Framtidas Alby

Låven på Alby gård i Moss
Låvebrua på Albylåven, Sindre W. Mork

Det var en glede for Venstre å se F15 Verksted, Barnas hus, bli åpnet på Alby. Det var et stort øyeblikk for oss som har vært med på å bidra til det fra start til mål, samtidig som vi håper og tror det blir godt mottatt og mye brukt.

Venstres kulturminister Trine Skei Grande påpekte under åpningen en hovedhensikt med et barnas hus; det at barn skal møte kunnskap om kunst på en slik måte at de selv blir klar over hva de liker og ikke liker, og ikke minst hvorfor. Da kreves det mulighet til å delta og få innsikt i, noe F15 Verksted vil gi – uansett sosial bakgrunn.

Nå som F15 Verksted er på plass der det tidligere vognskjulet/hønsehuset var, er det også på sin plass å minne om at for Venstre er dette det første av tre steg for Alby gård. De to neste dreier seg om hageanlegget og låven. Nå må det skapes rom for å oppgradere disse.

Hageanlegget
I bystyrets behandlingen av kommunens plan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap fikk Venstre enstemmig tilslutning til følgende forslag; «Det skal i handlingsplanen 2017 – 2021 avklares om og hvordan et hageanlegg kan etableres som en del av kulturminnet Alby gård.» Det er tidligere laget et par skisser som synliggjør hageanlegg fra tidligere epoker i gårdens historie. Neste steg er å få avklart og så gjenopprettet det av disse som best synliggjør hva Alby historisk sett er.
For å kunne frigjøre plass til det opprinnelige hageanlegget, må dagens parkering flyttes. Det er laget noen utkast til hvordan framtidas parkering kan løses. Venstre vil prioritere en løsning hvor parkeringen flyttes til kommunens «lagerplass» rett etter porten i begynnelsen av selve alleen inn til gården. Da sparer vi belastningen på alleen men parkeringen vil likevel være sentralt plassert.

Låven
Dessverre forfaller et viktige bygget på Alby gård; låven. Men det er også her laget skisser til mulig rehabilitering og bruk. Nå som Momentums faste utstillingslokaler i tilknytning til tidligere Moss bryggeri i realiteten blir avviklet, er det på sin plass å få større arealer tilgjengelig på Alby gård. Byrommet og arealer ellers i Moss vil selvsagt kunne brukes, men Venstre mener det er riktig og viktig for gården å styrke «hjemmebasen» til Punkt Ø.

Det tredje steget for Alby gård blir derfor å rehabilitere og tilrettelegge låven for den aktivitet som Punkt Ø skal ivareta. Venstre mener det gode samarbeidet mellom staten, fylket og kommunen tilsier at det vil være mulig og ønskelig å utvikle den (kunstneriske) rollen Alby har både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Venstre håper og tror det er mange som vil være med på laget for framtidas Alby.