Uttalelse: Miljødifferensierte flyavgifter

747 Take-off, Foto: dsleeter_2000 (CC BY-NC 2.0) / https://flic.kr/p/8K3Dii

Dagens fly forurenser. Det er ei kjensgjerning. Vi vet det vil komme utslippsfrie fly i fremtiden, og kortbanenettet langs norskekysten kan bli viktig for testing og innfasing av ny teknologi i luftfarten. Det er likevel mange år til vi vil se slike fly i trafikk på vårt rutenett.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte i Bergen 23.-24. juni 2018.

I Nord-Norge, Trøndelag, og på Vestlandet har bussene vinger. Store avstander gjør at det mange steder ikke finnes brukbare alternativer til fly. Dermed blir det vanskelig for folk å velge mer miljøvennlig transport. Flyrutene er en del av kollektivtilbudet langs kysten. Venstre mener flypassasjeravgiften må innrettes slik at det blir billigere å fly kortere strekninger og dyrere å fly utenfor EØS.

Staten subsidierer i dag en del flyruter for å sikre folk i distriktene et godt samferdselstilbud, såkalte FOT-ruter. Disse rammes ikke av økninger i avgifter knyttet til luftfart, noe Venstre støtter. Kommersielle ruter, som flyr innenfor samme region som Fot-rutene, er ilagt avgifter som er urimelig høye i forhold til avstandene som flys og mangelen på miljøvennlige alternativer. En av disse er flypassasjeravgiften.

Strekningen Stokmarknes – Bodø er avgiftsbelagt med 416 kr i avgifter. For strekningen Oslo – New York er den samme avgiften 83 kr. Dette er urimelig, lite treffsikker miljøpolitikk og svært dårlig distriktspolitikk.

Venstre er bekymret for at tiltakene for utslippskutt i den internasjonale luftfarten er for svake. FNs internasjonale luftfartsorganisasjon ICAO har vedtatt en rekke klimamål som skal trå i kraft fra 2020. Disse er verken i tråd med å holde den globale oppvarmingen til under to grader eller i tråd med Parisavtalen. Venstre mener det er nødvendig å øke det globale ambisjonsnivået for utslippskutt i luftfartssektoren og at det må komme på plass en global pris på co2. Enten i form av en avgift eller et kvotesystem.

Mange europeiske land har miljørettede flypassasjeravgifter, men Norge er et av få land som har flat avgift. Venstre mener det er gode grunner, både miljøpolitisk og distriktspolitisk, for å se på modeller som differensierer avgiftene.

Venstre vil gjøre avgiftene innen luftfart mer treffsikre, og skåne strekninger hvor det ikke finnes miljøvennlige alternativer. Vi vil vurdere en omlegging som sikrer de kommersielt drevne lufthavnene i Nord-Norge og på Vestlandet konkurransedyktige rammebetingelser. Vi vil vurdere både fritak for en del flyavgifter og avstandsdifferensiering. En omlegging vil ha stor betydning for lokalt næringsliv, det offentlige og privatpersoner. Et godt samferdselstilbud er vesentlig for at folk og næringsliv kan fortsette å blomstre i distriktene.

Venstre vil:

  • Legge til rette for lønnsom utvikling av klimavennlige fly på kortbanenettet
  • Endre avgifter slik at de treffer mer målrettet
  • Vri avgifter fra distrikter som ikke har andre reisealternativer
  • Jobbe for en mer ambisiøs klimaavtale for internasjonal luftfart.
  • Vurdere å innføre avgiftsfritak for flypassasjeravgifter for fly på under 20 tonn.