksporten
Han framholdt videre at veksten framover vil skje der hvor det finnes kompetanse,
klynger og god infrastruktur

Fylkesrådslederen i Hedmark og fylkesdirektøren var heldigvis også til stede og jeg vil
gjerne høre hvordan fylkesrådslederen oppfattet innleggene og om noe av det vi fikk
høre vil få betydning for fylkesrådets arbeid og prioriteringer