Enighet om flere oppgaver til regionene

Foto: Thomas Lien

Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre har kommet til enighet med KrF om overføring av oppgaver til nye, større regioner. De nye regionene får nye oppgaver innenfor samferdsel, næringsutvikling, landbruk, forskning, folkehelse, kompetanse og integrering, klima og miljø, samt kultur.

Regionreformen er først og fremst en demokratireform for å flytte makt nærmere folk. For Venstre er det viktig at beslutninger tas nærmest mulig folkene de angår, og jeg er veldig glad for at vi etter en lang prosess som startet i 2014, har kommet til en enighet som for alvor setter i gang med å overføre oppgaver og arbeidsplasser til nye, større regioner, sier André N. Skjelstad, kommunalpolitisk talsperson for Venstre.

– Dette er den største utvidelsen av fylkeskommunenes ansvar siden de ble opprettet. Mange oppgaver skal også utredes videre for mulig utflytting, og Venstre ser frem til å bidra konstruktivt i det arbeidet, fortsetter han.

En overordnet målsetning for regionreformen er at regjeringen og KrF vil gi fylkeskommunene større ansvar innenfor områder der fylkeskommunen har gode forutsetninger for å drive samfunnsutvikling.

– Regionreformen er først og fremst en demokratireform for å flytte makt nærmere folk., sier André N. Skjelstad

– Fylkene blir nå i bedre stand til å utføre de oppgavene de allerede har, og de skal også få nye oppgaver. Større enheter vil for eksempel ha muligheten til å bli bedre på tjenesteutvikling, de får flere virkemidler til å få flere tilbake i jobb og de kan legge til rette for regionale behov for kompetanse og arbeidskraft, sierSkjelstad.

En viktig del av avtalen er at den regionale planleggingen skal styrkes, noe som er en viktig forutsetning for å kunne møte klimautfordringer, bedre folkehelsen, bidra til omstilling og for samordnet arealbruk i fylkene.

Den vedtatte strukturen på 11 fylker ligger fast og er en viktig forutsetning for overføring av nye oppgaver til fylkeskommunene.

– Nå trenger vi en politisk dugnad i hele landet og på Stortinget for å flytte oppgaver nærmere folk. Da trenger vi ikke at politikere skaper ytterligere usikkerhet om en reform som vil styrke regionene og distriktene. Dette er en viktig avklaring for alle som har følt på usikkerheten rundt etableringen av de nye fylkeskommunene. Flytting av ansvar og oppgaver berører dessuten mange ansatte. Vi er opptatt av at vi skal ivareta menneskene som blir berørt av endringer og vi skal ha gode prosesser og følge spillereglene i arbeidslivet. Derfor er det en rekke oppgaveoverføringer som må utredes nærmere, sier Skjelstad.

Av oppgavene som skal utredes nærmere er kulturfeltet blant de viktigste. I den kommende kulturmeldingen vil regjeringen legge opp til et større fylkeskommunalt ansvar for kulturoppgaver.

Mer om Venstres politikk: Levende folkestyre og en mer effektiv offentlig sektor

– Det er ingen tvil om at dette er en svært omfattende reform som vil berøre mange ansatte. I sams veiadministrasjon er det f.eks 1650 årsverk fordelt på 4000 ansatte og et budsjett på nesten en milliard kroner. Vi overfører viktige oppgaver innen kompetanse og integrering, folkehelse, klima og miljø, næringsutvikling og landbruk, forskning, samferdsel, planlegging og kultur. For alle oss som er glade i fylkeskommunen, er dette en svært spennende dag. Jeg gleder meg til å følge arbeidet med å skape nye, sterkere regioner over hele landet videre i årene som kommer, avslutter Skjelstad.

Fakta om avtalen mellom regjeringspartiene og KrF

 • Fylkeskommunene får et større ansvar for folkehelse ved at oppgaver overføres fra fylkesmannen.
 • Fylkeskommunen skal styrkes som næringspolitisk aktør ved at det flyttes oppgaver. Det skal også utredes om det er behov for endringer i organisasjons- og tilknytningsformen for de nasjonale virkemiddelaktørene, herunder SIVA og Innovasjon Norge. Fylkeskommunene får flere virkemidler til å gi innbyggerne relevant kompetanse.
 • Fylkeskommunene får et større ansvar på integreringsområdet. Dette gjelder særlig ansvar for å kvalifisere innvandrere, slik at deres kompetanse møter regionale arbeidsmarkedsbehov. Dette vil innebære en styrking av fylkeskommunenes rolle i kompetansepolitikken og bidra til å øke sysselsettingen blant innvandrere.
 • Om lag halvparten av midlene over tilskuddsordningen Arktis 2030, som involverer nord-norske aktører overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge.
 • Det etableres et sekretariat for Nordområdeforum i Vadsø.
 • Partene oppfordrer fylkeskommunene Troms og Finnmark til å ta vesentlig mer hensyn til Finnmark og Vadsø i fordeling av arbeidsplasser i den nye fylkeskommunen.
 • Regional stats inndeling gjennomgås for å tilpasse seg den nye fylkeskommunestrukturen, der dette er logisk.
 • Partene vil aktivt følge opp arbeidet med utflytting av statlige arbeidsplasser, med sikte på å flytte flere arbeidsplasser ut fra Oslo. Videre skal regjeringen påse at de statlige retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon følges opp, slik at nye statlige arbeidsplasser som hovedregel skal etableres utenfor Oslo.
 • Fylkeskommunene får ytterligere virkemidler til fylkesveiene gjennom at fylkesdelen av sams vegadministrasjon overføres.
 • Samarbeidet mellom stat og fylkeskommunene skal utvides for å sikre en bedre koordinering av kollektivtrafikken.
 • Dagens samarbeidsavtaler mellom Jernbanedirektoratet og fylkeskommunen utvides til å omfatte flere områder.
 • Fylkeskommunene får et større strategisk ansvar for å tilpasse den regionale kompetansepolitikken til behovene i fylket.
 • For å sikre økt innsats innen forskning og utvikling i næringslivet, er det behov for å supplere nasjonale virkemidler med regionale virkemidler som tar hensyn til at det er ulike behov og muligheter i regionene. Det skal særlig vurderes hvilke virkemidler som vil styrke fylkeskommunenes rolle i å mobilisere og kvalifisere virksomheter til å investere mer i FoU.
 • Fylkeskommunene vil ha en strategisk viktig rolle i klimaarbeidet, som regional planmyndighet og som planfaglig veileder overfor kommunene. Fylkeskommunene har også ansvar for andre oppgaver som har stor betydning for klima, for eksempel kollektivtransport og infrastruktur. Regionale planer skal vektlegges i behandlingen av vannkraft- og vindkraftkonsesjoner.
 • Den regionale planleggingen skal styrkes, som er en viktig forutsetning for å kunne møte klimautfordringer, bedre folkehelsen, bidra til omstilling og for samordnet arealbruk i fylkene.

Les hele avtalen mellom regjeringspartiene og KrF her (PDF