Seniorboligene i Vålandstunet, et nesten perfekt prosjekt

Annamaria Gutierrez (V) i bystyret 3. september 2018, Foto: Per A. Thorbjørnsen

Bystyret behandlet idag sak 79/18 om reguleringen av de kommende seniorboligene Vålandstun. Annamaria Gutierrez (V) førte saken på vegne av Venstre og foreslo å redusere prosjektet ned med én etasje, for å sikre en bedre tilpasning med det eksisterende nabolaget.

Trehuspartiet Venstre mener at Våland fortjener et prosjekt som er godt tilpasset til den lave bebyggelsen i nabolaget. Når det nå skal bygges 42 seniorboliger på Vålandstunet, burde derfor bystyret støttet Venstres forslag, slik at bebyggelsesstrukturen i området ville blitt bedre bevart.

Venstre fikk støtte for sitt syn fra både Rødt, SV og MDG. Dessverre holdt det ikke, ettersom Høyre, Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet, Pp, FNB og Frp gikk sammen og dannet flertall for å tillate en høyere bygningsmasse, som dermed ga økt negativ virkning på nabolaget rundt.

Annamaria Gutierrez (V) i bystyret 3. september 2018

Innlegget til Annamaria Gutierrez følger i sin helhet under:

Ordfører,

Først og fremst må jeg skryte av prosjektet. Vi ser at Vålandstun plan 2660 kan være modellprosjekt hvordan Stavanger kan møte den kommende eldrebølgen.

Dette blir et forbildeprosjekt for boliger egnet for seniorer, der planen legger til rette for hele 42 nye boliger med fellesfunksjoner. Jeg er stolt av flertallspartienes fremsynhet under budsjettbehandlingen da Bystyret vedtok følgende og utpekt Vålandstuntomten til et seniorprosjekt i privat regi:

«For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer variert botilbud for eldre innbyggere. Det fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.»

På vegne av trehuspartiet Venstre er vi også glad for at nå når Vålandstunet sykehjem rives, fikk dette prosjektet en viktig tilleggsintensjon: og det er å gjenskape bebyggelsesstrukturen i området. Vålandshaugen er et markant landskapselement i Stavangers bybilde. Øvre del av Vålandshaugen består av et vakkert parkområde og dette er verdt å bevare.

Vi ser også at siden førstegangs behandlingen i mars har merknadene knyttet til byggehøyder og naboenes solforhold blitt imøtekommet med noen endringer av blant annet etasjeantall og takform, og ulempene for naboene er på denne måten redusert.

Vi ser at Byantikvaren er godt fornøyd med prosjektet og at landskapsplanen viser at man har tenkt å ta vare på noen av de eksisterende trærne, samt plante flere nye trær.

Dette er et nesten perfekt prosjekt og med en liten endring kan dette bli fullkomment. Venstre konstaterer at med sine fem etasjer blir noen av byggene for dominerende i et område som er hovedsaklig dekket av boligkvartaler som følger terrengkotene i skråningen ned mot sentrum.

Derfor ønsker Venstre ta opp mindretallsforslaget fra KBU opp og legge til følgende punkt:

«Byggene B2 og B3 reduseres med en etasje.»

Ordfører, Vålandstun plan 2660 er nesten perfekt og et viktig milepæl i hvordan Stavanger kan legge til grunn for seniorboliger framover i tid. Så la oss utforme denne planen helt perfekt og gi hele byen et forbildeprosjekt som vi kan få bygt flere av i byen vår.

Takk.