Fastlegeordningen må styrkes

Fastlegeordningen har betydelige utfordringer. Det er utfordringer som må løses, ellers risikerer vi å svekke selve bærebjelken i helsetjenesten, sier Venstres helsepolitiske talsmann Carl-Erik Grimstad.
Fastlegeordningen har betydelige utfordringer. Det er utfordringer som må løses, ellers risikerer vi å svekke selve bærebjelken i helsetjenesten, sier Venstres helsepolitiske talsmann Carl-Erik Grimstad., Foto: Venstre

Venstre vil styrke fastlegeordningen for å gi et bedre tilbud til oss som brukere. Vi er alle avhengig av at vår fastlege er tilgjengelig og har god tid.

Uttalelse fra Venstres Sentralstyre.

Fastlegene er for de fleste av oss den delen av helsevesenet vi har mest kontakt med. Det er fastlegen vi går til når vi merker at noe er galt. Det er fastlegen som kan henvise oss til en spesialist. Det er også fastlegene som gir oss medisiner og gir oss råd og veiledning for å ta bedre vare på egen helse.

Les også: Aftenposten: Grimstad vil prioritere fastlegene

Fastlegene gjør en viktig jobb som avlaster sykehusene, både før og etter en eventuell behandling. De står for kontinuitet og kjenner oss som pasienter bedre enn noen andre i helsetjenesten. Fastlegene er bærebjelken i folkehelsen i hele landet. En god fastlegetjeneste som har tid og ressurser gjør at presset på sykehusene bli mindre.

Fastlegene står for kontinuitet og kjenner oss som pasienter bedre enn noen andre i helsetjenesten.

Carl-Erik Grimstad

Utfordringer

Fastlegeordningen har betydelige utfordringer. Det settes stadig større krav til legene om rapportering og byråkratisk dokumentasjon, noe som går utover deres tid til pasientene. Fastlegeordningen mangler leger, noe som fører til lengre ventetider og dårligere oppfølging for hver enkelt. Over 80 prosent av fastlegene jobber mer enn arbeidsmiljølovens krav om 40 timer i uken. Det er vanskelig å få søkere til fastlegestillinger i kommunene. Snittalderen for fastlegene er blitt høyere og det er vanskelig å rekruttere nye yngre leger.

Resepten

Resepten er å finne fram til nye og bedre ordninger som stimulerer flere medisinere til å velge å bli fastlege. Det vil være et gode både for legene, og ikke minst pasientene. Kommunene har ansvar for primærhelsetjenesten, fastlegeordningen er bærebjelken i denne. Regjeringen, Stortinget og kommuner må få på plass bedre vilkår for å ta vare på en ordning som er viktig for helsetjenesten og for folk i hele Norge.

Venstre vil:

  • Sørge for flere fastleger i kommunene. Det må utarbeides ordninger som reduserer den økonomiske risikoen for nyutdannede leger i etableringsfasen.
  • Bedre de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende, spesielt knyttet til pensjon og sykepenger.
  • Innføre støtteordninger for investeringer i digitale løsninger som kan lette fastlegenes arbeidsoppgaver. Det vil også gi et bedre tilbud til brukerne.
  • Gjennomgå dagens ordning med etableringsstøtte for leger, med mål om å stimulere yngre leger til å starte egen praksis.
  • Sikre bedre samarbeid mellom sykehusene, fastlegene og kommunene slik at presset på fastlegene blir redusert. Vi må få bedre arbeidsdeling i fastlegeledede team.
  • Sikre fastlegenes kompetanse i en hverdag med et mer sammensatt og komplisert sykdomsbilde.
  • Vurdere å endre tilskuddet til fastlegene per pasient slik at man får mest for de første 1000 på listen, og mindre for de neste.