De fire hovedsakene i valgkampen

Innledning

Valgkampen fram mot valget 2019 er i gang på Osterøy. Osterøy Venstre kommer til å fokusere på fire saker og inviterer både lokalpresse og andre partier til å delta i en god, konstruktiv diskusjon om disse og andre saker de kommende månedene.

Venstre er et lite parti på Osterøy og må regne med et begrenset antall plasser i Heradsstyret 2019-2023. Samtidig er vi en viktig bidragsyter og korrigerende kraft i Osterøypolitikken og skal fortsatt være dette. Vår plattform er Venstres plattform, en sosialliberal plattform som setter folk først og balanserer enkeltmenneskets frihet mot hensynet til våre omgivelser, medmennesker og levekår.

Miljø

Osterøy er og skal være fri natur og frisk luft, men spesielt i Sørfjorden er det store miljøutfordringer knyttet til oppdrettsvirksomhet og gamle miljøsynder. For andre utfordringer er det slik at det først og fremst handler om større grad av bevissthet på å ta de gode valgene både i offentlig og privat sammenheng. Det må fortsatt arbeides for gode kollektivløsninger, klimavennlige løsninger på offentlige bygg og gode forhold for innbyggere og kommune til å ta gode klima- og miljøvalg.

Åpenhet og Etikk

Osterøy kommune gjør det svært dårlig på målinger åpenhet i saksbehandling. Mange innbyggere oppfatter først svært sent når det skjer ting i deres nærmiljø som påvirker dem, så sent at det er for sent å påvirke resultatet. Osterøy Venstre vil presse på for at alle møter der politiske avgjørelser tas skal ha offentlig innkalling, være åpne for publikum og ha offentlige referater, i tråd med lovverket. Osterøy Venstre vil også selv følge med og informere på web og i sosiale medier om saker vi mener det er viktig at Osterøys innbyggere er informert om.

Osterøypolitikken har svært mange lovlighetskontroller og svært mange omstridte habilitetsvurderinger. Dette er en tydelig indikasjon på at man trenger en forbedring av både kompetanse, evne og vilje i det politiske miljøet til å opptre på en god etisk måte. Det er svært viktig at alle Osterøys politikere kan se velgerne i øynene og si klart at de ikke blander sammen sine private interesser med politiske verv.

Barn og unge

Barn og unge er grunnlaget for vår fortsatt eksistens og de som skal bære velferdsstaten videre. De er fundamentet som alle andres livssituasjon bygges på, de har hele livet foran seg og skal få en best mulig bagasje med seg inn i dette livet. Det er tre primære fundament som gir vår ungdom en god framtid:

  • Sikker vei til barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Det betyr satsning på gode gang- og sykkelvei, trygge busstopp og gode steder å slippe av barn ved skole og barnehager. Her må dagens utfordringer kartlegges og påpekes og riktig offentlig myndighet må utfordres til å løse utfordringene på en god måte.
  • God kvalitet på barnehager og skoler. Det er viktig at både fysisk miljø, læremidler og lærekrefter holder best mulig nivå. Osterøy Venstre er opptatt av at lærere, foreldre og elever er de som aller best kjenner utfordringene på kroppen. Disse må lyttes til og det de sier må følges opp. Spesielt er det viktig at vi har tillit til lærernes kompetanse og gir dem plass til å bruke kompetansen selvstendig og godt.
  • Så langt det er mulig må barn og ungdom få et fritidstilbud som ikke tvinger dem til jevnlig å dra bort fra Osterøy. Det betyr satsning på idretts- og kultur-tilbud for barn og ungdom, men også andre typer positiv fritidsaktivitet må legges til rette for så langt det er mulig. Det skal finnes et tilbud for de fleste og tradisjonelt svake grupper er spesielt viktig at stimuleres til å delta. Aktiviteter som inkluderer og gir plass for funksjonshemmede, innvandrere og barn og ungdom som har falt fra i skolen skal prioriteres, også økonomisk, så langt det er mulig.

Dette betyr at når tunge prioriteringer skal foretas i årene som kommer så mener Venstre at det er barn og unge som er aller viktigst å skjerme så langt det lar seg gjøre.

Kommunereform

Osterøy Venstre ser store utfordringer for Osterøy som egen kommune i framtiden. Kommuneøkonomien er svært anstrengt selv med maksimal eiendomsskatt og det er ingen indikasjoner på at den vil forbedre seg. Vi vet også at framtidens kommuner vil få flere og mer krevende oppgaver som vil kreve flere ansatte, mer ressurser til kompetanseheving av ansatte, større og flere fagmiljøer for kommunale oppgaver. Osterøy kommune klarer ikke å holde status quo med dagens økonomi. Osterøy venstre mener det er klart at vi må slå oss sammen med andre kommuner. Bergen er den åpenbare kandidaten, men hvis andre konstellasjoner kan finne mer støtte vil vi også samarbeide om disse.