Enighet om utredning av beskatning på havbruksnæringen

– Regionreformen er først og fremst en demokratireform for å flytte makt nærmere folk., sier André N. Skjelstad, Foto: Jo Straube

– Vi er opptatt av at lokalsamfunnene skal få sin naturlige del av verdiskapingen i norsk havbruk, samtidig som næringen må kunne fortsette med viktige investeringer for å sikre bærekraften, sier Venstres André N. Skjelstad.

Det har vært kraftig diskusjon om en ordning for skattlegging av oppdrettsnæringen, og økte inntekter til kystkommunene. Fredag ble det enighet i Stortinget mellom Ap, KrF og regjeringspartiene om en partssammensatt utredning av beskatning på havbruksnæringen. Skjelstad understreker at Venstre ønsker et skattesystem som bidrar til at næringen kan utvikle seg til å bli et stadig viktigere alternativ til oljen.

Viktig med bredt flertall

– Norsk økonomi må omstilles slik at vi får et blått taktskifte. Det har vært viktig for Venstre å danne et bredest mulig flertall for å lage en god ordning som står seg over tid: På vegne av kystkommunene, havbruksnæringen og øvrige som har interesser når det gjelder havbruk. Det har vi klart å få til nå, sier Venstres medlem i Næringskomiteen, André N. Skjelstad.

Kommunene må kompenseres

– Vårt standpunkt har hele tiden vært å innføre en ordning som gir forutsigbare inntekter til kommuner som har lagt til rette for oppdrettsvirksomhet, sier Skjelstad.

Vi må skape en enighet og et politisk flertall for en ordning som står seg over mange år, og som gir ressurser til kystkommunene og forutsigbarhet for oppdrettsnæringen.

André N. Skjelstad

I dag gis havbrukskommunene inntekter ved salg av økt konsesjonsvolum. Ordningen har blitt kritisert for at den ikke sikrer kommunene forutsigbare inntekter.

– Samtidig må vi skape en enighet og et politisk flertall for en ordning som står seg over mange år, og som gir ressurser til kystkommunene og forutsigbarhet for oppdrettsnæringen, sier Venstres medlem i Næringskomiteen, André N. Skjelstad. Skjelstad var saksordfører på saken, og hadde dermed en viktig posisjon for å skape et bredest mulig flertall på Stortinget.

Viktig framtidsnæring for Norge

Havbruksnæringen har i løpet av kort tid utviklet seg til å bli en av Norges viktigste næringer, og bidrar med store investeringer langs kysten. Næringen har utfordringer som må løses, og Venstre har derfor vært opptatt av at næringen også fremover må ha evne til å investere i teknologi og biologiske løsninger.

– Når jeg reiser langs kysten har jeg blitt imponert over å se den innovasjonskraften som er i havbruksnæringen. Det grunnleggende positivt at næringen investerer sterkt og slik løser miljøutfordringer. Jeg forventer at utredningen som nå skal gjennomføres lander på et skatteregime som ikke svekker næringens mulighet til å gjøre nettopp det. Vi trenger noen sterke kapitalmiljøer også utenfor hovedstaden, det må vi også sikre at vi har i fremtiden, slår han fast.

Bakgrunn

Venstre har programfestet at det skal innføres vederlag til kommunene for tilrettelegging av areal til oppdrettsvirksomhet, som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper. Også i regjeringens Jeløya-plattform er det slått fast at regjeringen vil stimulere kommunene til å stille lokaliteter til rådighet for næringen gjennom bruk av havbruksfond. Regjeringen lanserte våren 2018 sitt forslag om grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen.

– Det har nå vært intense forhandlinger på Stortinget, og næringskomiteen har nå konkludert med at det skal utarbeides en bred og partssammensatt utreding. Den skal ligge til grunn for fremtidens beskatning av havbruksnæringen i Norge, sier Skjelstad.

Fornøyd

Skjelstad er godt fornøyd med innstillingen som Næringskomiteen leverte fredag.

– Jeg er sikker på at den partssammensatte utredningen vil gi et godt fundament for at vi kan lage ordninger som gir en bærekraftig, økonomisk og miljømessig næring, samtidig som lokalsamfunn får kompensert for de ressursene de stiller til rådighet. I sum er dette en løsning jeg er godt fornøyd med, og jeg ser frem mot det videre arbeidet med denne viktige ordningen. Jeg er helt sikker på at Venstre vil få en sentral plass også i det arbeidet.