Livskraftige regioner, reell maktspredning

Utvalgsleder Terje P. Hagen i Ekspertutvalget og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fylkeslederne og gruppelederne i fylkestinget for Vestfold Venstre og Telemark Venstre uttaler seg om regionreformen. De mener at det for Venstre ikke finnes et alternativ til regionreformen fordi uten reformen vil den statlige sentraliseringen av makt fortsette, på bekostning av distriktene.

Vi vil ha sterke regioner som kan være motorer i hele Norge, ta større innflytelse og flytte oppgaver og tjenester nærmere folk.
Vi deler Aftenpostens vurdering (i lederartikkel 23. august) av at «alle partiene som ønsker maktspredning og et sterkere tredje nivå, (burde) engasjert seg for at løsningen skulle bli så god som mulig og ha støtte fra et så bredt flertall som mulig.» Nye og sterkere regioner er grunnlaget for regionreformen, for å unngå at stadig mer statlig konsentrert makt. Kjernen i vårt engasjement for regionreformen er ønsket om å desentralisere og spre makt og oppgaver.
Regionreformen har resultert i den mest omfattende nytegningen av fylkeskommunale grenser siden fylkeskommunen ble etablert. Informasjonsteknologi gjør at vi i dag kommuniserer på en helt annen måte enn da fylkeskommunen ble etablert. I tillegg forventer innbyggerne et stadig mer sofistikert fylkeskommunalt tjenestetilbud. Resultatet er at fysiske avstander betyr mindre, mens sterke fagmiljøer betyr mer enn før. Gjennom en årrekke har gamle strukturer blitt brukt som unnskyldning for økt maktkonsentrasjon i hovedstaden. Den unnskyldningen finnes det ikke lenger noe belegg for. Den nye regioninndelingen åpner døren for reell desentralisering av makt.

Den nasjonale debatten om sammenslåing av Finnmark og Troms, og i Viken, etterlater et negativt inntrykk av en nødvendig reform. Norge er ingen føderalstat, og det er Stortingets ansvar å sørge for en fylkesinndeling som legger til rette for maktspredning. Norske distrikter er tjent med at vi får etablert en struktur med større enheter, slik at flere oppgaver kan flyttes fra statlig til fylkeskommunalt nivå. Innbyggerne i Troms og Finnmark har alt å tjene på en regioninndeling som fører til at den nye nordligste regionen får mer makt. Vestland, Agder, Trøndelag, Vestfold og Telemark er alle eksempler på at det er mulig å finne løsninger som tjener alle innbyggerne i de nye regionene. Alternativet vil medføre mer sentralisering av makt og mindre medbestemmelse for fylkeskommunene.

Oppgaveoverføringen er avgjørende for at reformen skal lykkes. Regioninndelingen har nå gitt oss muligheten til å overføre tunge oppgaver til fylkeskommunen. Hagen-utvalget har levert sin anbefaling av oppgaver som bør flyttes fra statlig til fylkeskommunalt nivå.
Vi forventer at Hagen-utvalgets anbefaling får en grundig gjennomgang i forbindelse med Stortingsbehandlingen, og at flertallet stiller seg bak en reell oppgaveoverføring som i all hovedsak underbygger utvalgets forslag.

For Venstre finnes det ikke et alternativ til regionreformen. Uten reformen vil den statlige sentraliseringen av makt fortsette, på bekostning av distriktene.

Vi oppfordrer samtlige partier på Stortinget til å stille seg bak prinsippet om maktutflytting, som er bærebjelken for regionreformen. Alle partier bør gjennomføre en grundig gjennomgang av Hagen-utvalgets anbefalinger, og støtte opp om en overføring som resulterer i desentralisert makt. Vi kan ikke la angsten for det ukjente og nye stoppe overføringen av makt fra staten til regionene. Hvis det skulle skje, vil resultatet bli en maktsentralisering ingen i Norge er tjent med.

Torgeir Fossli, fylkesleder Telemark Venstre
Olav Kasland, gruppeleder for Venstre, Telemark fylkesting
Magdalena Lindtveit, fylkesleder Vestfold Venstre
Kåre Pettersen, varaordfører fra Venstre, Vestfold fylkesting