Venstre sikrer kjempeløft for kollektivtrafikken

Fra venstre: Anders Wengen, Solveig Schytz og Amelia Aune, Foto: Viken Venstre

Kollektivtrafikk, gange og sykkel i de store byene prioriteres høyt i forslaget til statsbudsjett for 2019.

Regjeringen satser på kollektivtransport

I statsbudsjettet for 2019 blir det foreslått å bevilge totalt 3,7 milliarder til byvekstavtalene og belønningsordningen for kollektivtrafikken. Det er en økning på om lag 45% fra 2018. Av dette foreslås det 1,5 milliarder kroner i tilskudd til store kollektivtransportprosjekter, herav 391 millioner til Fornebubanen.

Videre foreslås det også 659,7 millioner kroner til kollektivtransport-, sykkel- og gangetiltak langs riksveier og 1,5 milliarder kroner til såkalte belønningsmidler til kommuner

Byvekstavtalene innebærer at staten tar halvparten av regningen i store kollektivprosjekt som inngår i en bymiljø- eller byvekstavtale. Byer og regioner som deltar må finansiere den andre halvparten selv. I dag betyr dette i stor grad bruk av bompenger.

– Dette er en satsing som Venstre har jobbet for i mange år, og som nå forsterkes ytterligere. Den er viktig for å nå målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal dekkes av kollektiv, sykkel og gange, sier Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i Akershus og leder for hovedutvalg for samferdsel.

Det ligger også inne midler til statlig bidrag inn i nye byvekstavtaler for Buskerudbyen og Nedre Glomma.

– Dette er svært gode nyheter fra regjeringen og er veldig viktig for å styrke satsingen på kollektivtransport i Drammensregionen og i Nedre Glomma-regionen, understreker Anders Wengen, gruppeleder for Venstre i Buskerud og Amelia Aune, gruppeleder for Venstre i Østfold.

Venstres gjennomslag

  • Regjeringen foreslår å øke satsingen på kollektivtransport, og gang- og sykkelveier med om lag 45 prosent i budsjettforslaget for 2019. Det skal være attraktivt å velge miljøvennlige reisemåter.
  • Det foreslås over 3,7 mrd. kr til bymiljø- og byvekstavtalene og belønningsordningen i de ni største byområdene i 2019.
  • Med 50/50 ordningen tar staten halvparten av regningen i store kollektivinfrastrukturprosjekt i de fire største byområdene som inngår i en bymiljø- eller byvekstavtale. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å nær doble denne satsingen sammenlignet med 2018.
  • Det foreslås om lag 660 mill. kr til tiltak som eksempelvis utbygging av gang- og sykkelveier langs riksveiene i Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren.
  • Staten gir også tilskudd i form av belønningsmidler til fylkeskommunale/kommunale tiltak, og drift av kollektivtransport som bidrar til å nå nullvekstmålet. Det foreslås 750 millioner kroner i belønningsmidler til de fire største byene. Venstre er opptatt av at disse pengene både må brukes til å øke frekvensen på bussene og at det blir billigere å reise kollektivt.